Pribatutasun-politika

La presente política está orientada a informar a todas las personas que son usuarias de las instalaciones aeroportuarias, así como a los usuarios de nuestra web corporativa.

¿Cuál es el objeto de este documento?

El objeto de este documento es informarte de los tratamientos de tus datos personales, de acuerdo a la normativa de Protección de Datos Personales, concretamente el Reglamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

¿Quiénes son los responsables de estos tratamientos?

Los responsables del tratamiento serán:

Aena SME, S.A. (AENA):
Dirección: Peonías, 12. 28042 Madrid.
C.I.F: A86212420
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.806, Folio 211, Sección 8, Hoja M-518648.

En el caso de que disfrutes de un servicio prestado en el Aeropuerto Internacional Región de Murcia, el responsable del tratamiento será:

Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A. (AIRM)
Dirección: Avenida de España, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Murcia.
C.I.F: A73988313
Mercantil de Murcia, Tomo 3.294, Folio 63, Hoja M-U93208.

¿Qué tipos de datos se tratan?

Los datos personales que se tratarán serán los siguientes los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto, como la imagen, voz, grabaciones, etc.
 • Datos relativos a las características personales y de salud (PMR, por ejemplo).
 • Datos curriculares y de selección, académicos y profesionales.
 • Datos de circunstancias personales, tarjetas de fidelización con compañías, datos de quejas o reclamaciones.
 • Datos económicos, relativos a medios de pago.
 • Datos de tu vuelo.

Ten en cuenta de que, en ocasiones, para la correcta prestación del servicio y ejecución del contrato, tendrás la obligación de facilitar los datos necesarios que resulten obligatorios, para su desarrollo o aquellos necesarios para cumplir con las obligaciones legales que correspondan. De lo contrario, no se podría ejecutar o suscribir el contrato, o Aena no podría cumplir con sus obligaciones legales.

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

Ematen dizkiguzun datu pertsonalak edo gurekin harremanetan hastean ematen dizkiguzunak eta harremanean zehar jaso edo sor daitezkeenak tratatu egingo dira informazio-orrian, datu pertsonalen inprimakian edo aireportuan zure esku egongo diren beste edozein bitartekoetan agertzen diren helburuetarako, eta jarraian azaltzen dira, laburtuta:

Oharra: Zerbitzu baten Pribatutasun-politika berezia egotekotan, bertan ezarritakoa aplikatuko da.

 • Nola eragiten dit Politika honek aireportuetako instalazioetako erabiltzailea banaiz?

  Aireportuetako gure instalazioen erabiltzailea bazara, hau jakinarazi nahi dizugu:

