Política de privacitat | Aena

Política de privacitat

Esta política està orientada a informar a totes les persones usuàries de les instal·lacions aeroportuàries, així com els usuaris del nostre web corporatiu.

Quin és l’objecte d’este document?

L’objecte d’este document és informar-te dels tractaments de les teues dades personals, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui són els responsables d’estos tractaments?

Els responsables del tractament són:

Aena SME, SA (AENA):
Adreça: Peonías, 12. 28042 Madrid.
C.I.F: A86212420
Registre Mercantil de Madrid, tom 28 806, foli 211, secció 8, full M-518648.

En cas que gaudisques d’un servici prestat a l’Aeroport Internacional Regió de Múrcia, el responsable del tractament és:

Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA (AIRM)
Adreça: Av. España, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Múrcia.
C.I.F: A73988313
Mercantil de Múrcia, tom 3.294, foli 63, full M-U93208.

Quins tipus de dades es tracten?

Les dades personals que es tractaran seran les següents:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara la imatge, la veu, les gravacions, etc.
 • Dades relatives a les característiques personals i de salut (PMR, per exemple).
 • Dades curriculars i de selecció, acadèmiques i professionals.
 • Dades de circumstàncies personals, targetes de fidelització amb companyies, dades de queixes o reclamacions.
 • Dades econòmiques relatives a mitjans de pagament.
 • Dades de teu vol.

Tingues en compte que, a vegades, per a la correcta prestació del servei i execució del contracte, tindràs l'obligació de facilitar les dades necessàries que resulten obligatòries, per al seu desenvolupament o aquelles necessàries per a complir amb les obligacions legals que corresponguen. En cas contrari, no es podria executar o subscriure el contracte, o Aena no podria complir amb les seues obligacions legals.

Per a què tractem les teues dades personals?

Les dades personals que ens facilites o que es facilitaran quan comences la teua relació amb nosaltres i les que es puguen recollir o generar al llarg d'esta relació es tractaran per a les finalitats que s’indiquen a cada full informatiu, formulari de recollida de dades personals o qualsevol altre mitjà que es pose a la teua disposició a l'aeroport mateix, i que es resumixen a continuació:

Nota: En cas que hi haja una política de privacitat específica d’algun servici, s'aplicarà allò que s'hi dispose.

 • Com m’afecta esta política si soc usuari de les instal·lacions aeroportuàries?

  En cas que sigues usuari de les nostres instal·lacions aeroportuàries, t’informem del següent:

  • Videovigilància. La teua imatge es tracta per a videovigilància amb finalitats de control i vigilància de l’explotació aeroportuària (operació i manteniment) i de seguretat, protecció de persones i béns que es troben a les instal·lacions aeroportuàries. En alguns Aeroports, es pot tractar la teua imatge com a conductor, capturada en els moments d’entrada i d'eixida de l’aparcament amb finalitats de seguretat. Tot això, d'acord amb l'Interés Públic (normativa de seguretat aeroportuària, seguretat operacional i seguretat privada). Les teues dades (imatges) es conserven durant el termini màxim d’un mes des de la seua captació. Les teues dades es comunicaran a les autoritats duaneres per a la prestació dels servicis duaners i fiscals que li corresponen (obligacions legals), a les Forces i Cossos de Seguretat amb les finalitats de prevenció d’un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, seguint els requisits formals que exigix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per al compliment d’obligacions legals [Programa Nacional de Seguretat i Reglament (UE) 2015/1998]. També està prevista la possible comunicació a tercers sobre la base de l’interés legítim d’estos, prèvia ponderació dels drets i llibertats que es vegen afectats (article 6.1.f RGPD). No es preveuen transferències internacionals de dades.
  • Control d’aforaments i aglomeracions. Es tractaran les teues dades per a Control d’aforaments i aglomeracions, a través de videocàmeres i sense identificació d’usuaris, sobre la base de l’interés legítim d’Aena per evitar aglomeracions en punts crítics de l’aeroport.
  • Gestió i atenció de reclamacions d’aeroports, així com gestionar i tramitar tota mena de reclamacions/queixes/suggeriments/sol·licituds d’informació. L’esmentat tractament es basa en el consentiment prestat. Pots retirar el teu consentiment atorgat en tot moment, enviant un correu electrònic a ocpd@aena.es, indicant “Retirada Consentiment” + Tipus de Sol·licitud + Aeroport, acompanyant informació acreditativa de la seua identitat. Les dades es conservaran durant la seua tramitació, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació. Es comunicaran, si escau, a la companyia aèria, empresa o organisme implicat en la tramitació de la reclamació, queixa, sol·licitud o suggeriment; a jutges i tribunals en cas que la teua reclamació derive en una actuació judicial, així com a les autoritats establides per imperatiu legal. No estan previstes transferències internacionals.

   Este servici inclou la Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i suggeriments remesos tant a Aena S. M. E. SA, com a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S. M. E. SA o a Aena Desarrollo Internacional S. M. E. SA, si escau, així com tota mena de servicis de queixes, reclamacions o suggeriments a través del Portal de Tràmits i Reclamacions del web d’Aena.

  • Autoritats. En cas que tingues la categoria d’Autoritat, les teues dades es tractaran per gestionar i controlar els servicis que es presten a Autoritats, tals com gestió de visites, gestió de sales d’Autoritats, registre i manteniment de contactes institucionals, per a donar compliment a obligacions legals. També, t’informem de l’origen de les dades; en ocasions poden procedir de l’organisme públic o Administració a la qual pertanys. Les dades es conservaran mentre dure la teua relació amb la nostra empresa, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació. Les dades podran comunicar-se, si escau, a la companyia aèria amb la qual vola d'acord amb l'execució de contracte, i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per al compliment d’obligacions legals. No es preveuen més comunicacions a tercers ni transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

  • Comunicacions comercials. Les teues dades es tractaran per a l’enviament de comunicacions comercials, d'acord amb el teu consentiment o l’interés legítim d’Aena, en cas que estes es referisquen a productes i/o servicis similars a altres contractats. Pots retirar el teu consentiment atorgat o oposar-te al tractament en tot moment, enviant un correu electrònic a ocpd@aena.es indicant “Retirada Consentiment Comunicacions Comercials”, acompanyant informació acreditativa de la seua identitat.

  • Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites. Les teues dades poden tractar-se per la Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites, en cas que vingues a algun dels nostres aeroports en qualitat de visita, d'acord amb el teu consentiment. Així mateix, gestionarem la teua acreditació temporal per a la visita (en qualitat de visitant i/o per motius operatius o professionals), control d’accessos i seguretat de les instal·lacions; i portar un control de les visites que es realitzen a l’aeroport o centre. L’esmentat tractament es basa en una obligació legal (normativa de seguretat privada) i en l'interés públic (seguretat aeroportuària). Les dades es conservaran durant el termini d’un mes, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació. Les teues dades poden comunicar-se a les Forces i Cossos de Seguretat, en compliment d’obligacions legals, si bé no es preveuen més cessions ni transferències internacionals, llevat d’obligació legal.

