Política de privacidade

Política de privacidade

La presente política está orientada a informar a todas las personas que son usuarias de las instalaciones aeroportuarias, así como a los usuarios de nuestra web corporativa.

¿Cuál es el objeto de este documento?

El objeto de este documento es informarte de los tratamientos de tus datos personales, de acuerdo a la normativa de Protección de Datos Personales, concretamente el Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

¿Quiénes son los responsables de estos tratamientos?

Los responsables del tratamiento serán:

Aena SME, S.A. (AENA):
Dirección: Peonías, 12. 28042 Madrid.
C.I.F: A86212420
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.806, Folio 211, Sección 8, Hoja M-518648.

En el caso de que disfrutes de un servicio prestado en el Aeropuerto Internacional Región de Murcia, el responsable del tratamiento será:

Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A. (AIRM)
Dirección: Avenida de España, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Murcia.
C.I.F: A73988313
Mercantil de Murcia, Tomo 3.294, Folio 63, Hoja M-U93208.

¿Qué tipos de datos se tratan?

Los datos personales que se tratarán serán los siguientes los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto, como la imagen, voz, grabaciones, etc.
 • Datos relativos a las características personales y de salud (PMR, por ejemplo).
 • Datos curriculares y de selección, académicos y profesionales.
 • Datos de circunstancias personales, tarjetas de fidelización con compañías, datos de quejas o reclamaciones.
 • Datos económicos, relativos a medios de pago.
 • Datos de tu vuelo.

Ten en cuenta de que, en ocasiones, para la correcta prestación del servicio y ejecución del contrato, tendrás la obligación de facilitar los datos necesarios que resulten obligatorios, para su desarrollo o aquellos necesarios para cumplir con las obligaciones legales que correspondan. De lo contrario, no se podría ejecutar o suscribir el contrato, o Aena no podría cumplir con sus obligaciones legales.

Para que tratamos os teus datos persoais?

Os datos persoais que nos facilitas ou que se vaian facilitar no momento de comezar a túa relación connosco, así como aqueles que se poidan recoller ou xerar ao longo da devandita relación, trataranse para as finalidades que se indiquen en cada folla informativa, formulario de recollida de datos persoais ou por calquera outro medio que se poña á túa disposición no propio aeroporto. Estas resúmense a continuación:

Nota: En caso de existir unha política de privacidade específica dalgún servizo, resultará de aplicación o disposto nesta.

 • Como me afecta esta política se son usuario das instalacións aeroportuarias?

  No suposto de que sexas usuario das nosas instalacións aeroportuarias, informámoste do seguinte:

  • Videovixilancia. A túa imaxe trátase para videovixilancia con fins de control e vixilancia da explotación aeroportuaria (operación e mantemento) e de seguridade, protección de persoas e bens que se encontren nas instalacións aeroportuarias. Nalgúns aeroportos, pódese tratar a túa imaxe como condutor, capturada no momento de entrada e saída do aparcadoiro, con fins de seguridade. Todo o anterior está baseado no interese público (normativa de seguridade aeroportuaria, seguridade operacional e seguridade privada). Os teus datos (imaxes) consérvanse durante o prazo máximo dun mes dende a súa captación. Os teus datos comunicaranse ás autoridades aduaneiras para a prestación dos servizos aduaneiros e fiscais que lles corresponden (obrigas legais), ás forzas e corpos de seguridade coas finalidades de prevención dun perigo real e grave para a seguridade pública ou para a represión de infraccións penais, seguindo os requisitos formais que esixe a Axencia Española de Protección de Datos, e para o cumprimento de obrigas legais (Programa Nacional de Seguridade e Regulamento (UE) 2015/1998). Tamén está prevista a posible comunicación a terceiros sobre a base do seu interese lexítimo, previa ponderación dos dereitos e liberdades que se vexan afectados (artigo 6.1.f RXPD). Non se prevén transferencias internacionais de datos.
  • Control de aforamentos e aglomeracións. Trataranse os teus datos para o control de aforamentos e aglomeracións, a través de videocámaras e sen identificación de usuarios, sobre a base do interese lexítimo de Aena por evitar aglomeracións en puntos críticos do aeroporto.
  • Xestión e atención de reclamacións de aeroportos e xestión e trámite de todo tipo de reclamacións, queixas, suxestións e solicitudes de información, este tratamento baséase no consentimento prestado. Podes retirar o teu consentimento outorgado en todo momento. Para facelo, envía un correo electrónico a ocpd@aena.es, indica “Retirada Consentimento” + Tipo de Solicitude + Aeroporto e anexa información acreditativa da túa identidade. Os datos conservaranse durante a súa tramitación e no prazo necesario para xestionar unha posible reclamación. Comunicaranse, de ser necesario, á compañía aérea, empresa ou organismo implicado na tramitación da presente reclamación, queixa, solicitude ou suxestión, así como a xuíces e tribunais no caso de que a súa reclamación derive nunha actuación xudicial. Non están previstas transferencias internacionais.

   Este servizo inclúe a xestión, o control e a tramitación das reclamacións, queixas e suxestións remitidas tanto a Aena S.M.E., S.A., como a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A. ou a Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A., no seu caso, así como todo tipo de servizos de queixas, reclamacións ou suxestións a través do portal de servizos telemáticos da web de Aena.

  • Autoridades. En caso de que teñas a categoría de autoridade, os teus datos trataranse para xestionar e controlar os servizos que se prestan ás autoridades, que inclúen a xestión de visitas e salas de autoridades, o rexistro e o mantemento de contactos institucionais, co fin de cumprir obrigas legais. Igualmente, informámoste da orixe dos datos; en ocasións poden proceder do organismo público ou administración ao que pertences. Os datos conservaranse mentres dure a túa relación coa nosa empresa, así como durante o prazo necesario para tramitar unha posible reclamación. Poderanse comunicar estes datos, se é o caso, á compañía aérea coa que voas sobre a base da execución de contrato, e ás forzas e corpos de seguridade do Estado para o cumprimento de obrigas legais. Non se prevén máis comunicacións nin transferencias internacionais de datos a terceiros, salvo no caso de obriga legal.

  • Comunicacións comerciais. Os teus datos trataranse para o envío de comunicacións comerciais, se é o caso, en función do teu consentimento ou o interese lexítimo de Aena, se as devanditas comunicacións se refiren a produtos ou servizos similares a outros contratados. Podes retirar o teu consentimento outorgado ou opoñerte ao tratamento en todo momento. Para facelo, envía un correo electrónico a ocpd@aena.es que indique “Retirada Consentimento Comunicacións Comerciais” e anexa información acreditativa da túa identidade.

  • Xestión de usuarios do aeroporto: visitas. Os teus datos poden tratarse para a Xestión de usuarios do aeroporto: visitas, en caso de veñas a algún dos nosos aeroportos en calidade de visita, en función do teu consentimento. Así mesmo, xestionaremos a túa acreditación temporal para a visita (en calidade de visitante ou por motivos operativos ou profesionais), o control de accesos e a seguridade das instalacións. Esta acreditación tamén permite levar un control das visitas que se realizan ao aeroporto ou centro, baseando o devandito tratamento nunha obriga legal (normativa de seguridade privada) e interese público (seguridade aeroportuaria). Os datos conservaranse durante un mes, así como durante o prazo necesario para xestionar unha posible reclamación. Os teus datos pódense comunicar ás forzas e corpos de seguridade, en cumprimento de obrigas legais. Non se preveñen máis cesións nin transferencias internacionais, salvo obriga legal.

