Política de privacitat | Aena

Política de privacitat

Aquesta política està orientada a informar totes les persones usuàries de les instal·lacions aeroportuàries, així com els usuaris del nostre web corporatiu.

Quin és l’objecte d’aquest document?

L’objecte d’aquest document és informar-te dels tractaments de les teves dades personals, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui són els responsables d’aquests tractaments?

Els responsables del tractament són:

Aena SME, S.A. (AENA):
Adreça: Peonías, 12. 28042 Madrid.
C.I.F: A86212420
Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

En cas que gaudeixis d’un servei prestat a l’Aeroport Internacional Regió de Múrcia, el responsable del tractament és:

<=> Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA (AIRM)
Adreça: Av. d’Espanya, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Múrcia.
C.I.F: A73988313
Mercantil de Múrcia, tom 3.294, foli 63, full M-U93208.

Quins tipus de dades es tracten?

Les dades personals que es tractaran seran les següents:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara la imatge, veu, enregistraments, etc.
 • Dades relatives a les característiques personals i de salut (PMR, per exemple).
 • Dades curriculars i de selecció, acadèmics i professionals.
 • Dades de circumstàncies personals, targetes de fidelització amb companyies, dades de queixes o reclamacions.
 • Dades econòmiques relatives a mitjans de pagament.
 • Dades del teu vol.

Tingues en compte que, en ocasions, per a la correcta prestació del servei i execució del contracte, tindreu l’obligació de facilitar les dades necessàries que resultin obligatòries, per al seu desenvolupament o aquells necessaris per complir les obligacions legals que corresponguin. Altrament, no es podria executar o subscriure el contracte, o Aena no podria complir amb les seves obligacions legals.

Per a què tractem les teves dades personals?

Les dades personals que ens facilites o que es facilitin a l'hora de començar la teva relació amb nosaltres i les que es puguin recollir o generar al llarg d'aquesta relació es tractaran per a les finalitatsque s’indiquin a cada full informatiu, formulari de recollida de dades personals o qualsevol altre mitjà que es posi a la teva disposició a l'aeroport mateix, i que es resumeixen a continuació:

Nota: En cas que hi hagi una política de privacitat específica d’algun servei, s'aplicarà allò que s'hi disposi.

 • Com m’afecta aquesta política si soc usuari de les instal·lacions aeroportuàries?

  En cas que siguis usuari de les nostres instal·lacions aeroportuàries, t’informem del següent:

  • Videovigilància. La teva imatge es tracta per a videovigilància amb finalitats de control i vigilància de l’explotació aeroportuària (operació i manteniment) i de seguretat, protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions aeroportuàries. A alguns Aeroports, es pot tractar la teva imatge com a conductor, capturada en el moment d’entrada i sortida de l’aparcament amb finalitats de seguretat. Tot això, basat en Interès Públic (normativa de seguretat aeroportuària, seguretat operacional i seguretat privada). Les teves dades (imatges) es conserven durant el termini màxim d’un mes des de la seva captació. Les teves dades es comunicaran a les autoritats duaneres per a la prestació dels serveis duaners i fiscals que li corresponen (obligacions legals), a les Forces i Cossos de Seguretat amb les finalitats de prevenció d’un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, seguint els requisits formals que exigeix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per al compliment d’obligacions legals (Programa Nacional de Seguretat i Reglament (UE) 2015/1998). També està prevista la possible comunicació a tercers sobre la base de l’interès legítim d’aquests, prèvia ponderació dels drets i llibertats que es vegin afectats (article 6.1.f RGPD). No es preveuen transferències internacionals de dades.
  • Control d’aforaments i aglomeracions. Es tractaran les teves dades amb per a Control d’aforaments i aglomeracions, a través de videocàmeres i sense identificació d’usuaris, sobre la base de l’interès legítim d’Aena per evitar aglomeracions en punts crítics de l’aeroport.
  • Gestió i atenció de reclamacions d’aeroports, així com gestionar i tramitar tota mena de reclamacions/queixes/suggeriments/Sol·licituds d’informació, basant l’esmentat tractament en el consentiment prestat. Pots retirar el teu consentiment atorgat en tot moment, enviant un correu electrònic a ocpd@aena.es, indicant “Retirada Consentiment” + Tipus de Sol·licitud + Aeroport, acompanyant informació acreditativa de la seva identitat. Les dades es conservaran durant la seva tramitació, així com durant el termini en què pugui sorgir una reclamació. Es comunicaran, si escau, a la companyia aèria, empresa o organisme implicat en la tramitació de la reclamació, queixa, sol·licitud o suggeriment; a Jutges i Tribunals en cas que la teva reclamació derivi en una actuació judicial, així com a les autoritats establertes per imperatiu legal. No es preveuen transferències internacionals.

   Aquest servei inclou la Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i suggeriments remesos tant a Aena S.M.E., S.A., com a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A. o a Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A., en el seu cas, així com tota mena de serveis de queixes, reclamacions o suggeriments a través del portal de Tràmits i Reclamacions del web d’Aena.

  • Autoritats. En cas que tinguis la categoria d’Autoritat, les teves dades es tractaran per gestionar i controlar els serveis que es presten a Autoritats, tals com gestió de visites, gestió de sales d’Autoritats, registre i manteniment de contactes institucionals, per donar compliment a obligacions legals. També, t’informem de l’origen de les dades; en ocasions poden procedir de l’organisme públic o Administració a la qual pertanys. Les dades es conservaran mentre duri la teva relació amb la nostra empresa, així com durant el termini que pugui sorgir una reclamació. Les dades podran comunicar-se, si escau, a la companyia aèria amb la qual vola partint d’execució de contracte, i a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per al compliment d’obligacions legals. No es preveuen més comunicacions a tercers ni transferències internacionals de dades, tret d’obligació legal.

  • Comunicacions comercials. Les teves dades es tractaran per a l’enviament de comunicacions comercials, basat en el teu consentiment o en l’interès legítim d’Aena, en cas que aquestes es refereixin a productes i/o serveis similars a altres de contractats. Pots retirar el teu consentiment atorgat o oposar-te al tractament en tot moment, enviant un correu electrònic a ocpd@aena.es indicant “Retirada Consentiment Comunicacions Comercials”, acompanyant informació acreditativa de la seva identitat.

  • Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites. Les teves dades poden tractar-se per la Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites, en cas que vinguis a algun dels nostres aeroports en qualitat de visita, basat en el teu consentiment. Així mateix, gestionarem la teva acreditació temporal per a la visita (en qualitat de visitant i/o per motius operatius o professionals), control d’accessos i seguretat de les instal·lacions; i portar un control de les visites que es realitzen a l’aeroport o centre, basant l’esmentat tractament en una obligació legal (normativa de seguretat privada) i interès públic (seguretat aeroportuària). Les dades es conservaran durant el termini d’un mes, així com durant el termini en què pugui sorgir una reclamació. Les teves dades poden comunicar-se a les Forces i Cossos de Seguretat, en compliment d’obligacions legals, no preveient-se més cessions ni transferències internacionals, tret d’obligació legal.