  • Gestionar el servici que sol·licites d’assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). Les teues dades es tractaran per gestionar el servici que sol·licites d’assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). L’esmentat tractament es basa en l’interés públic existent i normativa de protecció social, en virtut del Reglament (CE) Núm. 1107/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri. També tractarem les teues dades per a l’enviament d’una enquesta de satisfacció per conèixer la seua experiència i poder millorar el servici, sobre la base dels nostres interessos legítims.

   En este sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el seu dret a la protecció de dades i el nostre interés en realitzar este tipus d'enquestes, per a la millora de l’experiència d’usuari i del propi servici, i hem conclòs que hi ha una expectativa raonable per la seua part sobre este tractament, en el qual no es tractaran dades especialment protegides ni comporten decisions automatitzades.

   Pot oposar-se o sol·licitar informació addicional sobre este tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política o enviant un correu a dpd@aena.es.

   El servici es presta presentant-se en els punts de l’aeroport identificats per a este servici o mitjançant reserva prèvia del servici a través del Web d’Aena o de la teua companyia aèria. Les teues dades poden arribar a Aena, provinents de la companyia aèria, en cas que hages fet la reserva a través del web de la teua companyia, o viatges en un vol d’arribada a un aeroport de la xarxa d’Aena provinent d’altres aeroports. Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació. No es preveuen cessions (llevat de per imperatiu legal) ni transferències internacionals de dades.

   Addicionalment, als monòlits situats en diversos punts de l’aeroport, tractarem les teues dades (imatge captada per la càmera ubicada al monòlit i la teua veu, que s’activen quan polses el botó de crida ubicat al monòlit) amb la finalitat d’una millor gestió de l’assistència sol·licitada, sobre la base d’interés legítim a prestar un servici millor. Les teues dades (només la veu) es conservaran durant un any per poder analitzar possibles reclamacions o incidències del servici i no es comunicaran a cap tercer.

   En este sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el dret a la protecció de dades i el nostre interés a prestar un millor servici in situ a l’aeroport a qualsevol dubte o consulta que et sorgisca, i hem conclòs que hi ha una expectativa raonable per la teua part sobre este tractament, en el qual no es tractaran dades especialment protegides ni comporten decisions automatitzades.

   Pot oposar-se o sol·licitar informació addicional sobre este tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política o enviant un correu a dpd@aena.es.

   Dades tractades: Dades identificatives, de contacte, de salut (tipologia de discapacitat o necessitats especials) i del teu vol. Imatge i veu en monòlits.

  • Enregistrament de les telefonades a determinats telèfons. Si escau, podrem tractar la teua veu per a l'enregistrament de les telefonades a determinats telèfons (operatives, recerca d'incidents, emergències), d'acord amb el teu consentiment, execució de contracte, interés vital, interés públic, exercici de reclamacions, segons corresponga (depenent del tipus de telefonada realitzada). El període de conservació dels enregistraments serà el necessari per a la finalitat o propòsit per al qual van ser realitzades. No obstant això, queden bloquejades només a disposició de jutges i tribunals durant la resta del període de temps, abans de la destrucció. No es preveuen cessions ni transferències internacionals, llevat d’obligació legal.

   El període de conservació dels enregistraments serà el necessari per a la finalitat o propòsit per al qual van ser realitzades. No obstant això, queden bloquejades només a disposició de jutges i tribunals durant la resta del període de temps, abans de la destrucció. No es preveuen cessions ni transferències internacionals, llevat d’obligació legal.

  • Gestió i atenció de reclamacions del pàrquing de vehicles. En cas que utilitzes algun dels nostres pàrquings de vehicles (públic, d’abonat o de personal), les teues dades podran ser utilitzades en la Gestió del pàrquing i atenció de reclamacions del pàrquing de vehicles. Així mateix, t’informem que les imatges captades per les càmeres d’accés al pàrquing, que comprenen càmeres que capten les dades del vehicle (sistema de reconeixement i lectura de matrícula, part davantera i/o posterior), s’utilitzaran en el compliment d’obligacions legals, incloses les derivades de la legislació reguladora del contracte d’aparcament, com, per exemple, l’obligació d’identificar el vehicle. En alguns Aeroports, es tracta la teua imatge com a conductor capturada en els moments d’accés i d'eixida de l’aparcament amb finalitats de seguretat, acord amb l'interés públic (veure Videovigilància). Així mateix, les teues dades d’entrada i d'eixida, matrícula obtinguda i dades de la teua reserva, si escau (veure informació relativa al tractament “Reserva de Pàrquing d’Aena”), es tractaran per a la gestió del pàrquing (tractament d'acord amb l'execució del contracte). Les teues dades podran ser tractades per a l'atenció i resolució de reclamacions, en compliment d'obligacions legals.

   En cas de pàrquing d’abonats o de personal, addicionalment, tractarem les teues dades (dades identificatives, de contacte, i, si escau, dades de la teua empresa), les quals poden ser subministrades per la teua empresa, per a la gestió del teu abonament, tractament d'acord amb l’execució d’un contracte (i, si escau, el contracte entre l’empresa i Aena. En este cas, les teues dades podran ser comunicades a la teua empresa per al desenvolupament de l’esmentat contracte).

   Dades tractades: Imatges del vehicle (reconeixement de matrícula, part davantera i/o posterior), dades dels moments d’entrada i d'eixida, matrícula obtinguda, dades de la reserva, si escau, i mitjans de pagament.

   Les imatges captades es conservaran mentre dure l’estada en el pàrquing i, posteriorment es conservaran durant un termini màxim d’un mes.

   Les dades per a la gestió del pàrquing es conservaran durant la teua estada i/o el teu contracte (en els casos anteriorment indicats), així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació.

   Les dades podran ser comunicades al teu banc, per a la realització del cobrament pel servici prestat (si escau), a la teua empresa, ja que són necessaris per a l’execució del teu contracte (si escau) i està prevista la cessió de les dades, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb la finalitat de prevenir un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, i a Jutges i Tribunals en cas de requeriment judicial. També es preveu la comunicació de dades a les administracions públiques competents per a la seua activitat inspectora, en compliment de la normativa d’Ordenació del Transport per Carretera Estatal i de les comunitats autònomes. No es preveuen transferències internacionals.