  • Xestionar o servizo que solicites de asistencia a Persoas con Mobilidade Reducida (PMR). Os teus datos trataranse para xestionar o servizo que solicites de asistencia a persoas con mobilidade reducida (PMR). O tratamento baséase no interese público existente e a normativa de protección social, en virtude do Regulamento (CE) N.º 1107/2006 do Parlamento Europeo e do Consello do 5 de xullo de 2006, sobre os dereitos das persoas con discapacidade, minusvalía ou mobilidade reducida no transporte aéreo. Tamén trataremos os teus datos para o envío dunha enquisa de satisfacción co fin de coñecer a túa experiencia e poder mellorar o servizo, sobre a base dos nosos intereses lexítimos.

   Neste sentido, procedemos a unha análise interna na que se pondera o teu dereito á protección de datos e o noso interese en realizar este tipo de enquisas, co fin de mellorar a experiencia de usuario e o propio servizo. Concluímos que existe unha expectativa razoable pola túa banda sobre este tratamento, no que non se van incluír aqueles datos especialmente protexidos nin os que implican a toma de decisións automatizadas.

   Podes opoñerte ou solicitar información adicional sobre este tratamento a través das canles habilitadas para este fin nesta política ou enviando un correo a dpd@aena.es.

   O servizo préstase presentándose nos puntos do aeroporto identificados para el ou mediante reserva previa a través da web de Aena ou da túa compañía aérea. Os teus datos poden chegar a Aena a partir da compañía aérea, en caso de que fixeses a reserva a través da web da túa compañía ou viaxes nun voo de chegada a un aeroporto da rede de Aena proveniente doutros aeroportos. Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade, así como durante o prazo necesario para tramitar unha posible reclamación. Non están previstas cesións (salvo por imperativo legal) nin transferencias internacionais de datos.

   Ademais, nos monólitos situados en varios puntos do aeroporto, trataremos os teus datos (imaxe captada pola cámara situada no monólito e a túa voz, que se activan cando premes o botón de chamada situado no monólito) coa finalidade dunha mellor xestión da asistencia solicitada, sobre a base do interese lexítimo por prestar un mellor servizo. Os teus datos (só a voz) conservaranse durante un ano para poder analizar posibles reclamacións ou incidencias do servizo e non se comunicarán a ningún terceiro.

   Neste sentido, procedemos a unha análise interna ponderando o teu dereito á protección de datos e o noso interese por prestarche un mellor servizo nas instalacións do aeroporto para calquera dúbida ou consulta que che xurda. Concluímos que existe unha expectativa razoable pola túa banda sobre este tratamento, no que non se van tratar datos especialmente protexidos nin os que implican a toma de decisións automatizadas.

   Podes opoñerte ou solicitar información adicional sobre este tratamento a través das canles habilitadas para este fin nesta política ou enviando un correo a dpd@aena.es.

   Datos tratados: Datos identificadores, de contacto, de saúde (tipoloxía de discapacidade ou necesidades especiais) e do teu voo. Imaxe e voz en monólitos.

  • Gravación das chamadas telefónicas a determinados teléfonos. Se é o caso, poderemos tratar a túa voz para a gravación das túas chamadas telefónicas a determinados teléfonos (operativas, investigación de incidentes, emerxencias), en función do teu consentimento, execución de contrato, interese vital, interese público e exercicio de reclamacións, segundo proceda (dependendo do tipo de chamada realizada). O período de conservación das gravacións será o necesario para o fin ou propósito para o que se realizaron, pero quedan bloqueadas só a disposición de xuíces e tribunais durante o resto do período previo á destrución. Non se prevén cesións nin transferencias internacionais de datos, agás obriga legal.

   O período de conservación das gravacións será o necesario para o fin ou propósito para o que se realizaron, pero quedan bloqueadas só a disposición de xuíces e tribunais durante o resto do período previo á destrución. Non se prevén cesións nin transferencias internacionais de datos, agás obriga legal.

  • Xestión e atención de reclamacións do aparcadoiro de vehículos. No caso de que utilices algún dos nosos aparcadoiros de vehículos (público, de subscritor ou de persoal), os teus datos poderán usarse para a xestión do aparcadoiro e atención de reclamacións do aparcadoiro de vehículos. Tamén te informamos de que as imaxes captadas polas cámaras de acceso ao aparcadoiro, que comprenden cámaras que captan os datos do vehículo (sistema de recoñecemento e lectura de matrícula, parte dianteira ou traseira), utilizaranse para o cumprimento de obrigas legais, incluídas as derivadas da lexislación reguladora do contrato de aparcadoiro, como, por exemplo, a obriga de identificar o vehículo. Nalgúns aeroportos, trátase a túa imaxe como condutor capturada nos momentos de acceso e saída do aparcadoiro con fins de seguridade baseados no interese público (ver Videovixilancia). Así mesmo, os teus datos de entrada e saída, matrícula obtida e reserva, se é o caso (ver información relativa ao tratamento “Reserva de Aparcadoiro de Aena”), trataranse para a xestión do aparcadoiro en función da execución do contrato. Os teus datos poden tratarse para a atención e resolución de reclamacións, co fin de cumprir obrigas legais.

   En caso dun aparcadoiro de subscritores ou de persoal, adicionalmente, trataremos os teus datos (datos identificadores, de contacto, e, se procede, da túa empresa), que poderá subministrar a túa empresa, para a xestión do teu aboamento. O tratamento baséase na execución dun contrato (se é o caso, o contrato entre a túa empresa e Aena. De ser así, os teus datos poderán comunicarse á túa empresa para o desenvolvemento do devandito contrato).

   Datos tratados: Imaxes do vehículo (recoñecemento de matrícula, parte dianteira ou traseira), datos do momento de entrada e saída, matrícula obtida e datos da túa reserva, se corresponde, medios de pagamento.

   As imaxes captadas conservaranse mentres dure a estancia no aparcadoiro e, posteriormente, conservaranse durante un prazo máximo dun mes.

   Os datos para a xestión do aparcadoiro conservaranse durante a túa estancia ou o teu contrato (nos casos anteriormente indicados), así como durante o prazo necesario para tramitar unha posible reclamación.

   Os datos poderanse comunicar ao teu banco para a realización do cobro polo servizo prestado (no seu caso) á túa empresa, posto que son necesarios para a execución do teu contrato (no seu caso) e está prevista a cesión dos datos ás forzas e corpos de seguridade do Estado, coa finalidade de previr un perigo real para a seguridade pública ou para a represión de infraccións penais, e a xuíces e tribunais, en caso de requirimento xudicial. Tamén se prevé a comunicación de datos ás administracións públicas competentes para a súa actividade inspectora, en cumprimento coa normativa de Ordenación do Transporte por Estrada Estatal e das comunidades autónomas. Non se prevén transferencias internacionais.