  • Bideozaintza. Zure irudia bideozaintza bidez tratatuko da aireportuaren segurtasunerako eta horren ustiapena kontrolatzeko eta zaintzeko (operazioa eta mantentzea), eta aireportuko instalazioetan dauden pertsonak eta ondasunak zaintzeko. Aireportu batzuetan, baliteke zure irudia gidatzen ari zarenean tratatua izatea aparkalekura sartzeko eta irteteko unean, segurtasun helburuetarako. Hori guztia, Interes Publikoan oinarrituta (aireportuko segurtasunari, operazio-segurtasunari eta segurtasun pribatuari buruzko araudia). Zure datuak (irudiak) hilabetez gordetzen dira, gehienez jota, hartu izan direnetik kontatzen hasita. Zure datuak hauei jakinaraziko zaizkie: aduana-agintariei, dagozkien aduana- eta zerga-zerbitzuak emateko (legezko betebeharrak); Segurtasun Indar eta Kidegoei, segurtasun publikorako edo arau-hauste penalak zigortzeko benetako arrisku larria prebenitzeko, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak eskatzen dituen baldintza formalei jarraituz; eta legezko betebeharrak betetzeko (Segurtasun Programa Nazionala eta 2015/1998 (EB) Erregelamendua). Hirugarrenei ere jakinarazi ahal izango zaizkie, horien interes legitimoa oinarri hartuta, zer eskubide eta askatasuni eragiten dieten haztatu ondoren (DBEOren 6.1.f artikulua). Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.
  • Tokien eta jendetza-pilaketen kontrola. Zure datuak tokiak eta jendetza-pilaketak kontrolatzeko tratatuko dira, bideokameren bidez eta erabiltzaileak identifikatu gabe, Aenak aireportuko puntu kritikoetan pilaketak saihesteko duen interes legitimoan oinarrituta.
  • Aireportuetako erreklamazioak kudeatzea eta horiei erantzutea, bai eta mota guztietako erreklamazioak/kexak/iradokizunak/informazio eskaerak kudeatzea eta izapidetzea ere, tratamendu hori horretarako eman den baimenean oinarrituta. Emandako baimena ukatu dezakezu edozein unetan, mezu elektroniko bat bidaliz ocpd@aena.es helbidera. Mezuan hau adieraziko da: “Baimena kentzea” + Eskabide mota + Aireportua, eta zure nortasuna egiaztatzeko informazioa ere erantsiko da. Datuak izapidetu bitartean eta erreklamaziorik sor daitekeen bitartean gordeko dira. Erreklamazioa, kexa, eskaera edo iradokizuna izapidetzean inplikatutako hegazkin-konpainiari, enpresari edo erakundeari jakinaraziko zaizkie, hala dagokionean; epaile eta auzitegiei, erreklamazioa jarduketa judizial baten ondorio bada, eta baita legeak ezarritako agintariei ere. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik.

   Zerbitzu honek barne hartzen ditu bai Aena SME SA sozietateari, bai Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SA sozietateari edo, hala badagokio, Aena Desarrollo Internacional SME SA sozietateari bidalitako erreklamazioak, kexak eta iradokizunak kudeatzea, kontrolatzea eta izapidetzea, bai eta Aenaren webguneko zerbitzu telematikoen atariaren bidez egindako mota guztietako kexen, erreklamazioen edo iradokizunen zerbitzuak ere.

  • Agintariak. Agintari izaera baduzu, zure datuak Agintariei ematen zaizkien zerbitzuak kudeatzeko eta kontrolatzeko tratatuko dira, hala nola bisiten kudeaketa, agintaritza-aretoen kudeaketa, erregistroa eta erakundeen arteko harremanak mantentzea, legezko betebeharrak betetzeko. Era berean, datuen jatorria jakinaraziko dizugu; zenbaitetan, zeure erakunde publikoarenak edo Administrazioarenak izan daitezke. Datuak gure enpresarekin zure harremanak dirauen bitartean eta erreklamazioa egin daitekeen bitartean gordeko dira. Zure datuak jakinarazi ahal izango zaizkie, hala badagokio, kontratua gauzatzeko bidaiatzen duzun hegazkin-konpainiari eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei, legezko betebeharrak betetzeko. Ez da aurreikusten beste hirugarren bati jakinarazpen gehiagorik egitea, ezta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

  • Jakinarazpen komertzialak. Zure datuak jakinarazpen komertzialak bidaltzeko tratatuko dira, zure baimenean edo Aenaren interes legitimoan oinarrituta, baldin eta horiek kontratatutako beste batzuen antzeko produktu eta/edo zerbitzuei buruzkoak badira. Emandako baimena ukatu edo tratamenduaren aurka egin dezakezu edozein unetan, mezu elektroniko bat bidaliz ocpd@aena.es helbidera. Mezuan hau adieraziko da: “Jakinarazpen komertzialetarako baimena kentzea”, eta zure nortasuna egiaztatzeko informazioa ere erantsiko da.