   Així mateix, en el cas d’abonats d’alguns dels pàrquings dels nostres aeroports, tractarem les dades (de contacte) per a l’enviament de comunicacions comercials (d'acord amb el teu consentiment explícit) i realització d’enquestes (d'acord amb l'interés legítim d’Aena a millorar el servici prestat). Aena informa que el consentiment prestat pot revocar-se en qualsevol moment, així com oposar-te al tractament, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ocpd@aena.es

  • Control del pas per filtres de seguretat accés cap a les zones d’embarcament, Fast Track i Fast Lane. Les teues dades com a passatger es tractaran en el Control de pas per filtres de seguretat accés cap a les zones d’embarcament i, si escau, registre d’incidències en l’esmentat accés (per donar compliment a una obligació legal) i fer estadístiques (d'acord amb l'Interés legítim). El tractament consistix a comprovar que la targeta d’embarcament llegida es correspon amb un vol del dia, i que no ha passat anteriorment. Si tot és correcte, permet el pas pel filtre. En qualsevol cas, tindràs l’oportunitat d’impugnar la decisió presa i sol·licitar que estos controls siguen repetits per un operador de seguretat.

   Fast Lane i Fast TrackFiltre de pas ràpid per a passatgers VIP de l’aerolínia. Legitimació: tractament necessari per a l’execució de contracte. El sistema permet el pas pel filtre Fast Lane si el passatger ha adquirit l’esmentat dret VIP amb la seua aerolínia o ha adquirit este dret de pas al web d’Aena. Dades tractades: les dades de la teua Targeta d’Embarcament, mitjançant els lectors de les esmentades targetes ubicades abans del pas de filtre de seguretat i filtre Fast Lane. Les dades es comunicaran a la companyia operadora del teu vol o la companyia handling que opera el teu vol per compte de la companyia aèria, amb la finalitat d’agilitar l’embarcament al vol programat, així com la de verificar l’autenticitat del document d’identificació en el cas que es detecte que la teua targeta ja ha sigut registrada anteriorment (partint de l’execució de contractes), a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb les finalitats de prevenció d’un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, seguint els requisits formals que exigix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per al compliment d’obligacions legals (Programa Nacional de Seguretat i Reglament (UE) 2015/1998), i a Autoritats Duaneres (per a compliment d’obligacions legals). En cas de Fast Lane, se cediran les teues dades a la companyia aèria per al seu control i, si escau, perquè la companyia et facture el servici prestat, sobre la base de l’execució del contracte que mantens amb la teua companyia aèria.
  • Servicis de Medicina Aeroportuària. Si accedixes a un dels nostres llocs d’atenció sanitària disponibles als aeroports, les teues dades es tractaran per a la Gestió dels servicis de medicina aeroportuària prestats per Aena o qualsevol entitat col·laboradora externa contractada per a esta finalitat, amb la finalitat de prestació d’un servici de primers auxilis (atenció primària d’urgència i trasllat sanitari d’urgència) a l’aeroport, sobre la base del compliment d’obligacions legals (normativa sanitària) i, si escau, per protegir els teus interessos vitals en cas d’incapacitat per prestar consentiment. També tractarem les teues dades per a l’obtenció d’estadístiques del servici de forma agregada sobre la base dels nostres interessos legítims.

   Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de l’esmentada finalitat i del seu tractament, prenent com a referència la normativa sanitària que li siga d’aplicació. Les teues dades podran ser comunicades a hospitals o altres centres mèdics si del servici prestat s’entenguera necessari per a la mateixa finalitat. En qualsevol altre supòsit no es comunicaran dades, llevat d’obligació legal o requeriment judicial. No estan previstes transferències internacionals.

  • Defensa jurídica i assessorament jurídic. En els casos en els quals sigues part d’un expedient jurídic d’Aena S. M. E. SA o Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S. M. E., SA (com a afectat, interessat, etc.) les teues dades podran ser utilitzades per a la Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica, d'acord amb el compliment d’una obligació legal.
  • Objectes perduts i trobats. En cas que trobes un objecte perdut, o en sigues reclamant propietari, les teues dades (dades identificatives i de contacte, documentació justificativa de la propietat de l’objecte) es tractaran per a la gestió d’objectes perduts i trobats, control de la seua custòdia en magatzem, registre d’entrada i d'eixida, devolucions, identificació de trobadors i reclamants d’objectes perduts. L’esmentat tractament es basa en el compliment d’una obligació legal. Les dades es conservaran durant 2 anys, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació, i es comunicaran a l’Oficina d’Objectes Perduts de l’Ajuntament, si este disposara de l’esmentat servici, per al compliment dels art. 615 i 616 del Codi Civil, i si escau, a altres autoritats establides per imperatiu legal. En cas de trobar-se un document d'identitat, este es lliurarà a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. En cas de targetes bancàries, les seues dades podran ser comunicades al banc. No es preveuen transferències internacionals de dades.
  • Finalitats estadístiques. Les teues dades podran ser utilitzades per a l'elaboració d’estadístiques i la millora dels servicis prestats, d'acord amb l’interés legítim o el compliment d’una obligació legal (en cas d’estadístiques sol·licitades per organismes públics com l'Institut Nacional d’Estadística), segons corresponga. El resultat de l’esmentat tractament mai no donarà informació concreta sobre vosté.
  • Registre d’entrada/eixida de documentació i arxivament. En cas de presentar o ser part en la documentació entregada en els registres d’Aena, les teues dades podran ser tractades amb la finalitat de Registre d’entrada/eixida de documentació i arxivament, d'acord amb el tractament necessari per tramitar la teua sol·licitud. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la gestió del registre i documentació, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació. Les dades de caràcter personal podran ser comunicades a aquelles entitats o particulars a qui es dirigisca la sol·licitud. Podran efectuar-se transferències internacionals de dades en els casos en què la sol·licitud es dirigisca a un país fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) i resulte necessària per a la seua tramitació o execució de contracte.
  • Autoritzacions per a realitzar activitats aèries, tant amb Aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS). En el cas que sol·licites autorització per realitzar activitats aèries, tant amb Aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS) com un altre tipus d’activitats aèries, tractarem les teues dades personals (dades identificatives i de contacte, tipus d’operacions, detalls de l’aeronau i detalls de les operacions per realitzar amb les aeronaus) per a gestionar l’esmentada autorització amb els organismes implicats, d'acord amb el tractament en obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica). Les dades es conservaran mentre duren les gestions, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació i es comunicaran a AESA i als Proveïdors de Servicis de Trànsit Aeri dels aeroports implicats i de l’espai aeri afectat, d’acord amb les obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica).
  • Servici Wifi gratuït d’Aena. Per poder oferir el servici Wifi, AENA pot obtindre dades personals de contacte que hagen estat facilitades per l’USUARI en el moment d’accedir o donar-se d’alta en el servici Wifi. En particular, t’informem que:

   - Si el registre d’accés es realitza a través del compte Facebook o una altra xarxa social, podrem utilitzar les dades facilitades a través de les xarxes socials.

   - Si el registre es realitza a través del nostre servici d’Aena Club, podrem utilitzar les dades de les credencials (usuari i contrasenya) que l’USUARI ja disposa com a membre d’Aena Club.