   Así mesmo, no caso de subscritores dalgúns dos aparcadoiros dos nosos aeroportos, trataremos os teus datos (de contacto) para o envío de comunicacións comerciais (en función do teu consentimento explícito) e a realización de enquisas (baseándose no interese lexítimo de Aena por mellorar o servizo prestado). Aena informa de que podes revogar o consentimento prestado en calquera momento e opoñerte ao tratamento mediante o envío dun correo electrónico a ocpd@aena.es

  • Control do paso por filtros de seguridade e acceso ás zonas de embarque, Fast Track e Fast Lane. Os teus datos como pasaxeiro trataranse para o Control do paso por filtros de seguridade e acceso ás zonas de embarque e, se é o caso, o rexistro de incidencias no devandito acceso (para cumprir unha obriga legal) e a realización de estatísticas (baseadas nun interese lexítimo). O tratamento consiste en comprobar que a tarxeta de embarque lida se corresponde cun voo do día e que non pasou anteriormente. Se todo é correcto, permite o paso polo filtro. En calquera caso, terás a oportunidade de impugnar a decisión tomada e solicitar que un operador de seguridade repita estes controis.

   Fast Lane e Fast TrackFiltro de paso rápido para pasaxeiros VIP da aeroliña. Lexitimación: tratamento necesario para a execución de contrato. O sistema permite o paso polo filtro Fast Lane se o pasaxeiro adquiriu o dereito VIP coa súa aeroliña ou obtivo este dereito de paso na web de Aena. Datos tratados: os datos da túa tarxeta de embarque, mediante os lectores de tarxetas situados antes do paso de filtro de seguridade e o filtro Fast Lane Os datos comunicaranse á compañía operadora do teu voo ou á compañía de asistencia en terra que opera o teu voo por conta da compañía aérea, coas finalidades de axilizar o embarque ao voo programado e verificar a autenticidade do documento de identificación no caso de que se detecte que a túa tarxeta xa se rexistrou con anterioridade (baseándose na execución de contratos), ás forzas e corpos de seguridade do Estado, coas finalidades de evitar perigo real e grave para a seguridade pública ou reprimir infraccións penais, seguindo os requisitos formais que esixe a Axencia Española de Protección de Datos, e para cumprir obrigas legais (Programa Nacional de Seguridade e Regulamento (UE) 2015/1998), e ás autoridades aduaneiras (para o cumprimento de obrigas legais). No caso de Fast Lane, cederanse os teus datos á compañía aérea para o seu control e, no seu caso, para que a compañía che facture o servizo prestado, sobre a base da execución do contrato que mantés coa túa compañía aérea.
  • Servizos de medicina aeroportuaria.Se accedes a un dos nosos postos de atención sanitaria dispoñibles nos aeroportos, os teus datos tratásense para a xestión dos servizos de medicina aeroportuaria prestados por Aena ou calquera entidade colaboradora externa contratada para tal fin, co obxectivo de prestar un servizo de primeiros auxilios (atención primaria de urxencia e traslado sanitario de urxencia) no aeroporto, sobre a base do cumprimento das obrigas legais (normativa sanitaria) e, se corresponde, para protexer os teus intereses vitais en caso de incapacidade para prestar consentimento. Tamén trataremos os teus datos para a obtención de estatísticas do servizo de forma agregada sobre a base dos nosos intereses lexítimos.

   Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitan e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar desta finalidade e do seu tratamento, tomando como referencia a normativa sanitaria que se che aplique. Os teus datos poderán ser comunicados a hospitais ou outros centros médicos se do servizo prestado se entendese necesario para o mesmo fin. En calquera outro caso, non se comunicarán datos, salvo por obriga legal ou requirimento xudicial. Non están previstas transferencias internacionais.

  • Defensa xurídica e asesoramento xurídico. Nos casos nos que sexas parte dun expediente xurídico de Aena S.M.E., S.A. ou Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A. (como afectado, interesado, etc.), os teus datos poderanse utilizar para a defensa xurídica e o asesoramento en materia xurídica, en función do cumprimento dunha obriga legal.
  • Obxectos perdidos e achados. En caso de que aches un obxecto perdido, ou sexas reclamante propietario deste, os teus datos (datos identificadores e de contacto, documentación xustificativa da propiedade do obxecto) trataranse para a xestión de obxectos perdidos e achados, o control da súa custodia en almacén, o rexistro de entrada e saída, as devolucións e a identificación de reclamantes de obxectos perdidos e persoas que os achan, baseando o tratamento no cumprimento dunha obriga legal. Os datos conservaranse durante 2 anos, así como durante o prazo necesario para tramitar unha posible reclamación, e comunicaranse á oficina de obxectos perdidos do concello, se este dispuxese do servizo, para o cumprimento dos art.º 615 e 616 do Código Civil e, se é o caso, a outras autoridades establecidas por imperativo legal. En caso de encontrarse un documento de identidade, entregarase ás forzas e corpos de seguridade do Estado. En caso de tarxetas bancarias, poderanse comunicar os seus datos ao banco. Non se prevén transferencias internacionais de datos.
  • Fins estatísticos. Os teus datos poderán utilizarse para a elaboración de estatísticas e a mellora dos servizos prestados, baseándose no interese lexítimo ou o cumprimento dunha obriga legal (en caso de estatísticas solicitadas por organismos públicos, coma o Instituto Nacional de Estatística), segundo proceda. Como resultado deste tratamento, nunca se transmitirá información específica sobre ti.
  • Rexistro de entrada/saída de documentación e arquivo. En caso de presentar ou ser parte da documentación entregada aos rexistros de Aena, os teus datos poderanse tratar coa finalidade do rexistro de entrada/saída de documentación e arquivo, baseándose no tratamento necesario para tramitar a túa solicitude. Os datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa xestión do rexistro e documentación, así como durante o prazo necesario para tramitar unha posible reclamación. Os datos de carácter persoal poderanse comunicar a aquelas entidades ou particulares aos que se dirixa a solicitude. Poderán efectuarse transferencias internacionais de datos naqueles casos nos que a solicitude se dirixa a un país fóra do Espazo Económico Europeo (EEE) e resulte necesaria para a súa tramitación ou a execución do contrato.
  • Autorizacións para realizar actividades aéreas, tanto con aeronaves pilotadas por control remoto (drons ou RPAS) como outro tipo de actividades aéreas.No caso de que solicites autorización para realizar actividades aéreas, tanto con aeronaves pilotadas por control remoto (drons ou RPAS) como outro tipo de actividades aéreas, trataremos os teus datos persoais (datos identificativos e de contacto, tipos de operacións, detalles da aeronave e detalles das operacións que se realizarán con elas) para xestionar a autorización cos organismos implicados, baseado o tratamento en obrigas legais (normativa de seguridade aeronáutica). Os datos conservaranse mentres duren as xestións, así como durante o prazo necesario para o tratamento dunha posible reclamación, e comunicaranse a AESA e aos provedores de servizos de tránsito aéreo dos aeroportos implicados e do espazo aéreo afectado, de acordo coas obrigas legais (normativa de seguridade aeronáutica).
  • Servizo wifi gratuíto de Aena. Para poder ofrecer o servizo wifi, AENA pode obter datos persoais de contacto que facilitase o USUARIO no momento de acceder ou darse de alta no servizo wifi. En particular, informámoste de que:

   - Se realizas o rexistro de acceso a través da túa conta de Facebook ou outra rede social, poderemos utilizar os datos facilitados a través das redes sociais.

   - Se realizas o rexistro a través do noso servizo de Aena Club, poderemos utilizar os datos das credenciais (usuario e contrasinal) das que xa dispós como membro de Aena Club.

   - Se realizas o rexistro directamente a través do portal de acceso wifi, poderemos utilizar os datos persoais facilitados no momento do rexistro para o acceso.