  • Gestionar el servei que sol·licitis d’assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). Les teves dades es tractaran per gestionar el servei que sol·licitis d’assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR, basant l’esmentat tractament en l’interès públic existent i normativa de protecció social, en virtut del Reglament (CE) Núm. 1107/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri. També tractarem les teves dades per a l’enviament d’una enquesta de satisfacció per conèixer la seva experiència i poder millorar el servei, sobre la base dels nostres interessos legítims.

   En aquest sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el seu dret a la protecció de dades i el nostre interès en realitzar aquest tipus enquestes, per a la millora de l’experiència d’usuari i del propi servei, concloent que hi ha una expectativa raonable per la seva part sobre aquest tractament, en el qual no es tractaran dades especialment protegides ni comporten decisions automatitzades.

   Pot oposar-se o sol·licitar informació addicional sobre aquest tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política o enviant un correu a dpd@aena.es.

   El servei es presta presentant-se en els punts de l’aeroport identificats per a aquest servei, o mitjançant reserva prèvia del servei a través del Web d’Aena o de la teva companyia aèria. Les teves dades poden arribar a Aena, provinents de la companyia aèria, en cas que hagis fet la reserva a través del web de la teva companyia, o viatgis en un vol d’arribada a un aeroport de la xarxa d’Aena provinent d’altres aeroports. Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat, així com durant el termini que pugui sorgir una reclamació. No són previstes cessions (tret de per imperatiu legal) ni transferències internacionals de dades.

   Addicionalment, als monòlits situats en diversos punts de l’aeroport, tractarem les teves dades (imatge captada per la càmera ubicada al monòlit i la teva veu, que s’activen quan premis el botó de trucada ubicat al monòlit) amb la finalitat d’una millor gestió l’assistència sol·licitada, sobre la base d’interès legítim a prestar un millor servei. Les teves dades (només la veu) es conservaran durant un any per poder analitzar possibles reclamacions o incidències del servei i no es comunicaran a cap tercer.

   En aquest sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el dret a la protecció de dades i el nostre interès a prestar un millor servei in situ a l’aeroport a qualsevol dubte o consulta que et sorgeixi, concloent que hi ha una expectativa raonable per la teva part sobre aquest tractament, en el qual no es tractaran dades especialment protegides ni comporten decisions automatitzades.

   Pot oposar-se o sol·licitar informació addicional sobre aquest tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política o enviant un correu a dpd@aena.es.

   Dades tractades: Dades identificatives, de contacte, de salut (tipologia de discapacitat o necessitats especials) i del teu vol. Imatge i veu en monòlits.

  • Enregistrament de les trucades a determinats telèfons. Si escau, podrem tractar la teva veu per a l'enregistrament de les trucades telefòniques a determinats telèfons (operatives, recerca d'incidents, emergències), basat en el teu consentiment, execució de contracte, interès vital, interès públic, exercici de reclamacions, segons sigui procedent (depenent del tipus de crida realitzada). El període de conservació dels enregistraments serà el necessari per a la finalitat o propòsit per al qual van ser realitzades, no obstant això, queden bloquejades només a disposició de jutges i tribunals durant la resta del període de temps, abans de la destrucció. No es preveuen cessions ni transferències internacionals, tret d’obligació legal.

   El període de conservació dels enregistraments serà el necessari per a la finalitat o propòsit per al qual van ser realitzades, no obstant això, queden bloquejades només a disposició de jutges i tribunals durant la resta del període de temps, abans de la destrucció. No es preveuen cessions ni transferències internacionals, tret d’obligació legal.

  • Gestió i atenció de reclamacions del pàrquing de vehicles. En cas que utilitzis algun dels nostres pàrquing de vehicles (públic, d’abonat o de personal), les teves dades podran ser utilitzades en la Gestió del pàrquing i atenció de reclamacions del pàrquing de vehicles. Així mateix, t’informem de què les imatges captades per les càmeres d’accés al pàrquing, que comprenen càmeres que capten les dades del vehicle (sistema de reconeixement i lectura de matrícula, part davantera i/o posterior), s’utilitzaran en el compliment d’obligacions legals incloses les derivades de la legislació reguladora del contracte d’aparcament, com, per exemple, l’obligació d’identificar el vehicle. A alguns Aeroports, es tracta la teva imatge com a conductor capturada en moment d’accés i sortida de l’aparcament amb finalitats de seguretat, basat en interès públic (veure Videovigilància). Així mateix, les teves dades d’entrada i sortida, matrícula obtinguda i dades de la teva reserva, si escau (veure informació relativa al tractament “Reserva de Pàrquing d’Aena”), es tractaran per a la gestió del pàrquing, tractament basat en execució del contracte. Les teves dades podran ser tractades per a l'atenció i resolució de reclamacions, en compliment d'obligacions legals.

   En cas de pàrquing d’abonats o de personal, addicionalment, tractarem les teves dades (dades identificatives, de contacte, i, en el seu cas, dades de la teva empresa), les quals poden ser subministrades per la teva empresa, per a la gestió del teu abonament, tractament basat en l’execució d’un contracte (i en el seu cas, el contracte entre l’empresa i Aena. En aquest cas, les teves dades podran ser comunicades a la teva empresa per al desenvolupament de l’esmentat contracte).

   Dades tractades: Imatges del vehicle (reconeixement de matrícula, part davantera i/o posterior), dades del moment d’entrada i sortida, matrícula obtinguda i dades de la reserva en el seu cas, mitjans de pagament.

   Les imatges captades es conservaran mentre duri l’estada en el pàrquing i, posteriorment es conservaran durant un termini màxim d’un mes.

   Les dades per a la gestió del pàrquing es conservaran durant la teva estada i/o el teu contracte (en els casos anteriorment indicats), així com durant el termini que pugui sorgir una reclamació.

   Les dades podran ser comunicades al teu banc, per a la realització del cobrament pel servei deixat (en el seu cas), a la teva empresa, en ser necessaris per a l’execució del teu contracte (en el seu cas) i està prevista la cessió de les dades, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb la finalitat de prevenir un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, i a Jutges i Tribunals en cas de requeriment judicial. També es preveu la comunicació de dades a les administracions públiques competents per a la seva activitat inspectora, en compliment de la normativa d’Ordenació del Transport per Carretera Estatal i de les comunitats autònomes. No es preveuen transferències internacionals.