   - Si el registre es realitza directament a través del portal d’accés Wifi, podrem utilitzar les dades personals facilitades en el moment del registre per al seu accés.

   La base legal per al tractament de les dades d’USUARI és l’execució del contracte de prestació de servici Wifi segons les Condicions Generals d’Ús, així com el compliment d’obligacions legals relacionades amb l’article 31 bis del Codi Penal i l’obligació de la Llei 25/2007, de conservació de dades en les comunicacions electròniques.

   Alhora, i si l’USUARI accepta explícitament mitjançant la marcació de l’esmentada opció d’acceptació, Aena podrà utilitzar les dades facilitades en el registre de l’alta d’este servici wifi, així com les dades obtingudes de la navegació i geolocalització per facilitar-li una experiència personalitzada mitjançant l’enviament de comunicacions comercials i publicitaris per via electrònica, enviats per Aena, com butlletins amb informació d’interés per al passatger o promocions i Cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport d’AENA o de tercers sobre els següents àmbits o sectors: Automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc, apostes.

   Estos tractaments es basen en el teu consentiment prestat. AENA informa que el consentiment prestat a este efecte pot revocar-se en tot moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a serviciowifi@aena.es o ocpd@aena.es indicant en l’assumpte “BAIXA CONSENTIMENT WIFI”. En el cas en què l’USUARI sol·licite la revocació i/o baixa de l’enviament de comunicacions comercials i publicitaris i/o informació per via electrònica indicades, AENA informa que tractarà les dades associades al dispositiu i dades de les credencials d’alta de l’USUARI amb la finalitat de poder tramitar la sol·licitud de baixa. En cap cas la retirada del consentiment no condiciona l’execució del contracte de prestació del servici Wifi. L’enviament de comunicacions comercials i publicitaris i/o informació per via electrònica indicades, l’oferta prospectiva de productes i servicis amb finalitats comercials, publicitàries o d’informació general, així com les finalitats estadístiques i de segmentació està basada en el consentiment que se sol·licita a l’USUARI.

   Dades tractades: Dades de caràcter identificatiu com adreça electrònica (si l’accés es realitza per correu electrònic), contrasenya i usuari (si l’accés es realitza per Aena Club) o un altre tipus de dades equivalents si l’accés es realitza a través de xarxes socials. Així mateix, hi ha altres dades que queden registrades en el sistema i que són, així mateix, obligatòries amb les finalitats esmentades, com són: nom del dispositiu que es connecta a la wifi, adreça MAC, adreça IP, número de telèfon i IMEI (en cas que l’accés es faça a través d’un telèfon) i dades de connexió i navegació, geolocalització.

   Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat obtingudes, així com el termini establit per obligació legal de la Llei 25/2007. Es conservaran, també, durant el temps en què puguen sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual han estat recollides.

   No se cediran dades a tercers llevat de les obligacions previstes per Llei. En cas que siga necessari per a l'exercici de l’activitat o la prestació del servici, es podran realitzar una transferència internacional de les dades, per a la qual cosa Aena prendrà les mesures adequades.

  • Realització de crides personalitzades a través de la Megafonia de l’Aeroport. En determinades ocasions, a petició de la teua companyia aèria o el seu agent handling, o d’altres tercers (familiars, per exemple, en cas que sigues menor o persona d’avançada edat), podrem cridar-te, a través dels sistemes de megafonia de l’aeroport, com a avís perquè vages a un punt de l’aeroport, com podria ser la teua porta d’embarcament quan el vol està a punt de tancar-se, taulells d’informació d’Aena o de facturació, etc. Este tractament es realitza partint del teu interés legítim, perquè pugues dur a terme el teu contracte de transport, o de l'interés d’uns altres tercers, com la teua companyia aèria o els teus familiars a trobar-te i poder reunir-vos en un punt de l’aeroport. Les teues dades (nom, cognoms, número de vol o destinació i lloc al qual has d’anar) es comuniquen a tots els usuaris presents a l’aeroport per la mateixa naturalesa de la locució i efecte que rebes el missatge i et dones per al·ludit. No obstant això, sempre que siga possible, la crida es realitza de forma sectoritzada dins de la terminal.

  • Beneficiaris d’Assegurança de vida i Accidents d’Aena. En el cas en què sigues designat beneficiari de l’assegurança de vida i d’accidents per algun empleat d’Aena, t’informem que les empreses del grup Aena (depenent d’en quina empresa del grup preste servicis el nostre empleat) tractarà les teues dades personals (nom i cognoms i DNI) per a la gestió de l’assegurança i la seua comunicació a la corredoria d’assegurances i a l’assegurança, tot això en compliment d’obligacions legals aplicables a les nostres empreses. Les teues dades es conservaran mentre siguen necessàries per a la finalitat i posteriorment 3 anys (Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social).

 • Com m’afecta esta Política si soc usuari del web?

  En cas que sigues usuari del nostre web, t’informem dels tractaments següents:

  • Contacte. Quant als mitjans i a les dades de contacte facilitats al nostre lloc web, la finalitat és atendre les peticions de contacte, servicis, informació, dubtes, suggeriments o reclamacions de qualsevol índole que ens pugues fer arribar pels mitjans de contacte facilitats, d'acord amb l'interés legítim, obligació legal, execució de contracte i/o consentiment, segons corresponga en cada cas.
  • Aena Ocupació. Respecte a la secció Aena Ocupació existeixen dos tractaments:

   • Apartat “Interessats”: Es tractaran les dades recollides en la inscripció (adreça electrònica) amb la finalitat de mantindre't informat mitjançant correu electrònic de les futures convocatòries d’ocupació. L’esmentat tractament es basa en el consentiment prestat. Pots donar-te de baixa d’este tractament tu mateix, tornant a introduir la teua adreça de correu al formulari (com si tornares a desitjar la teua alta). El sistema detecta que està ja inclòs en la llista de distribució i t’oferirà la possibilitat de donar-te de baixa.
   • Gestionar les sol·licituds d’ocupació i la informació que ens facilites (dades identificatives, de contacte, curricular i informació aportada per al procés selectiu) a través del nostre lloc web, relacionada amb els processos de selecció que s’estiguen duent a terme dins del Grupo Aena, d'acord amb l’execució de mesures precontractuals, obligació legal (Llei 19/2013 de Transparència. També es comuniquen les teues dades als representants sindicals per obligació de la legislació laboral i Llei 11/1985 orgànica de llibertat sindical)) o interés públic (determinada informació se sol·licita als candidats per motius de seguretat), segons corresponga en cada cas.

   Pots retirar el teu consentiment atorgat en tot moment, enviant un correu electrònic a ocpd@aena.es, indicant únicament “Retirada Consentiment Interessats”, acompanyant informació acreditativa de la teua identitat.