   A base legal para o tratamento dos datos do USUARIO é a execución do contrato de prestación do servizo wifi, de acordo coas Condicións xerais de uso, así como o cumprimento de obrigas legais relacionadas co artigo 31 bis do Código Penal e a obriga da Lei 25/2007 de conservación de datos nas comunicacións electrónicas.

   Ao mesmo tempo, e se o USUARIO o acepta explicitamente mediante a marcación a opción de aceptación, Aena poderá utilizar os datos facilitados no rexistro da alta deste servizo wifi, así como os datos obtidos da navegación e xeolocalización, para facilitarche unha experiencia personalizada mediante o envío por parte da propia Aena de comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como boletíns con información de interese para o pasaxeiro ou promocións e cupóns de desconto nas tendas do aeroporto de AENA ou de terceiros, sobre os seguintes ámbitos ou sectores: Automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxes, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, sector téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo, apostas.

   Estes tratamentos baséanse no teu consentimento prestado. AENA informa de que o consentimento prestado a tal efecto pode revogarse en todo momento mediante o envío dun correo electrónico a serviciowifi@aena.es ou ocpd@aena.es, indicando no asunto “BAIXA CONSENTIMENTO WIFI”. No caso en que o USUARIO solicite a revogación ou baixa do envío de comunicacións comerciais e publicitarios ou información por vía electrónica indicadas, AENA informa de que tratará os datos asociados ao dispositivo e das credenciais de alta do USUARIO coa finalidade de poder tramitar a solicitude de baixa. En ningún caso a retirada do consentimento condiciona a execución do contrato de prestación do servizo wifi. O envío de comunicacións comerciais e publicitarias ou información por vía electrónica indicadas, a oferta prospectiva de produtos e servizos con fins comerciais, publicitarios ou de información xeral, así como os fins estatísticos e de segmentación, baséase no consentimento que se solicita ao USUARIO.

   Datos tratados: Datos de carácter identificador, como o enderezo de correo electrónico (se o acceso se realiza por correo electrónico), contrasinal e usuario (se o acceso se realiza mediante Aena Club) ou outro tipo de datos equivalentes, se o acceso se realiza a través de redes sociais. Así mesmo, existen outros datos que quedan rexistrados no sistema coas finalidades mencionadas e que son tamén obrigatorios, como, por exemplo: nome do dispositivo que se conecta á wifi, enderezo MAC, enderezo IP, número de teléfono e IMEI (en caso de que o acceso se realice a través dun teléfono) e datos de conexión e navegación, xeolocalización.

   Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se solicitaron, así como o prazo establecido por obriga legal da Lei 25/2007. Posteriormente, conservaranse durante o tempo no que poidan xurdir reclamacións e responsabilidades derivadas do tratamento dos teus datos no seo da finalidade para a que se recolleron.

   Non se cederán datos a terceiros, salvo no caso das obrigas previstas pola Lei. En caso de ser necesario para o desenvolvemento da actividade ou a prestación do servizo, poderase realizar a transferencia internacional dos datos, para o cal Aena tomará as medidas adecuadas.

  • Realización de chamadas personalizadas a través da megafonía do aeroporto. En determinadas ocasións, a petición da túa compañía aérea ou asistencia en terra, ou doutros terceiros (familiares, por exemplo, en caso de que sexas menor ou unha persoa de avanzada idade), poderemos chamarte a través dos sistemas de megafonía do aeroporto como aviso para que acudas a un punto do aeroporto, como a túa porta de embarque cando o voo estea a piques de pecharse, os mostradores de información de Aena ou de facturación, etc. Este tratamento realízase sobre a base do teu interese lexítimo en que poidas realizar o teu contrato de transporte, ou doutros terceiros, como a túa compañía aérea ou os teus familiares, por atoparte e reunirvos nun punto do aeroporto. Os teus datos (nome, apelidos, número de voo ou destino e lugar ao que debes acudir) comunícanse a todos os usuarios presentes no aeroporto pola propia natureza da locución e co fin de que recibas a mensaxe e comprendas que te están a chamar. Sempre que sexa posible, a chamada realízase de forma sectorizada dentro do terminal.

  • Beneficiarios do seguro de vida e accidentes de Aena. No caso de que algún empregado de Aena te designe beneficiario do seguro de vida e de accidentes, informámoste de que as empresas do grupo Aena (en función da empresa específica do grupo na que preste servizos o noso empregado) tratarán os teus datos persoais (nome e apelidos e DNI) para a xestión do seguro e a súa comunicación á corretaxe de seguros e ao seguro, todo iso en cumprimento das obrigas legais aplicables ás nosas empresas. Os teus datos conservaranse mentres sexan necesarios para a finalidade e, posteriormente, durante 3 anos (Real Decreto Lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social).

 • Como me afecta esta Política se son usuario da web?

  No suposto de que sexas usuario da nosa web, informámoste dos seguintes tratamentos:

  • Contacto. Respecto aos medios de Contacto facilitados a través do noso sitio web, a finalidade é atender as túas peticións de contacto, servizos, información, dúbidas, suxestións ou reclamacións de calquera índole que nos poidas facer chegar a través dos medios de contacto facilitados, en función do interese lexítimo, a obriga legal, a execución do contrato ou o consentimento, segundo proceda en cada caso.
  • Aena Emprego. Respecto á sección Aena Emprego, existen dous tratamentos:

   • Apartado “Interesados”: Trataranse os datos recollidos na inscrición (enderezo de correo electrónico) coa finalidade de manterte informado mediante correo electrónico das futuras convocatorias de emprego, baseando o devandito tratamento no consentimento prestado. Podes darte de baixa deste tratamento ti mesmo, volvendo introducir o teu enderezo de correo no formulario (coma se volveses desexar a túa alta). O sistema detecta que están xa incluído na lista de distribución e ofrecerache a posibilidade de darte de baixa.
   • Xestionar as solicitudes de emprego e a información que nos facilites (datos identificativos, de contacto, curricular e información achegada para o proceso selectivo) a través do noso sitio web, relacionada cos procesos de selección que se estean a levar a cabo dentro do Grupo Aena, sobre a base de execución de medidas precontractuais,obriga legal (Lei 19/2013 de Transparencia. Tamén se comunican os teus datos aos representantes sindicais por obriga da lexislación laboral e Lei 11/1985 Orgánica de Liberdade Sindical) ou interese público (determinada información solicítase aos candidatos por motivos de seguridade), segundo proceda en cada caso.

   Podes retirar o teu consentimento outorgado en todo momento, enviando un correo electrónico a ocpd@aena.es indicando unicamente “Retirada Consentimento Interesados”, acompañando información acreditativa da túa identidade.

   Aena, Aena Desarrollo Internacional e Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia serán responsables do tratamento dos teus datos persoais que serán utilizados para xestionar as solicitudes de emprego e procesos de selección xestionados a través da web.

   Os teus datos conservaranse mentres dure o proceso selectivo, así como durante o prazo no que poida xurdir unha reclamación.

   Interesados: informamos que unha vez te inscribises como interesado/a, o teu enderezo de correo electrónico se gardará os tres anos inmediatamente posteriores; unha vez pasen, eliminarase da nosa base de datos, e terás que volver inscribirte de novo no caso de seguir interesado/a en futuros procesos de selección.