   Així mateix, en el cas d’abonats d’alguns dels pàrquings dels nostres aeroports, tractarem les dades (de contacte), per a l’enviament de comunicacions comercials (basat en el teu consentiment explícit i realització d’enquestes (basat en interès legítim d’Aena a millorar el servei prestat). Aena informa que el consentiment prestat pot revocar-se en qualsevol moment, així com oposar-te al tractament, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ocpd@aena.es

  • Control del pas per filtres de seguretat accés cap a les zones d’embarcament, Fast Track i Fast Lane. Les teves dades com a passatger es tractaran en el Control de pas per filtres de seguretat accés cap a les zones d’embarcament i en el seu cas registre d’incidències en l’esmentat accés (per donar compliment a una obligació legal) i realitzar estadístiques (basat en Interès legítim). El tractament consisteix a comprovar que la targeta d’embarcament llegida es correspon amb un vol del dia, i que no ha passat anteriorment. Si tot és correcte, permet el pas pel filtre. En qualsevol cas, tindràs l’oportunitat d’impugnar la decisió presa i sol·licitar que aquests controls siguin repetits per un operador de seguretat.

   Fast Lane i Fast TrackFiltre de pas ràpid per a passatgers VIP de l’aerolínia. Legitimació: tractament necessari per a l’execució de contracte. El sistema permet el pas pel filtre Fast Lane si el passatger ha adquirit l’esmentat dret VIP amb la seva aerolínia o ha adquirit aquest dret de pas al web d’Aena. Dades tractades: les dades de la teva Targeta d’Embarcament, mitjançant els lectors de les esmentades targetes ubicades abans del pas de filtre de seguretat i filtre Fast Lane. Les dades es comunicaran a la companyia operadora del teu vol o la companyia handling que opera el teu vol per compte de la companyia aèria, amb la finalitat d’agilitar l’embarcament al vol programat, així com la de verificar l’autenticitat del document d’identificació en el cas que es detecti que la teva targeta ja ha estat registrada anteriorment (partint d’execució de contractes), a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb les finalitats de prevenció d’un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, seguint els requisits formals que exigeix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per al compliment d’obligacions legals (Programa Nacional de Seguretat i Reglament (UE) 2015/1998), i a Autoritats Duaneres (per a compliment d’obligacions legals). En cas de Fast Lane, se cediran les teves dades a la companyia aèria per al seu control i si escau perquè la companyia et facturi el servei prestat, sobre la base de l’execució del contracte que mantens amb la teva companyia aèria.
  • Serveis de Medicina Aeroportuària.Si accedeixes a un dels nostres llocs d’atenció sanitària disponibles als aeroports les teves dades es tractaran per a la Gestió dels serveis de medicina aeroportuària deixats per Aena o qualsevol entitat col·laboradora externa contractada per a aquesta finalitat, amb la finalitat de prestació d’un servei de primers auxilis (atenció primària d’urgència i trasllat sanitari d’urgència) a l’aeroport, sobre la base del compliment d’obligacions legals (normativa sanitària) i, si escau, per protegir els teus interessos vitals en cas d’incapacitat per prestar consentiment. També tractarem les teves dades per a l’obtenció d’estadístiques del servei de forma agregada sobre la base dels nostres interessos legítims.

   Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de l’esmentada finalitat i del seu tractament, prenent com a referència la normativa sanitària que li sigui d’aplicació. Les teves dades podran ser comunicades a hospitals o altres centres mèdics si del servei prestat s’entengués necessari per a la mateixa finalitat. En qualsevol altre supòsit no es comunicaran dades, tret d’obligació legal o requeriment judicial. No estan previstes transferències internacionals.

  • Defensa jurídica i assessorament jurídic.En els casos en els quals siguis part d’un expedient jurídic d’Aena S.M.E., S.A. o Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A (com a afectat, interessat, etc.) les teves dades podran ser utilitzades per a la Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica, basada en el compliment d’una obligació legal.
  • Objectes perduts i trobats. En cas que trobis un objecte perdut, o siguis reclamant propietari del mateix, les teves dades (dades identificatives i de contacte, documentació justificativa de la propietat de l’objecte) es tractaran per a la gestió d’objectes perduts i trobats, control de la seva custòdia en magatzem, registre d’entrada i sortida, devolucions, identificació de trobadors i reclamants d’objectes perduts, basant l’esmentat tractament en el compliment d’una obligació legal. Les dades es conservaran durant 2 anys, així com durant el termini que pugui sorgir una reclamació, i es comunicaran a l’Oficina d’Objectes Perduts de l’Ajuntament, si aquest disposés de l’esmentat servei, per al compliment dels art. 615 i 616 del Codi Civil, i en el seu cas, a altres autoritats establertes per imperatiu legal. En cas de trobar-se un document d'identitat, el mateix serà lliurat a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. En cas de targetes bancàries, les dades de la mateixa podran ser comunicades al banc. No es preveuen transferències internacionals de dades.
  • Finalitats estadístiques. Les teves dades podran ser utilitzades per a elaboració d’estadístiques i millora dels serveis prestats, basat en l’interès legítim o compliment d’una obligació legal (en cas d’estadístiques sol·licitades per organismes públics com a Institut Nacional d’Estadística), segons procedeixi. El resultat de l’esmentat tractament mai no donarà informació concreta sobre la persona-
  • Registre d’entrada/sortida de documentació i arxivament. En cas de presentar o ser part en la documentació, entregada en els registres d’Aena, les teves dades podran ser tractades amb la finalitat de Registre d’entrada/sortida de documentació i arxivament, basada en el tractament necessari per tramitar la teva sol·licitud. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la gestió del registre i documentació, així com durant el termini en què pugui sorgir una reclamació. Les dades de caràcter personal podran ser comunicades a aquelles entitats o particulars a qui es dirigeixi la sol·licitud. Podran efectuar-se transferències internacionals de dades en aquells casos en els quals la sol·licitud es dirigeixi a un país fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), resultant necessària per a la seva tramitació o execució de contracte.
  • Autoritzacions per realitzar activitats aèries, tant amb Aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS).En el cas que sol·licitis autorització per realitzar activitats aèries, tant amb Aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS) com un altre tipus d’activitats aèries, tractarem les teves dades personals (dades identificatives i de contacte, tipus d’operacions, detalls de l’aeronau i detalls de les operacions a realitzar amb les aeronaus) per gestionar l’esmentada autorització amb els organismes implicats, basat el tractament en obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica). Les dades es conservaran mentre durin les gestions, així com durant el termini que pugui sorgir una reclamació i es comunicaran a AESA i als Proveïdors de Serveis de Trànsit Aeri dels aeroports implicats i de l’espai aeri afectat, d’acord a obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica).
  • Servei Wifi gratuït d’Aena. Per poder oferir el servei Wifi, AENA pot obtenir dades personals de contacte que hagin estat facilitades per l’USUARI en el moment d’accedir o donar-se d’alta en el servei Wifi. En particular t’informem que:

   - Si el registre d’accés és realitzat a través del compte Facebook o una altra xarxa social, podrem utilitzar les dades facilitades a través de les xarxes socials.

   - Si el registre és realitzat a través del nostre servei d’Aena Club, podrem utilitzar les dades de les credencials (usuari i contrasenya) que l’USUARI ja disposa com a membre d’Aena Club.