   Aena, Aena Desarrollo Internacional i Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia seran responsables del tractament de les teues dades personals, que s'utilitzaran per gestionar les sol·licituds de faena i processos de selecció gestionats al web.

   Les dades es conservaran mentre dure el procés selectiu, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació.

   Interessats: informem que una vegada t’hages inscrit com a interessat/interessada, la teua adreça electrònica serà guardada els tres anys immediatament posteriors, una vegada transcorreguts, s’eliminarà de la nostra base de dades i hauràs de tornar a inscriure’t de nou en el cas de seguir interessat/interessada en futurs processos de selecció.

   Les teues dades relatives a les teues sol·licituds d’ocupació, com hem indicat, podran ser comunicades als representants sindicals en cas que així fora necessari d'acord amb la normativa aplicable. A més, t’informem que per obligació legal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas de participar en algun dels processos, els resultats de candidats poden ser publicats al web, prèviament dissociats d’altres dades personals.

   Per a determinades sol·licituds d’ocupació, les teues dades podran ser facilitades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per a la comprovació d’antecedents penals, d'acord amb l’interés públic (Programa Nacional de Seguretat per a l’Aviació Civil).

   A les entitats del grup Aena beneficiàries dels processos de selecció, dedicades a l’activitat de gestió aeroportuària, d'acord amb el teu consentiment, en cas de presentar-te a un lloc per a les esmentades entitats, i no es preveuen més cessions ni transferències internacionals, llevat d’obligació legal.

  • Aena Club. Respecte al nostre servici Aena Club les finalitats són:

   • Tractament de les teues dades personals per a la seua gestió com a membre d’Aena Club Cliente, d'acord amb l'execució de contracte mitjançant Acceptació de Termes i Condicions.
   • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials per a informar-te dels avantatges que pots obtindre en servicis propis que Aena proveïx sobre Servicis VIP, Pàrquing i altres servicis propis de la gestió aeroportuària d’Aena, així com comunicar-te informació sobre ells (tractament d'acord amb l’interés legítim d’Aena, a la qual podràs oposar-te marcant la corresponent casella en el moment de registre o a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política).
   • Enviament d’enquestes sobre els servicis d’Aena gaudits i, d’esta forma, conèixer el teu grau de satisfacció, sobre la base de l’interés legítim d’Aena a conèixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per a la millora en la qualitat dels seus servicis. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional sobre este tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena, sense cessió de les dades a tercers, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els següents sectors: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Este tractament es basa en el teu consentiment exprés, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
   • Si accedisques en algun moment al nostre Market Place, es tractaran les teues dades de membre d’Aena Club per a permetre la connexió al servici, així com gestionar, tramitar i donar seguiment als productes i/o servicis que adquirisques (d'acord amb l'execució de contracte en acceptar els termes i condicions del servici) i enviar-te comunicacions comercials partint del teu consentiment prestat. Pots accedir a la Política de Privacitat del Market Place per a més informació sobre este tractament.
   • Si com a membre d’Aena Club realitzes una reserva de Pàrquing, es realitzarà una consulta pública a través del Portal Estadístic de la DGT per comprovar el distintiu ambiental associat a la matrícula del vehicle, a fi d’oferir beneficis o descomptes a aquells usuaris amb vehicles menys contaminants, sobre la base de l’interés legítim d’Aena a promoure la protecció del medi ambient.

   Aena Club és un servici que Aena oferix al col·lectiu d’usuaris registrats com a membres del club, la finalitat principal del qual i inherent és informar-te de descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en determinats servicis o prestacions d’Aena, als quals podràs accedir, per ser membre del club, així com enviar-te informació precisa i actualitzada sobre ells i relacionada amb la condició de soci. No obstant això, la sol·licitud de baixa de les esmentades comunicacions implicarà que no podrem informar-te dels descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges que resulten aplicables en cada moment als servicis oferits a través del Club.

   En conseqüència, si no desitges rebre estes comunicacions amb informació dels esmentats beneficis podràs sol·licitar la baixa de les comunicacions en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per a això.

   • Des del teu compte, iniciant sessió al portal clubcliente.es i accedint a "El meu compte " per a la gestió de consentiments.
   • A través de l’enllaç de baixa inclòs al peu de la comunicació rebuda.
   • Enviant un correu electrònic ocpd@aena.es amb l’assumpte "Baixa comunicacions comercials".

   En el cas de sol·licitar un servici per a l’Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, les teues dades seran comunicades a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S. M. E. SA, empresa filial d’Aena i que gestiona l’esmentat aeroport, per a la prestació del servici.

   No es preveuen més comunicacions ni transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

   Les teues dades es conservaran mentre mantingues la condició de membre del Club, així com durant els terminis legals que corresponguen per a atendre les possibles reclamacions i les responsabilitats que sorgisquen derivades del tractament.

   Pots retirar el teu consentiment atorgat en tot moment.

   Els membres d’Aena Club podran utilitzar addicionalment (d'acord amb l’execució d’un contracte) els servicis següents:

   1. Pagament per mòbil. T’informem que Aena emmagatzemarà els últims quatre dígits de la teua targeta de crèdit per a identificar la targeta emprada per al pagament del servici contractat.

    En el cas de la utilització del servici de pàrquing, s’emmagatzemarà el número de matrícula del cotxe per tal d’establir el període de temps que hages utilitzat els servicis d’aparcament i poder-los facturar.

    En cas que pagues amb el dispositiu mòbil l’accés a una de les sales VIP gestionades per Aena, es recollirà el teu DNI a l’efecte d'identificació.

    En cas que el soci associe el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seua condició de membre del “Aena Club”, informem que Aena tractarà la informació obtinguda per realitzar un perfil comercial com a soci de l’”Aena club”, la segmentació dels clients que formen part del Club, l’enviament d’ofertes comercials personalitzades en funció dels productes i servicis gaudits, així com la millora de l’experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil analitzant les dades de navegació.

   2. Pagament per matrícula. És un nou sistema de gestió i pagament d’estades al pàrquing que oferix Aena, servici per al qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l’usuari ha facilitat en el seu perfil de client del Club Aena.

    El servici de Pagament per matrícula consistix en la lectura i la identificació de la matrícula del vehicle a l’entrada i l’eixida del pàrquing, per la qual cosa no caldrà l’emissió d’un tiquet per a l’entrada i l’eixida. Una vegada s’accedix al pàrquing, el lector reconeixerà la matrícula registrada, que estarà associada a l’usuari amb el servici de Pagament per matrícula activat; d’esta manera, se li obrirà automàticament la barrera i podrà entrar i estacionar el vehicle. Este servici només és apte per a vehicles, de manera que les motocicletes queden excloses d’utilitzar el sistema de Pagament per matrícula per la complexitat de lectura de les seues matrícules.