   Os teus datos relativos ás túas solicitudes de emprego, como indicamos, poderán comunicarse aos representantes sindicais en caso de que así fose necesario conforme á normativa aplicable. Ademais, informámoste que por obriga legal da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno, no caso de participar nalgún dos procesos, os resultados dos candidatos poden publicarse na web, previamente disociados doutros datos persoais.

   Para determinadas solicitudes de emprego, os teus datos poderán facilitarse ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para a comprobación de antecedentes penais, sobre a base de interese público (Programa Nacional de Seguridade para a Aviación Civil).

   Ás entidades do grupo Aena beneficiarias dos procesos de selección, dedicadas á actividade de xestión aeroportuaria, baseándonos no teu consentimento, en caso de presentarte a un posto para as devanditas entidades e non se prevén máis cesións nin transferencias internacionais, salvo obriga legal.

  • Aena Club. Respecto ao noso servizo Aena Club as finalidades son:

   • Tratamento dos teus datos persoais para a túa xestión como membro de Aena Club Cliente, tratamento baseado na execución do contrato mediante a Aceptación de Termos e Condicións.
   • Xestionar o envío de comunicacións comerciais para informarte das vantaxes que podes obter en servizos propios que Aena prové sobre Servizos VIP, aparcadoiro e outros servizos propios da xestión aeroportuaria de Aena, así como comunicarche información sobre estes (tratamento baseado no interese lexítimo de Aena, ao cal poderás opoñerte marcando o correspondente cadro no momento de rexistro ou a través das canles habilitadas ao efecto nesta política).
   • Envío de enquisas sobre os servizos de Aena usados e, desa forma, coñecer o teu grao de satisfacción, sobre a base do interese lexítimo de Aena en coñecer a opinión dos seus clientes e tela en consideración para a mellora na calidade dos seus servizos. Podes opoñerte ou solicitar información adicional sobre este tratamento a través das canles habilitadas ao efecto nesta política.
   • Envío de comunicacións comerciais electrónicas por parte de Aena sen cesión dos seus datos a terceiros, como promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto ou de terceiras empresas coas que Aena colabora, sobre os seguintes sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxe, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas. Este tratamento baséase no teu consentimento expreso, o cal poderás revogar en calquera momento a través das canles habilitadas a tal efecto nesta política.
   • Se accedes nalgún momento ao noso Market Place, trataranse os teus datos de membro de Aena Club para permitir o inicio de sesión no servizo, así como xestionar, tramitar e dar seguimento aos produtos ou servizos que adquiras (baseándose na execución do contrato ao aceptar os termos e condicións do servizo) e, enviarche comunicacións comerciais baseándonos no teu consentimento prestado. Podes acceder á Política de Privacidade do Market Place para máis información sobre este tratamento.
   • Se como membro de Aena Club realizas unha reserva de aparcadoiro, realizarase unha consulta pública a través do Portal Estatístico da DGT para comprobar o distintivo ambiental asociado á matrícula do vehículo, co fin de ofrecer beneficios ou descontos a aqueles usuarios con vehículos menos contaminantes, baseándose no interese lexítimo de Aena en promover a protección do medio.

   Aena Club é un servizo que Aena ofrece ao colectivo de usuarios rexistrados como membros do club, coa finalidade principal e inherente de informarte de descontos, promocións, ofertas, novidades e vantaxes en determinados servizos ou prestacións de Aena, ás que poderás acceder grazas á túa membresía do club, así como enviarche información precisa e actualizada sobre os mesmos e relacionada coa túa condición de socio. Non obstante, a solicitude de baixa das devanditas comunicacións implicará que non poderemos informarte dos descontos, promocións, ofertas, novidades e vantaxes que resultan aplicables en cada momento aos servizos ofrecidos a través do Club.

   En consecuencia, se non desexas recibir estas comunicacións con información dos devanditos beneficios poderás solicitar a baixa das comunicacións en calquera momento, mediante as canles habilitadas para iso.

   • Dende a túa conta, iniciando sesión no portal clubcliente.es e accedendo a "A miña conta" para a xestión de consentimentos.
   • A través do enlace de baixa incluído ao pé da comunicación recibida.
   • Enviando un correo electrónico a ocpd@aena.es co asunto "Baixa comunicacións comerciais".

   No caso de solicitar un servizo para o Aeroporto Internacional da Región de Murcia, os teus datos comunicaranse a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional da Región de Murcia S.M.E., S.A., empresa filial de Aena e que xestiona o devandito aeroporto, para a prestación do servizo.

   Non se prevén máis comunicacións, nin transferencias internacionais de datos, agás obriga legal.

   Os teus datos conservaranse mentres manteñas a condición de membro do Club, así como durante os prazos legais e responsabilidades que xurdan derivadas do tratamento que correspondan para atender as posibles reclamacións.

   Podes retirar o teu consentimento outorgado en todo momento.

   Os membros de Aena Club, poderán utilizar adicionalmente (baseado na execución dun contrato) os seguintes servizos:

   1. Pagamento por móbil. Informámoste de que Aena almacenará os últimos catro díxitos da túa tarxeta de crédito para identificar a tarxeta empregada no pagamento do servizo contratado.

    No caso da utilización do servizo de Aparcadoiro, almacenarase o número de matrícula do teu coche co obxecto de establecer o período de tempo que utilizaches os servizos de aparcadoiro e poder facturalos.

    En caso de que pagues a través do teu dispositivo móbil o acceso a unha das Salas VIP xestionadas por Aena, recollerase o teu DNI para os efectos de identificación.

    No suposto de que o socio ligue o pagamento realizado a través da nosa aplicación móbil á súa condición de membro do “Aena Club”, informámoste de que Aena tratará a información solicitada para realizar un perfil comercial como socio do “Aena Club”, a segmentación dos clientes que forman parte do Club, o envío de ofertas comerciais personalizadas en función dos produtos e servizos dos que te beneficiaches, así como a mellora da túa experiencia como usuario da nosa aplicación móbil.

   2. Pagamento por Matrícula. É un novo sistema de xestión e pagamento de estadías no aparcadoiro que ofrece Aena, servizo para o cal se tratarán os datos da matrícula do vehículo e os datos da tarxeta de crédito que o usuario facilitou no seu perfil de cliente do Club Aena.

    O servizo de Pagamento por Matrícula consiste na lectura e identificación da matrícula do vehículo á entrada e saída do aparcadoiro, polo que non será necesaria a emisión dun tícket para a entrada e saída. Unha vez que se accede ao aparcadoiro, o lector recoñecerá a túa matrícula rexistrada, que estará asociada ao usuario co servizo de Pagamento por Matrícula activado; deste xeito se che abrirá automaticamente a barreira e poderás entrar e estacionar o teu vehículo. Este servizo só é apto para vehículos, polo que as motocicletas quedan excluídas de utilizar o sistema de Pagamento por Matrícula debido á complexidade de lectura destas matrículas.

    Para beneficiarte dos descontos do Club, deberás escanear a tarxeta de embarque de regreso para que se calcule o novo importe e se garde automaticamente.