   - Si el registre és realitzat directament a través del portal d’accés Wifi podrem utilitzar les dades personals facilitades en el moment del registre per al seu accés.

   La base legal per al tractament de les dades d’USUARI és l’execució del contracte de prestació de servei Wifi segons les Condicions Generals d’Ús, així com el compliment d’obligacions legals relacionades amb l’article 31 bis del Codi Penal i l’obligació de la Llei 25/2007, de conservació de dades en les comunicacions electròniques.

   Alhora, i si l’USUARI accepta explícitament mitjançant la marcació de l’esmentada opció d’acceptació, Aena podrà utilitzar les dades facilitades en el registre de l’alta d’aquest servei wifi, així com les dades obtingudes de la navegació i geolocalització per facilitar-li una experiència personalitzada mitjançant l’enviament de comunicacions comercials i publicitaris per via electrònica, enviats per Aena, com butlletins amb informació d’interès per al passatger o promocions i Cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport d’AENA o de tercers sobre els següents àmbits o sectors: Automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc, apostes.

   Aquests tractaments es basen en el teu consentiment prestat. AENA informa que el consentiment prestat a tal efecte pot revocar-se en tot moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a serviciowifi@aena.es o ocpd@aena.es indicant en l’assumpte “BAIXA CONSENTIMENT WIFI”. En el cas en què l’USUARI sol·liciti la revocació i/o baixa de l’enviament de comunicacions comercials i publicitaris i/o informació per via electrònica indicades, AENA informa que tractarà les dades associades al dispositiu i dades de les credencials d’alta de l’USUARI amb la finalitat de poder tramitar la sol·licitud de baixa. En cap cas la retirada del consentiment no condiciona l’execució del contracte de prestació del servei Wifi. L’enviament de comunicacions comercials i publicitaris i/o informació per via electrònica indicades, l’oferta prospectiva de productes i serveis amb finalitats comercials, publicitàries o d’informació general, així com les finalitats estadístiques i de segmentació està basada en el consentiment que se sol·licita a l’USUARI.

   Dades tractades: Dades de caràcter identificatiu com, adreça electrònica (si l’accés es realitza per correu electrònic), contrasenya i usuari (si l’accés es realitza per Aena Club) o un altre tipus de dades equivalents si l’accés es realitza a través de xarxes socials. Així mateix, existeixen altres dades que queden registrades en el sistema i que són així mateix obligatòries amb les finalitats esmentades com són. nom del dispositiu que es connecta a la wifi, adreça MAC, adreça IP, número de telèfon i IMEI (en cas que l’accés es realitzi a través d’un telèfon) i dades de connexió i navegació, geolocalització.

   Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat obtingudes, així com el termini establert per obligació legal de la Llei 25/2007. Es conservaran, també, durant el temps en què puguin sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual han estat recollides.

   No se cediran dades a tercers tret de les obligacions previstes per Llei. En cas de ser necessari per al desenvolupament de l’activitat o la prestació del servei es podran realitzar transferència internacional de les dades, per a la qual cosa Aena prendrà les mesures adequades.

  • Realització de cridades personalitzades a través de la Megafonia de l’Aeroport. En determinades ocasions, a petició de la teva companyia aèria o el seu agent handling, o d’altres tercers (familiars, per exemple, en cas que siguis menor o persona d’avançada edat), podrem cridar-te, a través dels sistemes de megafonia de l’aeroport, com a avís perquè vagis a un punt de l’aeroport, com podria ser la teva porta d’embarcament quan el vol està a punt de ser tancat, taulells d’informació d’Aena o de facturació, etc. Aquest tractament es realitza partint d’interès legítim teu en què puguis realitzar el teu contracte de transport, o d’uns altres tercers com la teva companyia aèria o els teus familiars a trobar-te i poder reunir-vos en un punt de l’aeroport. Les teves dades (nom, cognoms, numero de vol o destinació, i lloc al qual has d’anar) es comuniquen a tots els usuaris presents a l’aeroport per la mateixa naturalesa de la locució i afectes que rebis el missatge i et donis per al·ludit. No obstant això, sempre que sigui possible, la crida es realitza de forma sectoritzada dins del terminal.

  • Beneficiaris d’Assegurança de vida i Accidents d’Aena. En el cas en què siguis designat beneficiari de l’assegurança de vida i d’accidents per algun empleat d’Aena, t’informem que les empreses del grup Aena (depenent d’en quina empresa del grup presti serveis el nostre empleat) tractarà les teves dades personals (nom i cognoms i DNI) per a la gestió de l’assegurança i la seva comunicació a la corredoria d’assegurances i a l’assegurança, tot això en compliment d’obligacions legals aplicables a les nostres empreses. Les teves dades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat i posteriorment 3 anys (Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social).

 • Com m’afecta aquesta Política si soc usuari del web?

  En cas que siguis usuari del nostre web, t’informem dels tractaments següents:

  • Contacte. Quant als mitjans i a les dades de contacte facilitats al nostre lloc web, la finalitat és atendre les peticions de contacte, serveis, informació, dubtes, suggeriments o reclamacions de qualsevol índole que ens puguis fer arribar pels mitjans de contacte facilitats, basat en l'interès legítim, obligació legal, execució de contracte i/o consentiment, segons procedeixi en cada cas.
  • Aena Ocupació. Respecte a la secció Aena Ocupació existeixen dos tractaments:

   • Apartat “Interessats”: Es tractaran les dades recollides en la inscripció (adreça electrònica) amb la finalitat de mantenir-te informat mitjançant correu electrònic de les futures convocatòries d’ocupació, basant l’esmentat tractament en el consentiment prestat. Pots donar-te de baixa d’aquest tractament tu mateix, tornant a introduir la teva adreça de correu al formulari (com si tornessis a desitjar la teva alta). El sistema detecta que està ja inclòs en la llista de distribució i t’oferirà la possibilitat de donar-te de baixa.
   • Gestionar les sol·licituds d’ocupació i la informació que ens facilitis (dades identificatives, de contacte, curricular i informació aportada per al procés selectiu) a través del nostre lloc web, relacionada amb els processos de selecció que s’estiguin duent a terme dins del Grupo Aena, partint d’execució de mesures precontractuales,obligació legal (Llei 19/2013 de Transparència. També es comuniquen les teves dades als representants sindicals per obligació de la legislació laboral i Llei 11/1985 Orgànica de Llibertat Sindical)) o interès públic (determinada informació se sol·licita als candidats per motius de seguretat), segons procedeixi en cada cas.

   Pots retirar el teu consentiment atorgat en tot moment, enviant un correu electrònic a ocpd@aena.es indicant únicament “Retirada Consentiment Interessats”, acompanyant informació acreditativa de la teva identitat.