    Per beneficiar-te dels descomptes del club, has d’escanejar la targeta d’embarcament de tornada perquè es calcule el nou import i es guarde automàticament.

  • Botiga de publicacions. Respecte a la Botiga de Publicacions, la finalitat és gestionar les comandes que faces a través de la Botiga de Publicacions (tractament d'acord amb l'execució del contracte de compra). Alhora, i si ens autoritzes, informar-te dels avantatges que pots obtindre, així com comunicar-te informació del teu interés en relació amb els servicis que Aena proveïx sobre venda de publicacions. Així mateix, enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte en dates puntuals, com el Dia del Llibre, la Fira del Llibre, Black Friday i d'altres. Este tractament es basa en el teu consentiment. Aena informa que el consentiment prestat a este efecte pot revocar-se en tot moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ocpd@aena.es indicant en l’assumpte “BAIXA CONSENTIMENT BOTIGA”. Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat obtingudes, així com durant el temps en què puguen sorgir reclamacions. Les teues dades se cediran al banc per al pagament del servici prestat. Així mateix, en cas de contractar algun producte que porte associada una obligació de pagament, i en cas que no se’n produïsca el pagament en el terme previst per a això i no es complisquen els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries. No se cediran més dades a tercers llevat de les obligacions previstes per Llei. No es realitzen transferències internacionals de les dades.
  • Reserves de Pàrquings d’Aena. Respecte a les Reserves de Pàrquings d’Aena:

   • Les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar la reserva de la plaça d’aparcament que faces a través del nostre lloc web (tractament d'acord amb l’execució d’un contracte).
   • Enviament d’enquestes sobre els servicis d’Aena gaudits i d’esta forma, conèixer el teu grau de satisfacció, sobre la base dels interessos legítims d’Aena per conèixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per a la millora de la qualitat dels seus servicis. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques per informar-te sobre els avantatges que pots obtindre en productes i/o servicis propis d’Aena similars als contractats anteriorment. Este tractament es basa en l’interés legítim d’Aena a oferir-te l’esmentada informació, a la qual pots oposar-te o sol·licitar informació addicional a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques per informar-te sobre altres productes i/o servicis propis de la gestió aeroportuària d’Aena diferents dels contractats, com Servicis VIP, etc. Este tractament es basa en el teu consentiment explícit en marcar la casella corresponent, el qual pots revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena, sense cessió de dades a tercers, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els següents sectors: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Este tractament es basa en el teu consentiment explícit, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política

   Les teues dades es comunicaran al teu banc, per realitzar el pagament dels servicis contractats, així com, si escau, a la teua empresa o companyia en els casos en què siga l’esmentada entitat la contractant del servici que rebes, legitimat per la mateixa execució del contracte subscrit.

   Així mateix, en cas de no produir-se el pagament en el terme previst i complir-se els requisits previstos per la Llei, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries

   En el cas de sol·licitar un servici per a l’Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, les teues dades seran comunicades a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S. M. E. SA, empresa filial d’Aena i que gestiona l’esmentat aeroport, per a la prestació del servici.

   No es preveuen més comunicacions ni transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

   Les dades es conservaran mentre mantingues la teua condició de client, així com durant els terminis legals que corresponguen per a atendre les possibles reclamacions i responsabilitats que sorgisquen derivades del tractament.

  • Servicis Vip. Respecte dels Servicis VIP dels aeroports, la finalitat és gestionar les teues compres d’accés a estos servicis que faces al nostre lloc web i comunicar-te informació del teu interés. Els servicis són els següents:

   • En realitzar el procés de registre a Meet & Assist, les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar la reserva del servici que faces a través del nostre lloc web, tractament necessari per a l’execució del contracte.
   • En realitzar el procés de “Dret d’Accés Prioritari -Fast Lane-”, les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar l’adquisició del dret d’accés prioritari que faces a través del nostre lloc web, tractament necessari per a l’execució del contracte. Per a més informació, consultar l’apartat anterior “Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament i Fast Lane”.
   • En realitzar el procés de compra d’accessos a “Sales o espais VIP”, les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar la compra d’accessos als esmentats Servicis VIP que has sol·licitat, tractament necessari per a l’execució del contracte.
   • Enviament d’enquestes sobre els servicis d’Aena gaudits i, d’esta forma, conèixer el teu grau de satisfacció, sobre la base de l’interés legítim d’Aena a conèixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per a la millora en la qualitat dels seus servicis. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional sobre este tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques per informar-te sobre altres productes i/o servicis propis de la gestió aeroportuària d’Aena diferents als ja contractats, com Servicis Pàrquing, etc. Este tractament es basa en el teu consentiment exprés en marcar la casella corresponent, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena, sense cessió de les teues dades a tercers, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els següents sectors: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Este tractament es basa en el teu consentiment exprés, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política.

   Dades tractades: Dades identificatives i de contacte, sol·licitud realitzada, mitjans de pagament, documentació justificativa de la sol·licitud (si escau). Per a Meet & Assist: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, data i hora del servici, aeroport i Terminal.

   Les dades es conservaran mentre dure la condició de client, així com durant els terminis legals que corresponguen per a atendre les possibles reclamacions i les responsabilitats que sorgisquen derivades del tractament.

   Les teues dades podran ser comunicades a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S. M. E. SA, en el cas de sol·licitar un servici per a l’Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, empresa filial d’Aena i que gestiona l’esmentat Aeroport, per a la prestació del servici; al teu banc, per a la realització del cobrament pel servici prestat; si escau, les teues dades personals podran ser comunicades per Aena a la teua empresa o companyia aèria, en els casos en què siga l’esmentada entitat la contractant del servici que reps, per tal de gestionar-hi l’accés, de manera que l’esmentat tractament estiga legitimat per l’execució del contracte subscrit; en alguns casos, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i autoritats duaneres, per al compliment d’obligacions legals; i així mateix, en cas de contractar algun producte que porte associada una obligació de pagament, en cas de no produir-se el pagament en el terme previst per a això i complir-se els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries. No estan previstes transferències internacionals.