  • Tenda de Publicacións. Respecto á Tenda de Publicacións, a finalidade é xestionar os pedidos que realices a través da Tenda de Publicacións baseándose no contrato de compra. Ao mesmo tempo, e se nos autorizas, informarte das vantaxes que podes obter, así como comunicarche información do teu interese en relación cos servizos que Aena prové sobre Venda de Publicacións. Ao mesmo tempo, tamén desexa enviarche comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como promocións e cupóns de desconto en datas puntuais, como Día do Libro, Feira do Libro, Black Friday e outras. Este tratamento baséase no teu consentimento. Aena informa de que o consentimento prestado a tal efecto pode revogarse en todo momento mediante o envío dun correo electrónico a ocpd@aena.es indicando no asunto “BAIXA CONSENTIMENTO TENDA”. Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se foi solicitado, así como o tempo no que poidan xurdir reclamacións Os teus datos cederanse ao banco para o pagamento do servizo prestado. Así mesmo, se chegases a contratar algún produto que leve asociada unha obriga de pagamento, en caso de non producirse o pagamento no termo previsto para iso e cumprirse os requisitos previstos na normativa, os datos relativos ao non pagamento poderán ser comunicados a ficheiros relativos ao incumprimento de obrigas monetarias. Non se cederán máis datos a terceiros salvo as obrigas previstas por Lei. Non se realizarán transferencias internacionais de datos.
  • Reservas de Aparcadoiros de Aena. Respecto ás Reservas de Aparcadoiros de Aena:

   • Os datos que nos facilitaches trataranse coa finalidade de xestionar a reserva da praza de aparcadoiro que realices a través do noso sitio web, tratamento baseado na execución dun contrato.
   • Envío de enquisas sobre os servizos de Aena gozados e desa forma, coñecer o teu grao de satisfacción, sobre a base dos intereses lexítimos de Aena en coñecer a opinión dos seus clientes e tomala en consideración para a mellora da calidade dos seus servizos. Podes opoñerte ou solicitar información adicional a través das canles habilitadas ao efecto nesta política.
   • Envío de comunicacións comerciais electrónicas para informarte sobre as vantaxes que pode obter en produtos ou servizos propios de Aena similares aos contratados con anterioridade. Este tratamento baséase no interese lexítimo de Aena en ofrecerche a devandita información, ao cal podes opoñerte ou solicitar información adicional a través das canles habilitadas ao efecto nesta política.
   • Envío de comunicacións comerciais electrónicas para informarte sobre outros produtos ou servizos propios da xestión aeroportuaria de Aena distintos dos contratados, como Servizos VIP, etc. Este tratamento baséase no teu consentimento explícito ao marcar a casa correspondente, o cal podes revogar en calquera momento a través das canles habilitadas para tal propósito nesta política.
   • Envío de comunicacións comerciais electrónicas, enviadas por Aena -sen cesión de datos a terceiros- como promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto ou de terceiras empresas coas que Aena colabora, sobre os seguintes sectores: automoción e aluguer de vehículos, ocio, axencias de viaxe, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas. Este tratamento baséase no teu consentimento explícito, o cal poderás revogar en calquera momento a través das canles habilitadas para tal propósito nesta política

   Os teus datos comunicaranse ao teu banco, para realizar o pagamento dos servizos contratados, así como, no seu caso, á túa empresa ou compañía nos casos en que sexa a devandita entidade a contratante do servizo que recibas, lexitimado pola propia execución do contrato subscrito.

   Así mesmo, en caso de non se producir o pagamento ao termo previsto e cumprirse os requisitos previstos pola Lei, os datos relativos ao non pagamento poderán comunicarse a ficheiros relativos ao incumprimento de obrigas monetarias

   No caso de solicitar un servizo para o Aeroporto Internacional da Región de Murcia, os teus datos comunicaranse a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional da Región de Murcia S.M.E., S.A., empresa filial de Aena e que xestiona o devandito aeroporto, para a prestación do servizo.

   Non se prevén máis comunicacións, nin transferencias internacionais de datos, agás obriga legal.

   Os datos serán conservados mentres manteña a súa condición de cliente, así como durante os prazos legais e responsabilidades que xurdan derivadas do tratamento que correspondan para atender as posibles reclamacións.

  • Servizos VIP. Respecto aos Servizos VIP dos aeroportos, a finalidade é xestionar as túas compras de acceso aos devanditos servizos que realices a través do noso sitio web, así como comunicarche información do teu interese. Os servizos son os seguintes:

   • Ao realizar o proceso de rexistro enMeet & Assist, os datos que nos facilitaches trataranse coa finalidade de xestionar a reserva do servizo que realices a través do noso sitio web, tratamento necesario para a execución do contrato.
   • Ao realizar o proceso de “Dereito de Acceso Prioritario (Fast Lane)”, os datos que nos facilitaches trataranse coa finalidade de xestionar a adquisición do dereito de acceso prioritario que realices a través do noso sitio web, tratamento necesario para a execución do contrato. Para máis información, consulta o apartado anterior “Control e xestión do paso por filtros de seguridade dos pasaxeiros cara á zona de embarque e Fast Lane”.
   • Ao realizar o proceso de compra de accesos a “Salas ou espazos VIP”, os datos que nos facilitaches trataranse coa finalidade de xestionar a compra de accesos aos devanditos Servizos VIP que vostede solicitaches, tratamento necesario para a execución do contrato.
   • Envío de enquisas sobre os servizos de Aena usados e, desa forma, coñecer o teu grao de satisfacción, sobre a base do interese lexítimo de Aena en coñecer a opinión dos seus clientes e tela en consideración para a mellora na calidade dos seus servizos. Podes opoñerte ou solicitar información adicional sobre este tratamento a través das canles habilitadas ao efecto nesta política.
   • Envío de comunicacións comerciais electrónicas para informarte sobre outros produtos ou servizos propios da xestión aeroportuaria de Aena distintos aos xa contratados, como Servizos de aparcadoiro, etc. Este tratamento baséase no teu consentimento expreso ao marcar o cadro correspondente, o cal poderás revogar en calquera momento a través das canles habilitadas para tal fin nesta política.
   • Envío de comunicacións comerciais electrónicas, enviadas por Aena -sen cesión dos teus datos a terceiros- como promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto ou de terceiras empresas coas que Aena colabora, sobre os seguintes sectores: automoción e aluguer de vehículos, ocio, axencias de viaxe, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas. Este tratamento baséase no teu consentimento expreso, o cal poderás revogar en calquera momento a través das canles habilitadas a tal efecto nesta política.

   Datos tratados: Datos de identificación e de contacto, solicitude realizada, medios de pagamento, documentación xustificativa da solicitude (de ser necesario). Para Meet & Assist: nome, apelidos, correo electrónico, teléfono, data e hora do servizo, aeroporto e terminal.

   Os datos conservaranse mentres dure a condición de cliente, así como durante os prazos legais e responsabilidades que xurdan derivadas do tratamento que correspondan para atender as posibles reclamacións.

   Os teus datos poderán comunicarase a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., no caso de solicitar un servizo para o Aeroporto Internacional da Región de Murcia, empresa filial de Aena e que xestiona o devandito aeroporto, para a prestación do servizo; ao teu banco, para a realización do cobro polo servizo prestado; en caso de que proceda, Aena poderá comunicar os teus datos persoais á túa empresa ou compañía aérea, nos casos en que sexa a devandita entidade a contratante do servizo que recibes, co fin de xestionar o acceso a esta, estando o devandito tratamento lexitimado pola execución do contrato subscrito; nalgúns casos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e autoridades aduaneiras, para o cumprimento de obrigas legais; e así mesmo, en caso de contratar algún produto que leve asociada unha obriga de pagamento, en caso de non se producir o pagamento no termo previsto para iso e cumprirse os requisitos previstos na normativa, os datos relativos ao non pagamento poderán comunicarse a ficheiros relativos ao incumprimento de obrigas monetarias. Non están previstas transferencias internacionais.