   Aena, Aena Desarrollo Internacional i Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia seran responsables del tractament de les teves dades personals, que s'utilitzaran per gestionar les sol·licituds de feina i processos de selecció gestionats al web.

   Les dades es conservaran mentre duri el procés selectiu, així com durant el termini en què pugui sorgir una reclamació.

   Interessats: informem que una vegada t’hagis inscrit com a interessat/interessada, la teva adreça electrònica serà guardada els tres anys immediatament posteriors, una vegada transcorreguts, s’eliminarà de la nostra base de dades, havent de tornar a inscriure’t de nou en el cas de seguir interessat/interessada en futurs processos de selecció.

   Les teves dades relatives a les teves sol·licituds d’ocupació, com hem indicat podran ser comunicades als representants sindicals en cas que així fos necessari conforme a la normativa aplicable. A més, t’informem que per obligació legal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas de participar en algun dels processos, els resultats de candidats poden ser publicats al web, prèviament dissociats d’altres dades personals.

   Per a determinades sol·licituds d’ocupació, les teves dades podran ser facilitades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per a la comprovació d’antecedents penals, partint d’interès públic (Programa Nacional de Seguretat per a l’Aviació Civil).

   A les entitats del grup Aena beneficiàries dels processos de selecció, dedicades a l’activitat de gestió aeroportuària, amb base en el teu consentiment, en cas de presentar-te a un lloc per a les esmentades entitats i no es preveuen més cessions ni transferències internacionals, tret d’obligació legal.

  • Aena Club. Respecte al nostre servei Aena Club les finalitats són:

   • Tractament de les dades personals per a la seva gestió com a membre d’Aena Club Cliente, tractament basat en execució de contracte mitjançant Acceptació de Termes i Condicions.
   • Gestionar l’enviament de comunicacions comercials per informar-te dels avantatges que pots obtenir en serveis propis que Aena proveeix sobre Serveis VIP, Pàrquing, i altres serveis propis de la gestió aeroportuària d’Aena, així com comunicar-te informació sobre els mateixos (tractament basat en l’interès legítim d’Aena, a la qual podràs oposar-te marcant la corresponent casella en el moment de registre o a través dels canals habilitat a l’efecte en aquesta política).
   • Enviament d’enquestes sobre els serveis d’Aena gaudits i, d’aquesta forma, conèixer el seu grau de satisfacció, sobre la base de l’interès legítim d’Aena per conèixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per a la millora en la qualitat dels seus serveis. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional sobre aquest tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena, sense cessió de les dades a tercers, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els següents sectors: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Aquest tractament es basa en el seu consentiment exprés, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
   • Si accedeixes en algun moment al nostre Market Place, es tractaran les teves dades de membre d’Aena Club per permetre la connexió al servei, així com gestionar, tramitar i donar seguiment als productes i/o serveis que adquireixis (basat en execució de contracte en acceptar els termes i condicions del servei) i, enviar-te comunicacions comercials partint del teu consentiment prestat. Pots accedir a la Política de Privacitat del Market Place per a més informació sobre aquest tractament.
   • Si com a membre d’Aena Club realitzes una reserva de Pàrquing, es realitzarà una consulta pública a través del Portal Estadístic de la DGT per comprovar el distintiu ambiental associat a la matrícula del vehicle, a fi d’oferir beneficis o descomptes a aquells usuaris amb vehicles menys contaminants, sobre la base de l’interès legítim d’Aena a promoure la protecció del medi ambient.

   Aena Club és un servei que Aena ofereix al col·lectiu d’usuaris registrats com a membres del club, la finalitat principal del qual i inherent és informar-te de descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en determinats serveis o prestacions d’Aena, als quals podràs accedir, per ser membre del club, així com enviar-te informació precisa i actualitzada sobre els mateixos i relacionada amb la condició de soci. No obstant això, la sol·licitud de baixa de les esmentades comunicacions implicarà que no podrem informar-te dels descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges que resulten aplicables en cada moment als serveis oferts a través del Club.

   En conseqüència, si no desitges rebre aquestes comunicacions amb informació dels esmentats beneficis podràs sol·licitar la baixa de les comunicacions en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per a això.

   • Des del teu compte, iniciant sessió al portal clubcliente.es i accedint a "El meu compte " per a la gestió de consentiments.
   • A través de l’enllaç de baixa inclòs al peu de la comunicació rebuda.
   • Enviant un correu electrònic ocpd@aena.esamb l’assumpte "Baixa comunicacions comercials".

   En el cas de sol·licitar un servei per a l’Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, les teves dades es comunicaran a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., empresa filial d’Aena i que gestiona l’esmentat aeroport, per a la prestació del servei.

   No es preveuen més comunicacions ni transferències internacionals de dades, tret d’obligació legal.

   Les teves dades es conservaran mentre mantinguis la condició de membre del Club, així com durant els terminis legals i responsabilitats que sorgeixin derivades del tractament que corresponguin per atendre les possibles reclamacions.

   Pots retirar el teu consentiment atorgat en tot moment.

   Els membres d’Aena Club, podran utilitzar addicionalment (basat en l’execució d’un contracte) els següents serveis:

   1. Pagament per mòbil. T'informem que Aena emmagatzemarà els últims quatre dígits de la teva targeta de crèdit per identificar la targeta feta servir per al pagament del servei contractat.

    En el cas de la utilització del servei de pàrquing, s’emmagatzemarà el número de matrícula del cotxe per tal d’establir el període de temps que hagis utilitzat els serveis d’aparcament i poder-los facturar.

    En cas que paguis amb el dispositiu mòbil l’accés a una de les sales VIP gestionades per Aena, es recollirà el teu DNI a l’efecte d'identificació.

    En cas que el soci associï el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seva condició de membre del “Aena Club”, us informem que Aena tractarà la informació obtinguda per realitzar un perfil comercial com a soci de l’”Aena club”, la segmentació dels clients que formen part del Club, l’enviament d’ofertes comercials personalitzades en funció dels productes i serveis gaudits, així com la millora de l’experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil analitzant les dades de navegació.

   2. Pagament per matrícula. És un nou sistema de gestió i pagament d'estades al pàrquing que ofereix Aena, servei per al qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l'usuari ha facilitat en el seu perfil de client del Club Aena.

    El servei de Pagament per matrícula consisteix en la lectura i identificació de la matrícula del vehicle a l'entrada i sortida del pàrquing, per la qual cosa no és necessària l'emissió d'un tiquet per a l'entrada i la sortida. Una vegada que s'accedeix al pàrquing, el lector reconeix la matrícula registrada que estarà associada a l'usuari amb el servei de pagament per matrícula activat; d'aquesta manera, s’obrirà automàticament la barrera i es podrà entrar i estacionar el vehicle. Aquest servei només és apte per a vehicles, per la qual cosa les motocicletes queden excloses d'utilitzar el sistema de Pagament per matrícula ja que la lectura de les matrícules de les motocicletes és complexa.