  • Aireportuko erabiltzaileen kudeaketa: bisitak. Zure datuak tratatu daitezke Aireportuko erabiltzaileen kudeaketa: bisitak eginkizunerako, gure aireportu batera bisitan etortzen bazara, eta zure baimenean oinarrituko da. Halaber, zure aldi baterako akreditazioa kudeatuko dugu bisitarako (bisitan bazatoz eta/edo arrazoi operatibo edo profesionalengatik), sarbideen kontrolerako eta instalazioen segurtasunerako; eta aireportura edo zentrora egiten diren bisitak kontrolatuko ditugu, tratamendu hori legezko betebehar batean (segurtasun pribatuko araudia) eta interes publikoan (aireportuko segurtasuna) oinarrituta. Datuak hilabetez gordeko dira, eta erreklamazioak aurkez daitezkeen bitartean. Zure datuak Segurtasun Indar eta Kidegoei jakinaraz dakizkieke, legezko betebeharrak betez, eta ez da aurreikusten nazioarteko lagapen edo transferentzia gehiagorik, legezko betebehar batek hala agintzen duenean izan ezik.

  • Eskatutako Mugikortasun Mugatuko Pertsonen (MMP) zerbitzua kudeatzea. Zure datuak Mugikortasun Mugatuko Pertsonei (MMP) laguntzeko eskaeren zerbitzua kudeatzeko tratatuko dira, eta tratamendu hori egungo interes publikoan eta gizarte-babeserako araudian oinarrituko da, desgaitasuna edo mugikortasun murriztua duten pertsonek aireko garraioan dituzten eskubideei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006ko uztailaren 5eko 1107/2006 (EE) Erregelamenduari jarraituz. Zure datuak gogobetetze-inkesta bat bidaltzeko ere erabiliko ditugu, zure esperientzia ezagutzeko eta zerbitzua hobetu ahal izateko, gure interes legitimoetan oinarrituta.

   Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duzun eskubidea eta horrelako inkestak egiteko dugun interesa haztatuz, erabiltzailearen esperientzia eta zerbitzua bera hobetzeko. Eta ondorioztatu dugu badagoela zure aldetik arrazoizko itxaropen bat tratamendu horren inguruan; gainera ez dira bereziki babestutako datuak tratatuko eta ez dute erabaki automatizaturik ekarriko.

   Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez edo mezu elektroniko bat bidalita, dpd@aena.es helbidera.

   Aireportuetan horretarako identifikatuta diren puntuetan bertaratzean emango da zerbitzua, edo aurretiko erreserba eginez Aenaren edo zure aire-konpainiaren webgune bidez. Zure datuak Aenari iritsi ahal zaizkio aire-konpainiatik, erreserba zure konpainiaren webgunearen bidez egin duzunean edo Aenaren sareko aireportu batera beste aireportu batetiko hegaldi batean zatozenean. Zure datuak helburua betetzeko beharrezkoa den denboran eta erreklamazioa aurkez daitekeen bitartean gordeko dira. Ez da aurreikusten datuak lagatzerik (legeak agintzen duenean izan ezik) edo nazioartera transferitzerik.

   Horrez gain, aireportuko hainbat puntutan dauden monolitoetan, zure datuak tratatuko ditugu (monolitoan dagoen kamerak hartutako irudia eta zure ahotsa, monolitoan dagoen dei-botoia sakatzen duzunean aktibatzen direnak), eskatutako laguntza hobeto kudeatzeko, zerbitzu hobea emateko interes legitimoan oinarrituta. Zure datuak (ahotsa bakarrik) urtebetez gordeko dira zerbitzuan gertatzen diren erreklamazioak edo gorabeherak aztertu ahal izateko, eta ez zaizkio hirugarren bati jakinaraziko.

   Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duzun eskubidea eta sortzen den edozein zalantza edo kontsultari aireportuan bertatik bertara zerbitzu hobea emateko dugun interesa haztatuz. Eta ondorioztatu dugu badagoela zure aldetik arrazoizko itxaropen bat tratamendu horren inguruan; gainera ez dira bereziki babestutako datuak tratatuko eta ez dute erabaki automatizaturik ekarriko.

   Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez edo mezu elektroniko bat bidalita, dpd@aena.es helbidera.

   Tratatutako datuak: Identifikazio-datuak, harremanerako datuak, osasun-datuak (desgaitasun mota edo behar bereziak) eta zure hegaldiarenak. Irudia eta ahotsa monolitoetan.

  • Telefono jakin batzuetara egindako telefono-deien grabaketa. Hala badagokio, zure ahotsa erabili ahal izango dugu telefono jakin batzuetara egindako telefono-deiak grabatzeko (operatiboak, gorabeheren ikerketa, larrialdiak), zure baimenean, kontratua gauzatzean, bizi-interesean, interes publikoan, erreklamazioak egitean oinarrituta, dagokionaren arabera (egindako dei motaren arabera). Grabazioen kontserbazio-aldia grabazioen xede edo helbururako beharrezkoa dena izango da; hala ere, gainerako denbora-tartean, blokeatuta geratzen dira suntsitu arte, eta epaileek eta auzitegiek bakarrik eskura ditzakete. Ez da aurreikusten datuen lagapenik ez eta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

   Grabazioen kontserbazio-aldia grabazioen xede edo helbururako beharrezkoa dena izango da; hala ere, gainerako denbora-tartean, blokeatuta geratzen dira suntsitu arte, eta epaileek eta auzitegiek bakarrik eskura ditzakete. Ez da aurreikusten datuen lagapenik ez eta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

  • Ibilgailuen aparkalekua kudeatzea eta erreklamazioei erantzutea. Ibilgailuentzako gure aparkaleku bat erabiltzen baduzu (publikoa, abonukoa edo pertsonala), zure datuak erabili ahalko dira Ibilgailuen aparkalekua kudeatzeko eta horko erreklamazioei erantzuteko. Era berean, jakinarazten dizugu aparkalekura sartzeko kamerek hartutako irudiak, ibilgailuaren datuak jasotzen dituzten kamerenak barne (matrikula ezagutzeko eta irakurtzeko sistema, aurrealdea eta/edo atzealdea), legezko betebeharrak betetzeko erabiliko direla, aparkaleku-kontratua arautzen duen legeriatik eratorritakoak barne, ibilgailua identifikatzeko betebeharra, esaterako. Aireportu batzuetan, aparkalekura sartzerakoan eta irteterakoan gidatzen ari zarela hartutako zure irudia tratatu egiten da segurtasun helburuetarako, interes publikoan oinarrituta (ikus Bideozaintza). Halaber, sartzeko eta irteteko, lortutako matrikulari eta, kasuan kasu, zure erreserbari buruzko datuak (ikus “Aenaren aparkalekuaren erreserba” tratamenduari buruzko informazioa) tratatu egingo dira aparkalekua kudeatzeko, eta tratamendu horren oinarria kontratua gauzatzea izango da. Zure datuak erreklamazioei erantzuteko eta horiek ebazteko erabili ahalko dira, legezko betebeharrak betez.

   Abonatuen edo langileen aparkalekuaren kasuan, zure datuak (identifikaziokoak, harremanekoak eta, hala dagokionean, zure enpresarenak) tratatu egingo ditugu. Datu horiek zure enpresak emanak izan daitezke, zure abonua kudeatzeko, eta tratamendu horren oinarria kontratua (eta, hala badagokio, zure enpresaren eta Aenaren arteko kontratua) egikaritzea izango da. Kasu horretan, zure datuak zure enpresari jakinarazi ahalko zaizkio, kontratu hori garatu ahal izateko).

   Tratatutako datuak: Ibilgailuaren irudiak (matrikula, aurrealdea edo atzealdea), sarrerako eta irteerako uneari buruzko datuak, lortutako matrikula eta zure erreserbaren datuak, hala dagokionean, ordainbideak.