  • Servizo de solicitude de servizos de PMR. Respecto ao Servizo de solicitude de servizos de PMR, informámoste de que os datos que nos facilites a través do formulario disposto para tal efecto no sitio web de Aena terán como finalidade xestionar o servizo que solicitas de asistencia a persoas con mobilidade reducida (baseándose no interese público), así como a realización dunha enquisa de satisfacción para a mellora do servizo (baseándose en interese lexítimo). Para máis información, consulta o apartado anterior “Xestionar o servizo que solicites de asistencia a Persoas con Mobilidade Reducida (PMR)".
  • Canle de Denuncias. Nos casos en que presentes unha denuncia a través da canle de Denuncias, informámoste do tratamento dos teus datos mediante unha política de privacidade específica que podes consultar no seguinte enlace: hhttps://www.aena.es/es/nota-adicional/politica-privacidade-canle-denuncias-Aena
  • Portal Aena Empresas. Se en representación da túa empresa, solicitas algún servizo dirixido a empresas (por exemplo, Portal Empresas), os teus datos persoais, como representante desta, trataranse para a realización das xestións necesarias para os servizos ofrecidos, como o portal de facturación (consulta de facturas e frota de aeronaves), tratamento baseado na execución dun contrato. Da mesma forma, utilizaremos os teus datos de contacto para establecer relacións coa túa empresa. Tratamento baseado en interese lexítimo (de acordo á Lei 3/2018, de Protección de Datos Persoais e Garantías de Dereitos Dixitais). Non están previstas cesións, salvo as establecidas por imperativo legal, nin transferencias internacionais.
  • Portal Aena Provedores. No caso de que, en representación da túa empresa, solicites algún servizo dirixido a empresas (por exemplo, o Portal Provedores), os teus datos persoais, como representante desta, trataranse para a realización das xestións necesarias para prestar os servizos solicitados e ofrecidos polo portal de Provedores (consulta e descarga de Pregos de Contratación, e subscrición a recibir alertas ante novas licitacións de Aena).

   Tratamento baseado no teu consentimento, e utilizaranse os teus datos de contacto para establecer relacións coa túa empresa, tratamento baseado en interese lexítimo, de acordo á Lei 3/2018, de Protección de Datos Persoais e Garantías de Dereitos Dixitais. Aena informa de que o consentimento prestado a tal efecto pode revogarse en todo momento mediante o envío dun correo electrónico a ocpd@aena.es indicando no asunto “BAIXA CONSENTIMENTO PROVEDORES” e acompañando información que permita a túa identificación. Os teus datos conservaranse mentres non solicites a túa baixa, así como durante o prazo necesario para xestionar unha posible reclamación. Non están previstas cesións, salvo as establecidas por imperativo legal, nin transferencias internacionais.

  • Xestión dos nosos perfís en Redes Sociais: Neste sentido, a información solicitada a través das nosas redes sociais utilízase, sobre a base do interese lexítimo de Aena, para:

   • Xestionar e dar resposta ás dúbidas e incidencias que nos comuniques a través das redes sociais sobre os servizos ofrecidos por Aena.
   • Analizar as mensaxes recibidas e elaborar informes anonimizados. Isto axúdanos a coñecer mellor os nosos clientes, que lles gusta e como reaccionan aos nosos servizos, permitindo mellorar de forma xeral os servizos de Aena.

   Os datos tratados son datos de identificación do teu perfil na rede social, comentarios realizados, así como os datos persoais que ti mesmo nos facilites para a resolución da túa incidencia: Nome e apelidos, teléfono, correo electrónico, datos necesarios para o servizo concreto (Matrícula, localizador de reserva, datos bancarios, PMR, Salas VIP, Fast Track, Fast Lane, etc), así como o contido que vaias xerando ou nos subministres mediante mensaxes privadas nas nosas redes sociais.

   Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas finalidades previstas e, posteriormente, conservaranse debidamente bloqueados, mentres poidan derivarse responsabilidades da execución da nosa relación contractual ou precontractual, así como para o cumprimento doutras obrigas legais a cargo de Aena.

   Os teus datos poderán comunicarse ás empresas concesionarias relacionadas cos servizos ofrecidos por Aena ou mesmo prestados por elas, nos casos en que a devandita comunicación sexa necesaria para atender á túa solicitude ou incidencia. Non están previstas a realización de transferencias internacionais de datos.

  • Atención de Solicitudes de Información Pública. En caso de que realices unha Solicitude de Información Pública: trataranse os teus datos para atender a túa solicitude de acceso á información pública, conforme á Lei 19/2013 de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno. O tratamento baséase nunha obriga legal. Os datos conservaranse durante a súa tramitación, así como durante o prazo necesario para xestionar unha posible reclamación. Non se cederán os teus datos a terceiras entidades salvo obriga legal. Non están previstas transferencias internacionais
  • Atención das solicitudes de Exercicios de Dereitos en materia de Protección de Datos. En caso de que exercites os teus dereitos recoñecidos ante algunha das empresas do grupo, trataremos os teus datos para a xestión, control e tramitación dos exercicios de dereitos en materia de protección de datos (no seu caso), baseado no cumprimento dunha obriga legal. Os datos conservaranse durante 3 anos dende a resolución da solicitude (prazo de prescrición de responsabilidades da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos e Garantía de dereitos dixitais). Os teus datos comunicaranse ás entidades implicadas na tramitación da túa solicitude (no seu caso) así como ás autoridades establecidas por imperativo legal. Non están previstas transferencias internacionais.
  • Solicitude de distintivo de discapacidades invisibles: Ao encher o formulario, procederase a rexistrar os teus datos para o uso do “Distintivo de Discapacidades Invisibles”. Trataremos os teus datos coa finalidade de facilitar o paso polos controis de seguridade para familias e PMR dos aeroportos de Aena e para poder confirmar que tes un voo para o día (tratamento baseado no teu consentimento explícito que poderás retirar en calquera intre). Así mesmo, hai a opción de realizar unha enquisa de satisfacción (tratamento baseado en interese lexítimo para a mellora do servizo). Neste sentido, procedemos a unha análise interna na que se pondera o teu dereito á protección de datos e o noso interese en realizar este tipo de enquisas, co fin de mellorar a experiencia de usuario e o propio servizo. Concluímos que existe unha expectativa razoable pola túa banda sobre este tratamento, no que non se van incluír aqueles datos especialmente protexidos nin os que implican a toma de decisións automatizadas. Podes solicitar máis información en dpd@aena.es. Os datos conservaranse durante o tempo necesario para as finalidades anteriores, así como o necesario para o cumprimento de obrigas legais, e non están previstas cesións (agás por imperativo legal) nin transferencias internacionais de datos.
  • Tratamentos relacionados coas cookies. En Aena utilizamos cookies técnicas, analíticas, publicitarias e de personalización que solicitan datos persoais do interesado, sobre a base de ser necesarias para a prestación do servizo (cookies técnicas) ou no teu consentimento expreso (cookies analíticas, publicitarias ou de personalización), outorgado aceptando todas as cookies ou mediante o configurador de cookies que se presenta unha vez accedas a un dos nosos dominios web. Podes consultar máis información na nosa política de cookies.