    Per beneficiar-te dels descomptes del club, has d’escanejar la targeta d’embarcament de tornada perquè es calculi el nou import i es guardi automàticament.

  • Botiga de publicacions. Respecte a la Botiga de Publicacions, la finalitat és gestionar les comandes que realitzis a través de la Botiga de Publicacions, tractament basat en execució del contracte de compra. Alhora, i si ens autoritzes, informar-te dels avantatges que pots obtenir, així com comunicar-te informació del teu interès en relació amb els serveis que Aena proveeix sobre venda de publicacions. Així mateix, enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte en dates puntuals, com el Dia del Llibre, la Fira del Llibre, Black Friday i d'altres. Aquest tractament es basa en el teu consentiment. Aena informa que el consentiment prestat a tal efecte pot revocar-se en tot moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ocpd@aena.es indicant en l’assumpte “BAIXA CONSENTIMENT BOTIGA”. Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat obtingudes, així com durant el temps en què puguin sorgir reclamacions. Les teves dades se cediran al banc per al pagament del servei prestat. Així mateix, en cas de contractar algun producte que porti associada una obligació de pagament, i en cas que no se’n produeixi el pagament en el terme previst per a això i no es compleixin els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries. No se cediran més dades a tercers tret de les obligacions previstes per Llei. No es realitzen transferències internacionals de les dades.
  • Reserves de Pàrquings d’Aena. Respecte a les Reserves de Pàrquings d’Aena:

   • Les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar la reserva de la plaça d’aparcament que realitzis a través del nostre lloc web, tractament basat en l’execució d’un contracte.
   • Enviament d’enquestes sobre els serveis d’Aena gaudits i d’aquesta forma, conèixer el teu grau de satisfacció, sobre la base dels interessos legítims d’Aena per conèixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per a la millora de la qualitat dels seus serveis. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques per informar-te sobre els avantatges que pots obtenir en productes i/o serveis propis d’Aena similars als contractats anteriorment. Aquest tractament es basa en l’interès legítim d’Aena a oferir-te l’esmentada informació, a la qual pots oposar-te o sol·licitar informació addicional a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques per informar-te sobre altres productes i/o serveis propis de la gestió aeroportuària d’Aena diferents dels contractats, com Serveis VIP, etc. Aquest tractament es basa en el teu consentiment explícit en marcar la casella corresponent, el qual pots revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena, sense cessió de dades a tercers, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els següents sectors: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Aquest tractament es basa en el teu consentiment explícit, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política

   Les teves dades es comunicaran al teu banc, per realitzar el pagament dels serveis contractats, així com, si escau, a la teva empresa o companyia en els casos en què sigui l’esmentada entitat la contractant del servei que rebis, legitimat per la mateixa execució del contracte subscrit.

   Així mateix, en cas de no produir-se el pagament al terme previst i complir-se els requisits previstos per la Llei, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries

   En el cas de sol·licitar un servei per a l’Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, les teves dades seran comunicades a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., empresa filial d’Aena i que gestiona l’esmentat aeroport, per a la prestació del servei.

   No es preveuen més comunicacions ni transferències internacionals de dades, tret d’obligació legal.

   Les dades es conservaran mentre mantinguis la teva condició de client, així com durant els terminis legals que corresponguin per a atendre les possibles reclamacions i responsabilitats que sorgeixin derivades del tractament.

  • Serveis Vip. Respecte dels Serveis VIP dels aeroports, la finalitat és gestionar les teves compres d’accés a aquests serveis que facis al nostre lloc web i comunicar-te informació del teu interès. Els serveis són els següents:

   • En realitzar el procés de registre a Meet & Assist, les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar la reserva del servei que realitzis a través del nostre lloc web, tractament necessari per a l’execució del contracte.
   • En realitzar el procés de “Dret d’Accés Prioritari -Fast Lane-”, les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar l’adquisició del dret d’accés prioritari que realitzis a través del nostre lloc web, tractament necessari per a l’execució del contracte. Per a més informació, consultar l’apartat anterior “Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament i Fast Lane”.
   • En realitzar el procés de compra d’accessos a “Sales o espais VIP”, les dades que ens has facilitat es tractaran amb la finalitat de gestionar la compra d’accessos als esmentats Serveis VIP que has sol·licitat, tractament necessari per a l’execució del contracte.
   • Enviament d’enquestes sobre els serveis d’Aena gaudits i, d’aquesta forma, conèixer el seu grau de satisfacció, sobre la base de l’interès legítim d’Aena per conèixer l’opinió dels seus clients i prendre-la en consideració per a la millora en la qualitat dels seus serveis. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional sobre aquest tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques per informar-te sobre altres productes i/o serveis propis de la gestió aeroportuària d’Aena diferents als ja contractats, com Serveis Pàrquing, etc. Aquest tractament es basa en el teu consentiment exprés en marcar la casella corresponent, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.
   • Enviament de comunicacions comercials electròniques, enviades per Aena, sense cessió de les teves dades a tercers, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport o de terceres empreses amb les quals Aena col·labora, sobre els següents sectors: automoció i lloguer de vehicles, lleure, agències de viatge, turisme, transport, companyies aèries, restauració, tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Aquest tractament es basa en el seu consentiment exprés, el qual podràs revocar en qualsevol moment a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política.

   Dades tractades: Dades identificatives i de contacte, sol·licitud realitzada, mitjans de pagament, documentació justificativa de la sol·licitud (si escau). Per a Meet & Assist: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, data i hora del servei, aeroport i Terminal.

   Les dades es conservaran mentre duri la condició de client, així com durant els terminis legals i responsabilitats que sorgeixin derivats del tractament que corresponguin per atendre les possibles reclamacions.

   Les teves dades podran ser comunicades a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., en el cas de sol·licitar un servei per a l’Aeroport Internacional de la Regió de Múrcia, empresa filial d’Aena i que gestiona l’esmentat Aeroport, per a la prestació del servei; al teu banc, per a la realització del cobrament pel servei prestat; en cas que procedeixi, les teves dades personals podran ser comunicades per Aena a la teva empresa o companyia aèria, en els casos en què sigui l’esmentada entitat la contractant del servei que reps, per tal de gestionar l’accés a la mateixa, estant l’esmentat tractament legitimat per l’execució del contracte subscrit; En alguns casos a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i autoritats duaneres, per al compliment d’obligacions legals; i així mateix, en cas de contractar algun producte que porti associada una obligació de pagament, en cas de no produir-se el pagament en el terme previst per a això i complir-se els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries. No estan previstes transferències internacionals.