   Hartutako irudiak aparkalekuko egonaldia iraun bitartean gordeko dira, eta, ondoren, hilabete bateko gehieneko epean.

   Aparkalekua kudeatzeko datuak, berriz, egonaldiak eta/edo kontratuak iraun bitartean gordeko dira (arestian azaldutako kasuetan), eta baita erreklamazioak egin daitezkeen epean ere.

   Datuak jakinarazi ahalko zaizkie zure bankuari, emandako zerbitzuagatik kobrantza egiteko (hala dagokionean), zure enpresari, zure kontratua egikaritzeko beharrezkoa denean (hala dagokionean), eta baliteke Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei jakinaraztea, segurtasun publikorako benetako arriskua prebenitzeko edo arau-hauste penalak zigortzeko, eta baita epaile eta auzitegiei ere, errekerimendu judizialaren kasurako. Ikuskatze-jarduerako eskumena duten administrazio publikoei jakinaraztea ere aurreikusten da, estatuko eta erkidegoetako errepideko garraio-antolamenduko araudia betez. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.

   Gure aireportuetako aparkaleku batzuetako abonatuen kasuan, zure datuak (harremanekoak) tratatu egingo ditugu jakinarazpen komertzialak bidaltzeko (horretarako berariaz eman duzun baimenean oinarrituta) eta inkestak egiteko (Aenak ematen duen zerbitzua hobetzeko duen interes legitimoan oinarrituta). Aenak jakinarazten du emandako baimena edozein unetan ukatu daitekeela, bai eta tratamenduaren aurka egin ere, mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera.

  • Hegazkineratze-guneetara sartzeko segurtasun-iragazkietatik igarotzeko kontrola, Fast Trak eta Fast Lane. Gidatzen ari zarela, zure datuak tratatu egingo dira Hegazkineratze-guneetara sartzeko segurtasun-iragazkietatik igarotzeko kontrolean eta, hala badagokio, horra sartzeko gorabeheren erregistroan (lege-betebehar bat betetzeko) eta estatistikak egiteko (interes legitimoan oinarrituta). Irakurritako hegazkineratze-txartela eguneko hegaldi bati dagokiola eta aurretik ez dela pasatu egiaztatzea da tratamenduaren helburua. Dena behar bezala badago, iragazkitik igarotzeko baimena ematen da. Edonola ere, hartutako erabakiaren aurka egiteko aukera izango duzu, baita kontrol horiek segurtasuneko langile batek errepikatzea eskatzeko aukera ere.

   Fast Lane eta Fast TrakAirelinearen VIP bidaiarientzako iragazte azkarra. Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da kontratua egikaritzeko. Sistemak Fast Lane iragazkitik igarotzeko aukera emango dio bidaiariari VIP eskubidea eskuratu badu bere airelinean edo igarotzeko eskubide hori Aenaren webgunean lortu badu. Tratatutako datuak: zure hegazkineratze-txartelaren datuak, segurtasun-iragazkiaren eta Fast Lane iragazkiaren aurretik txartel horiek irakurtzeko kokatuta diren irakurgailuen bidez. Datuak hauei jakinaraziko zaizkie: zure hegaldiaren operadoreari edo aireko konpainiaren kontura zure hegaldia egingo duen handling konpainiari, programaturik dagoen hegaldiko hegazkineratzea azkartzeko eta identifikazio-agiriaren benekotasuna egiaztatzeko, zure txartela lehen ere (kontratuak egikaritzean) erregistratu izan dela hautematen bada; Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoari, segurtasun publikorako arrisku benetakoa eta larria prebenitzeko edo arau-hauste penalak zigortzeko, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak eskatzen duen betekizunak betez, eta legezko betebeharrak betetzeko (Segurtasunaren Programa Nazionala eta 2015/1998 (EB) Erregelamendua); eta aduanako agintariei (legezko betebeharrak betetzeko). Fast Laneren kasuan, zure datuak aireko konpainiari lagako zaizkio hori kontrolatzeko eta, hala dagokionean, konpainiak eman dizun zerbitzua fakturatu diezazun, aireko zure konpainiarekin duzun kontratuaren egikaritzean oinarrituta.
  • Aireportuko Medikuntza Zerbitzuak.Aireportuetan osasun-arretarako dauden gure postuetako batera joaten bazara, zure datuak tratatu egingo dira Aenak edo horretarako kontratatutako kanpoko edozein erakunde kolaboratzaileek ematen dituen Aireportuko medikuntza-zerbitzuak kudeatzeko, aireportuan lehen sorospenen zerbitzua (larrialdiko lehen mailako arreta eta larrialdietako osasun-lekualdaketa) emate aldera, legezko betebeharrak (osasun-araudia) betetzean oinarrituta, eta, hala badagokio, zure bizi-interesak babesteko, baimena emateko ezindurik bazaude. Zerbitzuari buruzko estatistikak era agregatuan lortzeko ere tratatuko ditugu zure datuak, gure interes legitimoetan oinarrituta.