  • Servici de sol·licitud de servicis de PMR. Respecte al Servici de sol·licitud de servicis PMR, t'informem que les dades que ens facilites a través del formulari disposat a l'efecte en el lloc web d'Aena tindran com a finalitat gestionar el servici que sol·licites d'assistència a persones amb mobilitat reduïda (d'acord amb l'interés públic), així com la realització d'una enquesta de satisfacció per a la millora del servici (d'acord amb l'interés legítim). Per a més informació, cal consultar l'apartat anterior “Gestionar el servici que sol·licites d’assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)".
  • Canal de Denúncies. En els casos en què presentes una denúncia a través del canal de Denúncies, t’informem del tractament de les teues dades mitjançant una política de privacitat específica que pots consultar al següent enllaç: https://www.aena.es/es/nota-adicional/politica-privacidad-canal-denuncias-aena (en castellà).
  • Portal AENA Empreses. Si en representació de la teua empresa, sol·licites algun servici dirigit a empreses (per exemple, Portal Empresas), les teues dades personals, com a representant d'ella, seran tractades per a la realització de les gestions necessàries per als servicis oferits, com el portal de facturació —consulta de factures i flota d’aeronaus— (tractament d'acord amb l’execució d’un contracte). Així mateix, utilitzarem les teues dades de contacte per establir relacions amb la teua empresa. Tractament d'acord amb l'interés legítim (d’acord amb la Llei 3/2018, de protecció de dades personals i garanties de drets digitals). No estan previstes cessions, llevat de les establides per imperatiu legal, ni transferències internacionals.
  • Portal Aena Proveïdors. En el cas que, en representació de la teua empresa, sol·licites algun servici dirigit a empreses (per exemple, Portal Proveïdors), les teues dades personals, com a representant d'ella, seran tractades per a la realització de les gestions necessàries per prestar els servicis sol·licitats i oferits pel portal de Proveïdors (consulta i descàrrega de Plecs de Contractació, i subscripció a rebre alertes davant de noves licitacions d’Aena).

   Tractament d'acord amb el teu consentiment, i utilitzar les teues dades de contacte per establir relacions amb la teua empresa (tractament d'acord amb l'interés legítim), d’acord amb la Llei 3/2018, de protecció de dades personals i garanties de drets digitals. AENA informa que el consentiment prestat a este efecte pot revocar-se en tot moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ocpd@aena.es indicant en l’assumpte “BAIXA CONSENTIMENT PROVEÏDORS” i acompanyant informació que permeta la teua identificació. Les teues dades es conservaran mentre no sol·licites la seua baixa, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació. No estan previstes cessions, llevat de les establides per imperatiu legal, ni transferències internacionals.

  • Gestió dels nostres perfils en Xarxes Socials: En este sentit, la informació recollida a través de les nostres xarxes socials s’utilitza, sobre la base de l’interés legítim d’Aena, per a:

   • Gestionar i donar resposta als dubtes i incidències que ens comuniques a través de les xarxes socials sobre els servicis oferits per Aena.
   • Analitzar els missatges rebuts i elaborar informes anonimitzats. Això ens ajuda a conèixer millor els nostres clients, què els agrada i com reaccionen als nostres servicis, de manera que permeta millorar de forma general els servicis d’Aena.

   Les dades tractades són dades identificatives del teu perfil a la xarxa social, comentaris realitzats, així com les dades personals que tu mateix ens facilites per a la resolució de la teua incidència: Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, dades necessàries per al servici concret (matrícula, localitzador de reserva, dades bancàries, PMR, Sales VIP, Fast Track, Fast Lane, etc.), així com el contingut que vages generant o ens subministres mitjançant missatges privats a les nostres xarxes socials.

   Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats previstes i, posteriorment, es conservaran degudament bloquejades, mentre puguen derivar-se responsabilitats de l’execució de la nostra relació contractual o precontractual, així com per al compliment d’altres obligacions legals a càrrec d’Aena.

   Les teues dades podran ser comunicades a les empreses concessionàries relacionades amb els servicis oferits per Aena o fins i tot prestats per elles, en els casos en què l’esmentada comunicació siga necessària per atendre la teua sol·licitud o incidència. No estan previstes la realització de Transferències internacionals de dades.

  • Atenció de Sol·licituds d’Informació Pública. En cas que faces una Sol·licitud d’Informació Pública, es tractaran les teues dades per a atendre la teua sol·licitud d’accés a la informació pública, conforme a la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. El tractament es basa en una obligació legal. Les dades es conservaran mentre dure la seua tramitació, així com durant el termini en què puga sorgir una reclamació. No se cediran les teues dades a terceres entitats llevat d’obligació legal. No estan previstes transferències internacionals
  • Atenció de les sol·licituds d’Exercicis de Drets en matèria de Protecció de Dades. En cas que exercites els teus drets reconeguts davant d’alguna de les empreses del grup, tractarem les teues dades per a la gestió, control i tramitació dels exercicis de drets en matèria de protecció de dades (si escau), d'acord amb el compliment d’una obligació legal. Les dades es conservaran durant 3 anys des de la resolució de la sol·licitud (termini de prescripció de responsabilitats de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades i garantia de drets digitals). Les teues dades es comunicaran a les entitats implicades en la tramitació de la teua sol·licitud (si escau), així com a les autoritats establides per imperatiu legal. No estan previstes transferències internacionals.
  • Sol·licitud de distintiu de discapacitats invisibles: En omplir el formulari, es procedirà a registrar les teues dades per a l’ús del “Distintiu de Discapacitats Invisibles”. Tractarem les teues dades amb la finalitat de facilitar el pas pels controls de seguretat per a famílies i PMR dels aeroports d’Aena i per poder confirmar que tens un vol per al dia (tractament d'acord amb el teu consentiment explícit, que es podrà retirar en qualsevol moment), així com la realització d’una enquesta de satisfacció (tractament d'acord amb l'interés legítim per a la millora del servici). En este sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el teu dret a la protecció de dades i el nostre interés en realitzar este tipus d'enquestes, per a la millora de l’experiència d’usuari i del mateix servici, i hem conclòs que hi ha una expectativa raonable per la teua part sobre este tractament, en el qual no es tracten dades especialment protegides ni comporten decisions automatitzades. Pots sol·licitar més informació en dpd@aena.es. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats anteriors, així com per al compliment d’obligacions legals, i no estan previstes cessions (excepte per imperatiu legal) ni transferències internacionals de dades.
  • Tractaments relacionats amb les galletes. A Aena utilitzem galletes tècniques, analítiques, publicitàries i de personalització que obtenen dades personals de l’interessat, partint del fet que siguen necessàries per a la prestació del servici (galletes tècniques) o en el teu consentiment exprés (galletes analítiques, publicitàries o de personalització), el qual hages atorgat acceptant totes les galletes o mitjançant el configurador de galletes que es presenta una vegada accedisques a un dels nostres dominis web. Pots consultar més informació en la nostra política de galletes.

En determinats servicis (Aena Club, Gestió de Reserves de Pàrquing, Servicis VIP, Marketplaces d’Aena, realitzats a través del nostre Web o la nostra APP; i dades de les targetes d’embarcament del sistema de Control de Pas pels filtres de Seguretat, Fast Lane i Fast Track) addicionalment, tractarem les teues dades per realitzar un procés d’Anonimització, partint del nostre interés legítim, de manera que obtindrem dades agregades i anònims, per a posteriors usos estadístics o altres finalitats legítimes empresarials.