  • Servei de sol·licitud de serveis de PMR. Respecte al Servei de sol·licitud de serveis PMR, t'informem que les dades que ens facilitis a través del formulari disposat a aquest efecte en el lloc web d'Aena, tindran com a finalitat gestionar el servei que sol·licites d'assistència a persones amb mobilitat reduïda (basat en interès públic) així com la realització d'una enquesta de satisfacció per a la millora del servei (basat en interès legítim). Per a més informació, consultar apartat anterior “Gestionar el servei que sol·licitis d’assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)".
  • Canal de Denúncies. En els casos en què presentis una denúncia a través del canal de Denúncies, t’informem del tractament de les teves dades mitjançant una política de privacitat específica que pots consultar al següent enllaç: https://www.aena.es/es/nota-addicional/politica-privacitat-canal-denúncies-aena
  • Portal AENA Empreses. Si en representació de la teva empresa, sol·licites algun servei dirigit a empreses (per exemple,Portal Empreses), les teves dades personals, com a representant de la mateixa, seran tractades per a la realització de les gestions necessàries per als serveis oferts, com el portal de facturació (consulta de factures i flota d’aeronaus), tractament basat en l’execució d’un contracte. Així mateix, utilitzarem les teves dades de contacte per establir relacions amb la teva empresa. Tractament basat en interès legítim (d’acord amb la Llei 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals). No estan previstes cessions, tret de les establertes per imperatiu legal, ni transferències internacionals.
  • Portal Aena Proveïdors. En el cas que, en representació de la teva empresa, sol·licitis algun servei dirigit a empreses (per exemple, Portal Proveïdors), les teves dades personals, com a representant de la mateixa, seran tractades per a la realització de les gestions necessàries per prestar els serveis sol·licitats i oferts pel portal de Proveïdors (consulta i descàrrega de Plecs de Contractació, i subscripció a rebre alertes davant de noves licitacions d’Aena).

   Tractament basat en el teu consentiment, i utilitzar les teves dades de contacte per establir relacions amb la teva empresa, tractament basat en interès legítim, d’acord a la Llei 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garanties de Drets Digitals. AENA informa que el consentiment prestat a tal efecte pot revocar-se en tot moment mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a ocpd@aena.es indicant en l’assumpte “BAIXA CONSENTIMENT PROVEÏDORS” i acompanyant informació que permeti la teva identificació. Les teves dades es conservaran mentre no sol·liciti la seva baixa, així com durant el termini que pugui sorgir una reclamació. No estan previstes cessions, tret de les establertes per imperatiu legal, ni transferències internacionals.

  • Gestió dels nostres perfils en Xarxes Socials: En aquest sentit, la informació recollida a través de les nostres xarxes socials s’utilitza, sobre la base de l’interès legítim d’Aena, per a:

   • Gestionar i donar resposta als dubtes i incidències que ens comuniquis a través de les xarxes socials sobre els serveis oferts per Aena.
   • Analitzar els missatges rebuts i elaborar informes anonimitzats. Això ens ajuda a conèixer millor els nostres clients, què els agrada i com reaccionen als nostres serveis, permetent millorar de forma general els serveis d’Aena.

   Les dades tractades són dades identificatives del teu perfil a la xarxa social, comentaris realitzats, així com les dades personals que tu mateix ens facilitis per a la resolució de la teva incidència: Nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, dades necessàries per al servei concret (matrícula, localitzador de reserva, dades bancàries, PMR, Sales VIP, Fast Track, Fast Lane, etc), així com el contingut que vagis generant o ens subministris mitjançant missatges privats a les nostres xarxes socials.

   Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats previstes i, posteriorment, es conservaran degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l’execució de la nostra relació contractual o precontractual, així com per al compliment d’altres obligacions legals a càrrec d’Aena.

   Les teves dades podran ser comunicades a les empreses concessionàries relacionades amb els serveis oferts per Aena o fins i tot deixats per elles, en els casos en què l’esmentada comunicació sigui necessària per estendre la teva sol·licitud o incidència. No estan previstes la realització de Transferències internacionals de dades.

  • Atenció de Sol·licituds d’Informació Pública.En cas que realitzis una Sol·licitud d’Informació Pública:, es tractaran les teves dades per atendre la teva sol·licitud d’accés a la informació pública, conforme a la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. El tractament es basa en una obligació legal. Les dades es conservaran mentre duri la seva tramitació, així com durant el termini que pugui sorgir una reclamació. No se cediran les teves dades a terceres entitats tret d’obligació legal. No estan previstes transferències internacionals
  • Atenció de les sol·licituds d’Exercicis de Drets en matèria de Protecció de Dades. En cas que exercitis els teus drets reconeguts davant d’alguna de les empreses del grup, tractarem les teves dades per a la gestió, control i tramitació dels exercicis de drets en matèria de protecció de dades (si escau), basat en el compliment d’una obligació legal. Les dades es conservaran durant 3 anys des de la resolució de la sol·licitud (termini de prescripció de responsabilitats de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades i Garantia de drets digitals). Les teves dades es comunicaran a les entitats implicades en la tramitació de la teva sol·licitud (si escau), així com a les autoritats establertes per imperatiu legal. No estan previstes transferències internacionals.
  • Sol·licitud de distintiu de discapacitats invisibles: En omplir el formulari, es procedirà a registrar les teves dades per a l’ús del “Distintiu de Discapacitats Invisibles”. Tractarem les teves dades amb la finalitat de facilitar el pas pels controls de seguretat per a famílies i PMR dels aeroports d’Aena, i per poder confirmar que tens un vol per al dia (tractament basat en el teu consentiment explícit que es podrà retirar en qualsevol moment), així com la realització d’una enquesta de satisfacció (tractament basat en interès legítim per a la millora del servei). En aquest sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el teu dret a la protecció de dades i el nostre interès en realitzar aquest tipus enquestes, per a la millora de l’experiència d’usuari i del mateix servei, concloent que hi ha una expectativa raonable per la teva part sobre aquest tractament, en el qual no es tracten dades especialment protegides ni comporten decisions automatitzades. Pots sol·licitar més informació en dpd@aena.es. Les dades es conservaran durant el temps necessari per a les finalitats anteriors, així com per al compliment d’obligacions legals, i no estan previstes cessions (excepte per imperatiu legal) ni transferències internacionals de dades.
  • Tractaments relacionats amb les galetes. A Aena utilitzem galetes tècniques, analítiques, publicitàries i de personalització que obtenen dades personals de l’interessat, partint de ser necessàries per a la prestació del servei (galetes tècniques) o en el teu consentiment exprés (galetes analítiques, publicitàries o de personalització), atorgat acceptant totes les galetes o mitjançant el configurador de galetes que es presenta una vegada accedeixis a un dels nostres dominis web. Pots consultar més informació en la nostra política de galetes.

En determinats serveis (Aena Club, Gestió de Reserves de Pàrquing, Serveis VIP, Marketplaces d’Aena, realitzats a través del nostre Web o la nostra APP; i dades de les targetes d’embarcament del sistema de Control de Pas pels filtres de Seguretat, Fast Lane i Fast Track) addicionalment, tractarem les teves dades per realitzar un procés d’Anonimització, partint del nostre interès legítim, obtenint així dades agregades i anònims, per a posteriors usos estadístics o altres finalitats legítimes empresarials.