En determinados servizos (Aena Club, Xestión de Reservas de Aparcadoiro, Servizos VIP, Marketplaces de Aena, realizados a través da nosa web ou a nosa aplicación; e datos das tarxetas de embarque do sistema de control de paso polos filtros de seguridade, Fast Lane e Fast Track) adicionalmente, trataremos os teus datos para realizar un proceso de anonimización, sobre a base do noso interese lexítimo, obtendo así datos agregados e anónimos, para posteriores usos estatísticos ou outros fins lexítimos empresariais.

Neste sentido, procedemos a unha análise interna ponderando o teu dereito á protección de datos e o noso interese en realizar este tipo de procesos con fins estatísticos, concluíndo que existe unha expectativa razoable (eliminación de todos os datos que permitan a túa identificación, mediante procesos de borrado, agregación ou substitución dos devanditos datos por outros que non poidan ser asociados a unha persoa física), no que non se tratan datos especialmente protexidos nin levan consigo decisións automatizadas. Podes opoñerte ou solicitar información adicional sobre este tratamento a través das canles habilitadas para este fin nesta política ou enviando un correo a dpd@aena.es.

¿Cómo me afecta esta Política si además soy trabajador de una empresa que trabaja en el aeropuerto, o trabajo en una empresa que presta servicios para alguna de las empresas del grupo Aena?

En el supuesto de que seas trabajador de una empresa externa, puedes consultar la política de privacidad específica pulsando aquí.

¿Cómo me afecta esta Política si soy o un empresario individual o proveedor de Aena?

En ese caso, las empresas del grupo Aena tratarán tus datos personales como representante de tu empresa o como empresario individual, con la finalidad de participar en los proceso de licitación y ejecución de contratos,así como la tramitación de notificaciones electrónicas durante el proceso de contratación a través de nuestros sistemas o para gestión de los servicios prestados por los proveedores y a los clientes (gestión del servicio contratado, uso de medios de contacto telefónicos y facilitados por el proveedor para la notificación de asuntos relacionados con el servicio prestado y la gestión administrativa de este, obligaciones necesarias para cumplir con la normativa tributaria y gestión del pago o cobro de los servicios realizados).

En estos casos, te informamos de la obligación de facilitar los datos necesarios que resulten obligatorios, para el desarrollo del contrato,la aplicación de medidas precontractuales o aquellos necesarios para cumplir con las obligaciones legales que correspondan. De lo contrario, no se podría ejecutar o suscribir el contrato, o Aena no podría cumplir con sus obligaciones legales.

Los datos de la empresa adjudicataria, de las empresas licitadoras y de los representantes de dichas empresas, serán tratados por Aena con la finalidad de la adecuada gestión de la relación contractual y precontractual,obligaciones legales (normativa de contratos del sector público y normativas relativas a firma electrónica)y sobre la base de su consentimiento expresado mediante la firma de los anexos y formularios que son necesarios aportar en las ofertas para participar en la licitación.

Así mismo, los datos profesionales de contacto facilitados podrán ser utilizados para establecer relaciones con su empresa, basando dicho tratamiento en el interés legítimo de Aena.

¿De quién podemos recibir tus datos personales?

Con carácter general, Aena recaba datos de carácter personal directamente del interesado a través de los formularios de solicitud o registro de los diferentes servicios que ofrece, tal y como se informa en esta política.

En ocasiones, los datos personales pueden proceder de terceros, como compañías aéreas, clientes y empresas colaboradoras, cuando sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado o su empresa sean partes, o cuando exista una obligación legal para ello.

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar tus datos?

Tus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han sido recabados.

Posteriormente, se conservarán durante el tiempo en el que puedan surgir reclamaciones y responsabilidades derivadas del tratamiento de sus datos en el seno de la finalidad para la que han sido recogidos.

¿A quién se comunican tus datos?

Además de las ya recogidas anteriormente, las comunicaciones previstas son las que se presentan a continuación:

 • A entidades implicadas en Procedimientos Administrativos y Judiciales (en su caso).
 • Juzgados y Tribunales (en su caso).
 • A Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Autoridades Aduaneras (para cumplimiento obligaciones legales).
 • A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las finalidades de prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, siguiendo los requisitos formales que exige la Agencia Española de Protección de Datos, y para el cumplimiento de obligaciones legales (Programa Nacional de Seguridad y Reglamento (UE) 2015/1998).
 • A tu banco o caja para el pago por los servicios prestados.
 • Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para actuaciones inspectoras.
 • A tu compañía aérea o empresa, en caso de que te prestemos un servicio contratado con la misma (por ejemplo, salas VIP) con fines de facturación.
 • A otras entidades implicadas en la tramitación de tu reclamación o queja.
 • A Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E, en el caso de que realices una reserva a través de la Web de Aena de algún servicio para dicho Aeropuerto.
 • Asimismo, en caso de contratar algún producto que lleve asociada una obligación de pago, en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en la normativa, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias.
 • A Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A., en el caso en que presentes alguna solicitud, reclamación, queja, o solicites algún servicio dirigido a dicha entidad.
 • A las entidades emisoras de los certificados digitales que se aporten, a efectos de verificar su validez.
 • Y a las a las personas, entidades o autoridades que pudieran requerirlo por imperativo legal.
 • Entidades del grupo Aena beneficiarias de los procesos de selección, en caso de presentarse a un puesto para dichas entidades, esto es:

  • Aena SME, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.806, Folio 211, Sección 8, Hoja M-518648, con CIF A86212420, y sita en calle Peonías 12, Madrid 28042.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al Tomo 3294, Folio 63, Hoja MU93208, con CIF A-73988313 y domicilio en Avenida España 101, Valladolises y Lo Jurado CP 30154 Murcia.
  • Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 11.288, folio 153, sección 8, hoja número M-177.425, inscripción 4ª, con CIF A37250883 y domicilio a estos efectos en calle Peonías, 12, 28042 Madrid.

Aena, Aena Desarrollo Internacional y Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia serán responsables del tratamiento de tus datos personales que serán utilizados para gestionar las solicitudes de empleo y procesos de selección gestionados a través de la web. De esta manera, no se prevén más cesiones ni transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal.

¿Qué medidas de seguridad se garantizan sobre tus datos?

Aena y Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, como responsables del tratamiento, adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que se aporten, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Como podes exercitar os teus dereitos?

Calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre a existencia, ou non, dun tratamento dos seus datos persoais. Así mesmo, o Regulamento xeral de protección de datos establece como dereitos do interesado:

 • Acceder aos seus datos.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos.
 • A portabilidade dos seus datos.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos.

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como retirar o teu consentimento, tanto fronte a AENA, SME, S.A. como fronte a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S. A., a través do seguinte enderezo de correo electrónico ocpd@aena.es ou dirixindo un escrito a rúa Peonías, 12, 28042-Madrid, así como a través do Portal de Servizos Telemáticos (https://serviciostelematicos.aena.es).

Así mesmo, podes solicitar información adicional sobre as análises internas ponderando o teu dereito á protección de datos e o noso interese lexítimo, para os tratamentos detallados nesta política baseados en interese lexítimo, contactando co noso delegado de protección de datos como se indica seguidamente.

¿Cómo puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos?

Para cualquier duda, puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante el correo electrónico: dpd@aena.es

Asimismo, tienes derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos (AEPD - https://www.aepd.es/es)como Autoridad de supervisión y control en materia de protección de datos en el territorio español.