En este sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el teu dret a la protecció de dades i el nostre interés a realitzar este tipus de processos amb finalitats estadístiques, i hem conclòs que hi ha una expectativa raonable (eliminació de totes les dades que permeten la teua identificació, mitjançant processos d’esborrament, agregació o substitució de les esmentades dades per altres que no puguen ser associades a una persona física) del fet que no es tracten dades protegides especialment ni comporten decisions automatitzades. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional sobre este tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en esta política o enviant un correu a dpd@aena.es.

Com m'afecta esta Política si a més soc treballador d'una empresa que opera a l'aeroport o treballe en una empresa que presta serveis per a alguna de les empreses del grup Aena?

En el cas que sigues treballador d'una empresa externa, pots consultar la política de privacitat específica prement ací.

Com m'afecta esta Política si soc o un empresari individual o proveïdor d'Aena?

En eixe cas, les empreses del grup Aena tractaran les teues dades personals com a representant de la teua empresa o com a empresari individual, amb la finalitat de participar en els processos de licitació i execució de contractes, així com la tramitació de notificacions electròniques durant el procés de contractació a través dels nostres sistemes o per a la gestió dels serveis prestats pels proveïdors i als clients (gestió del servei contractat, ús de mitjans de contacte telefònics i facilitats pel proveïdor per a la notificació d'assumptes relacionats amb el servei prestat i la gestió administrativa d'este, obligacions necessàries per a complir amb la normativa tributària i gestió del pagament o cobrament dels serveis realitzats).

En estos casos, t'informem de l'obligació de facilitar les dades necessàries que resulten obligatòries, per al desenvolupament del contracte, l'aplicació de mesures precontractuals o aquelles necessàries per a complir amb les obligacions legals que corresponguen. En cas contrari, no es podria executar o subscriure el contracte, o Aena no podria complir amb les seues obligacions legals.

Les dades de l'empresa adjudicatària, de les empreses licitadores i dels representants d'estes empreses, seran tractades per Aena amb la finalitat de l'adequada gestió de la relació contractual i precontractual, obligacions legals (normativa de contractes del sector públic i normatives relatives a firma electrònica) i sobre la base del seu consentiment expressat mitjançant la firma dels annexos i formularis que són necessaris aportar en les ofertes per a participar en la licitació.

Així mateix, les dades professionals de contacte facilitades podran ser utilitzades per a establir relacions amb la seua empresa, basant este tractament en l'interés legítim d'Aena.

De qui podem rebre les teues dades personals?

Amb caràcter general, Aena recapta dades personals directament de l'interessat a través dels formularis de sol·licitud o registre dels diferents serveis que ofereix, tal com s'informa en esta política.

A vegades, les dades personals poden procedir de tercers, com poden ser companyies aèries, clients i empreses col·laboradores, quan siga necessari per a l'execució d’un contracte en el qual l'interessat o la seua empresa siguen part, o quan existisca una obligació legal per a això.

Durant quant de temps conservarem les teues dades?

Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual han sigut obtingudes.

Posteriorment, es conservaran durant el temps en què puguen sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual s’han arreplegat.

A qui es comuniquen les teues dades?

A més de les ja arreplegades anteriorment, les comunicacions previstes són les que es presenten a continuació:

 • A entitats implicades en procediments administratius i judicials (si escau).
 • Jutjats i tribunals (si escau).
 • A forces i cossos de seguretat i autoritats duaneres (per a compliment d’obligacions legals).
 • A les forces i cossos de seguretat de l'Estat amb les finalitats de prevenció d’un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, seguint els requisits formals que exigeix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per al compliment d’obligacions legals [Programa Nacional de Seguretat i Reglament (UE) 2015/1998].
 • Al teu banc o caixa per al pagament dels servicis prestats.
 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per a actuacions inspectores.
 • A la teua companyia aèria o empresa, en cas que et prestem un servei contractat amb la mateixa (per exemple, sales VIP) amb finalitats de facturació.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la reclamació o queixa.
 • A Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, en cas que faces una reserva al web d’Aena d’algun servici per a este aeroport.
 • Així mateix, en cas de contractar algun producte que porte associada una obligació de pagament, i en cas que no se’n produïsca el pagament en el terme previst per a això i no es complisquen els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries.
 • A Aena Desarrollo Internacional SME, SA, en cas que presentes alguna sol·licitud, reclamació o queixa, o sol·licites algun servici dirigit a eixa entitat.
 • A les entitats emissores dels certificats digitals que s'aporten, a l'efecte de verificar la seua validesa.
 • I a les persones, entitats o autoritats que ho pogueren requerir per imperatiu legal.
 • Entitats del grup Aena beneficiàries dels processos de selecció, en cas de presentar-se a un lloc per a estes entitats, és a dir:

  • Aena SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648, amb CIF A86212420 i situada al carrer Peonías 12, Madrid 28042.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia, tom 3294, foli 63, full MU93208, amb CIF A-73988313 i domicili a l’avinguda España, 101, Valladolises y Lo Jurado CP 30154 Múrcia.
  • Aena Desarrollo Internacional SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 11.288, foli 153, secció 8, full número M-177.425, inscripció 4a , amb CIF A37250883 i domicili a este efecte al carrer Peonías, 12, 28042 Madrid.

Aena, Aena Desarrollo Internacional i Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia seran responsables del tractament de les teues dades personals, que s'utilitzaran per gestionar les sol·licituds de faena i processos de selecció gestionats al web. D’esta manera, no es preveuen més cessions ni transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

Quines mesures de seguretat es garanteixen sobre les teues dades?

Aena i Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, com a responsables del tractament, adoptaran les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals que s’aporten, i n’evitaran l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Com pots exercitar els teus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtindre confirmació sobre l’existència, o no, d’un tractament de les seues dades personals. Així mateix, el Reglament general de protecció de dades estipula com a drets de l’interessat:

 • Accedir a les seues dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades.
 • A la portabilitat de les seues dades.
 • Oposar-se al tractament de les seues dades.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com retirar el teu consentiment, tant a AENA S. M. E., SA, com a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S. M. E., SA, a l'adreça electrònica ocpd@aena.es o dirigint un escrit a calle Peonías, 12, 28042, Madrid, així com en el Portal de Tràmits i Reclamacions (https://tramitesyreclamaciones.aena.es/va/tramits-i-reclamacions.html).

Així mateix, pots sol·licitar informació addicional sobre les anàlisis internes ponderant el teu dret a la protecció de dades i el nostre interés legítim, per als tractaments detallats en esta política d'acord amb l'interés legítim, contactant amb el nostre delegat de protecció de dades com s’indica seguidament.

Com pots contactar amb el delegat de Protecció de Dades?

Per a qualsevol dubte, pots contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades en l'adreça electrònica: dpd@aena.es

Així mateix, tens dret a presentar reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD - https://www.aepd.es/es) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.