En aquest sentit, hem procedit a una anàlisi interna ponderant el teu dret a la protecció de dades i el nostre interès a realitzar aquest tipus de processos amb finalitats estadístiques, acabant que hi ha una expectativa raonable (eliminació de totes les dades que permetin la teva identificació, mitjançant processos d’esborrament, agregació o substitució de les esmentades dades per altres que no puguin ser associades a una persona física), en el que no es tracten dades especialment protegides ni comporten decisions automatitzades. Pots oposar-te o sol·licitar informació addicional sobre aquest tractament a través dels canals habilitats a l’efecte en aquesta política o enviant un correu a dpd@aena.es.

Com m’afecta aquesta Política si a més soc treballador d’una empresa que opera a l’aeroport, o treballo a una empresa que presta serveis per a alguna de les empreses del grup Aena?

En el supòsit que siguis treballador d’una empresa externa, pots consultar la política de privacitat específica prement aquí.

Com m’afecta aquesta Política si soc o un empresari individual o proveïdor d’Aena?

En aquest cas, les empreses del grup Aena tractaran les vostres dades personals com a representant de la vostra empresa o com a empresari individual, amb la finalitat de participar en els processos de licitació i execució de contractes, així com la tramitació de notificacions electròniques durant el procés de contractació a través dels nostres sistemes o per a gestió dels serveis prestats pels proveïdors i als clients (gestió del servei contractat, ús de mitjans de contacte telefònics i facilitats pel proveïdor per a la notificació d’assumptes relacionats amb el servei prestat i la gestió administrativa d’aquest, obligacions necessàries per complir la normativa tributària i gestió del pagament o cobrament dels serveis realitzats).

En aquests casos, us informem de l’obligació de facilitar les dades necessàries que resultin obligatòries per al desenvolupament del contracte, l’aplicació de mesures precontractuals o aquelles necessàries per complir les obligacions legals que corresponguin. Altrament, no es podria executar o subscriure el contracte, o Aena no podria complir amb les seves obligacions legals.

Les dades de l’empresa adjudicatària, de les empreses licitadores i dels representants de les esmentades empreses, seran tractades per Aena amb la finalitat de l’adequada gestió de la relació contractual i precontractual, obligacions legals (normativa de contractes del sector públic i normatives relatives a firma electrònica) i sobre la base del seu consentiment expressat mitjançant la firma dels annexos i formularis que són necessaris aportar en les ofertes per participar en la licitació.

Així mateix, les dades professionals de contacte facilitades podran ser utilitzades per establir relacions amb la seva empresa, basant l’esmentat tractament en l’interès legítim d’Aena.

De qui podem rebre les teves dades personals?

Amb caràcter general, Aena obté dades de caràcter personal directament de l’interessat a través dels formularis de sol·licitud o registre dels diferents serveis que ofereix, tal com s’informa en aquesta política.

En ocasions, les dades personals poden procedir de tercers, com companyies aèries, clients i empreses col·laboradores, quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat o la seva empresa siguin parts, o quan existeixi una obligació legal per a això.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual han estat obtingudes.

Posteriorment, es conservaran durant el temps en què puguin sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual han estat recollides.

A qui es comuniquen les teves dades?

A més de les ja recollides anteriorment, les comunicacions previstes són les que es presenten a continuació:

 • A entitats implicades en procediments administratius i judicials (si escau).
 • Jutjats i tribunals (si escau).
 • A forces i cossos de seguretat i autoritats duaneres (per a compliment d’obligacions legals).
 • A les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat amb les finalitats de prevenció d’un perill real i greu per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals, seguint els requisits formals que exigeix l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, i per al compliment d’obligacions legals (Programa Nacional de Seguretat i Reglament (UE) 2015/1998).
 • Al teu banc o caixa per al pagament dels serveis prestats.
 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per a actuacions inspectores.
 • A la teva companyia aèria o empresa, en cas que et prestem un servei contractat amb la mateixa (per exemple, sales VIP) amb finalitats de facturació.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la teva reclamació o queixa.
 • A Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, en cas que facis una reserva al web d’Aena d’algun servei per a aquest aeroport.
 • Així mateix, en cas de contractar algun producte que porti associada una obligació de pagament, i en cas que no se’n produeixi el pagament en el terme previst per a això i no es compleixin els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries.
 • A Aena Desarrollo Internacional SME, SA, en cas que presentis alguna sol·licitud, reclamació o queixa, o sol·licitis algun servei dirigit a aquesta entitat.
 • A les entitats emissores dels certificats digitals que s’aportin, a efectes de verificar la seva validesa.
 • I a les persones, entitats o autoritats que ho poguessin requerir per imperatiu legal.
 • Entitats del grup Aena beneficiàries dels processos de selecció, en cas de presentar-se a un lloc per a aquestes entitats; és a dir:

  • Aena SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648, amb CIF A86212420 i situada al carrer Peonías 12, Madrid 28042.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia, tom 3294, foli 63, full MU93208, amb CIF A-73988313 i domicili a l'avinguda España, 101, Valladolises y Lo Jurado CP 30154 Múrcia.
  • Aena Desarrollo Internacional SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 11.288, foli 153, secció 8, full número M-177.425, inscripció 4a , amb CIF A37250883 i domicili a aquest efecte al carrer Peonías, 12, 28042 Madrid.

Aena, Aena Desarrollo Internacional i Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia seran responsables del tractament de les teves dades personals, que s'utilitzaran per gestionar les sol·licituds de feina i processos de selecció gestionats al web. D’aquesta manera, no es preveuen més cessions ni transferències internacionals de dades, tret d’obligació legal.

Quines mesures de seguretat es garanteixen sobre les teves dades?

Aena i Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia com a responsables del tractament, adoptaran les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que s’aportin, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Com pots exercitar els teus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l'existència, o no, d'un tractament de les seves dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l'interessat:

 • Accedir a les seves dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • La portabilitat de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com retirar el teu consentiment, tant a AENA S.M.E., S.A., com a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., a l'adreça electrònica ocpd@aena.es o dirigint un escrit a Calle Peonías, núm. 12, 28042-Madrid, així com en el Portal de Tràmits i Reclamacions (https://tramitesyreclamaciones.aena.es/ca/tramits-i-reclamacions.html).

Així mateix, pots sol·licitar informació addicional sobre les anàlisis internes ponderant el teu dret a la protecció de dades i el nostre interès legítim, per als tractaments detallats en aquesta política basats en interès legítim, contactant amb el nostre delegat de protecció de dades com s’indica seguidament.

Com pots contactar amb el delegat de Protecció de Dades?

Per a qualsevol dubte, pots contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a l'adreça electrònica: dpd@aena.es.

Tanmateix, tens dret a presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) - https://www.aepd.es/es) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.