   Zure datuak biltzeko helburua betetzeko eta helburu horretatik eta tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira, aplikatzekoa den osasun-araudia erreferentziatzat hartuta. Zure datuak ospitaleei edo beste zentro mediko batzuei jakinarazi ahalko zaizkie, zerbitzua ematean hori beharrezkoa dela ikusten bada. Beste edozein kasutan ez da daturik jakinaraziko, lege-betebehar batek edo errekerimendu judizial batek eskatzen duenean izan ezik. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik.

  • Defentsa juridikoa eta aholkularitza juridikoa. Aena SME SAren edo Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SAren espediente juridiko baten alderdi bazara (kaltetu, interesdun edo bestelako zarela), zure datuak erabili ahalko dira Defentsa juridikoa eta aholkularitza juridikoa zerbitzua eskaintzeko, legezko betebehar bat betetzean oinarrituta.
  • Galdutako eta Aurkitutako Objektuak. Galdutako objektu bat aurkitzen baduzu edo horren jabea zarela erreklamatzen baduzu, zure datuak (identifikaziokoak, harremanekoak, objektuaren jabetzaren frogagiriak) tratatu egingo dira galdutako eta aurkitutako objektuak kudeatzeko, horiek biltegian gordetzea kontrolatzeko, sarrera eta irteerako erregistrorako, itzulketetarako, eta galdutako objektuak bilatu dituztenak eta erreklamatzen dituztenak identifikatzeko. Tratamendu hori legezko betebehar bat betetzean oinarrituko da. Datuak 2 urtez gordeko dira, eta erreklamazioa aurkez daitekeen epean, eta Udalaren Objektu Galduen Bulegoari jakinaraziko zaizkio, halako zerbitzurik balu, Kode Zibilaren 615. eta 616. artikuluek ezarritakoa betez, eta, hala badagokio, baita legearen aginduz ezarritako beste agintari batzuei ere. Aurkitutakoa nortasun-agiri bat bada, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei entregatuko zaie. Banku-txartelen kasuan, horren datuak bankuari jakinarazi ahalko zaizkio. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.
  • Estatistika-helburuak. Zure datuak estatistikak egiteko eta ematen diren zerbitzuak hobetzeko erabili ahalko dira, interes legitimoan edo legezko betebehar bat (Estatistika Institutu Nazionala bezalako erakunde publikoek eskatutako estatistiken kasuan) betetzean oinarrituta, dagokionaren arabera. Tratamendu horren emaitzak ez du zuri buruzko datu zehatzik erakutsiko.
  • Dokumentazioaren sarrera/irteera erregistratzea eta artxiboa. Aenako erregistroetan dokumentazioa entregatu bada edo dokumentazioaren alderdi bada, zure datuak tratatu ahalko dira Dokumentazioaren sarrera/irteera erregistratzea eta artxiboa egiteko, zure eskaera izapidetzeko beharrezko tratamenduan oinarrituta. Datuak erregistroa eta dokumentazioa kudeatzeko beharrezkoa den denboran eta erreklamazioak aurkezteko epean gordeko dira. Izaera pertsonaleko datuak jakinarazi ahalko zaizkie eskaera jasotzen duten erakundeei edo partikularrei. Datuen nazioarteko transferentziak egin ahalko dira eskaera Europako Esparru Ekonomikotik (EEE) kanpoko herrialde batera zuzentzen bada, kontratua izapidetzeko edo egikaritzeko hori beharrezkoa denean.
  • Aireko jarduerak egiteko baimenak, pilotatutako aireontzietan zein urrutiko kontrol bidezkoetan (droneak edo RPASak).Pilotatutako aireontzietan zein urrutiko kontrol bidezkoetan (droneak edo RPASak) nahiz bestelako aireko jarduerak egiteko baimena eskatzen baduzu, zure datu pertsonalak (identifikazio- eta harreman-datuak, eragiketa motari buruzkoak, aireontziaren xehetasunak eta horiekin egin beharreko operazioen xehetasunak) tratatuko ditugu baimen hori eskudun erakundeen aurrean kudeatzeko, eta tratamendua legezko betebeharretan (segurtasun aeronautikoari buruzko araudia) oinarrituko da. Datuak gestioak iraun bitartean gordeko dira, eta erreklamazio bat aurkez daitekeen epean, eta AESAri eta eragindako aireportuetako eta aireko espazioko Aire Zirkulazioko Zerbitzuen Hornitzaileei jakinaraziko zaizkie, legezko betebeharretan (segurtasun aeronautikoari buruzko araudia) ezarritakoari jarraituz.
  • Aenaren doako Wifi Zerbitzua. Wifi zerbitzua eskaintzeko, erabiltzaileak zerbitzu horretan alta egitean eman dituen harremanerako datu pertsonalak eskura ditzake Aenak. Bereziki, hauxe jakinarazten dizugu:

   - Sarbideko erregistroa Facebook kontuaren edo beste sare sozial baten bidez egiten bada, sare sozialen bidez emandako datuak erabili ahalko ditugu.

   - Erregistroa gure Aena Club zerbitzuaren bidez egin bada, ERABILTZAILEAK Aena CIub-eko kide den aldetik dituen kredentzialetako datuak erabili ahalko ditugu (erabiltzailea eta pasahitza).

   - Erregistroa zuzenean Wifiaren sarbide-atarian bidez egiten bada, sarbiderako erregistroan eman diren datu pertsonalak erabili ahalko ditugu.

   ERABILTZAILEAREN datuak tratatzeko lege-oinarria da Erabilera Baldintza Orokorren arabera Wifi zerbitzua emateko kontratuaren gauzatzea eta Kode Penalaren 31. bis artikuluarekin lotutako legezko betebeharrak betetzea, komunikazio elektronikoetan datuak gordetzeari buruzko 25/2007 Legean ezartzen den betebeharra betetzeaz gain.

   Halaber, ERABILTZAILEAK onarpen-aukera markatuz berariaz onartzen badu, Aenak erabili ahalko ditu Wifi zerbitzuan alta egiteko erregistroan eman diren datuak eta nabigaziotik eta geolokalizaziotik lortu direnak, zuri esperientzia pertsonalizatua eskaintzeko, Aenak berak posta elektroniko bidez bidalitako jakinarazpen komertzial zein publizitatekoekin, esaterako, bidaiariarentzat informazio interesgarria duten buletinak edo Aenako edo hirugarrenen aireportuetako dendetan sustapenak eta deskontu-kupoiak dituztenak, honako arlo edo sektore hauei buruz: Automobilgintza eta ibilgailuak alokatzea, aisia, bidaiako agentziak, turismoa, garraioa, aireko konpainiak, jatetxeak, ehungintza sektorea, moda, apaintze eta kosmetika, finantzarioa eta aseguratzailea, prentsa eta aldizkariak, jokoak, apustuak.

   Tratamendu horiek eman duzun baimenean oinarritzen dira. Aenak jakinarazten du horretako eman duzun baimena edozein unetan ukatu ahalko duzula, mezu elektroniko bat bidalita serviciowifi@aena.es edo ocpd@aena.es helbideetara, gaian “WIFIRAKO BAIMENEAN BAJA” adierazita. Aipatu bitarteko elektronikoaren bidez jakinarazpen komertzialak eta publizitatea eta/edo informazioa bidaltzeko baja egitea edo emandako baimena ukatzea eskatzen badu ERABILTZAILEAK, Aenak jakinarazten du gailuari lotutako datuak eta ERABILTZAILEAREN altaren kredentzialen datuak tratatuko dituela baja-eskaera izapidetu ahal izateko. Baimena ukatzeak ez dio inondik ere eragingo Wifi zerbitzua emateko kontratua gauzatzeari. Aipatu bitarteko elektronikoen bidez jakinarazpen komertzialak zein publizitatekoak eta/edo informaziokoak bidaltzea, helburu komertzialetarako, publizitaterako edo informazio orokorrerako produktu eta zerbitzuen eskaintza prospektiboa eta datuak estatistika eta segmentazio helburuetako erabiltzea ERABILTZAILEARI eskatu izan zaion baimenean oinarritzen dira.

   Tratatutako datuak: Identifikazio-datuak, esaterako posta elektronikoaren helbidea (sarbidea posta elektroniko bidez egiten bada), pasahitza eta erabiltzailea (sarbidea Aena Club bidez egiten bada), edo antzeko beste datu batzuk, sarbidea sare sozialen bidez egiten bada. Badira, halaber, sisteman erregistratuta geratzen diren eta aipatu helburuetarako nahitaezkoak diren beste datu batzuk, hala nola: wifira konektatzen den gailuaren izena, MAC helbidea, IP helbidea, telefono zenbakia eta IMEI (sarbidea telefono bidez bada), konexio eta nabigaziorako datuak, eta geolokalizazioarenak.

   Bildu ziren helburuak betetzeko beharrezkoa den denboraz gordeko dira zure datuak, eta 25/2007 Legeak legezko betebeharrerako ezartzen duen epean. Bildu diren helbururako datuak tratatzearen ondorioz erreklamazioak eta erantzukizunak sor daitezkeen bitartean ere gordeko dira.

   Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak aurreikusten duen betebeharretarako izan ezik. Jardueraren garapenerako edo zerbitzua emateko beharrezkoa denean, datuak nazioartean transferitu ahalko dira, eta Aenak dagozkion neurriak hartuko ditu horretarako.

  • Aireportuko megafoniaren bidez egindako dei pertsonalizatuak. Zenbaitetan, aireportuko megafonia-sistemen bidez deitu ahalko dizugu zure aireko konpainiaren, zure handling agentearen edo hirugarrenen (senideak, esaterako, adingabea edo adinean sartutako pertsona bazara) eskariz, aireportuko gune batera joan zaitezen abisatzeko, esaterako hegazkineratze-atera, hegaldia ixtear dagoenean, Aenaren informaziorako edo fakturaziorako mostradoreetara, etab. Tratamendu hori zuk zeure garraio-kontratua gauzatzeko duzun interes legitimoan edo zure aireko konpainiak edo zure senideak bezalako hirugarren batzuk zu aurkitzeko eta aireportuko gune batean elkartu ahal izateko duten interesean oinarritzen da. Zure datuak (izena, abizenak, hegaldiaren zenbakia edo helmuga, eta joan behar zaren tokia) aireportuan dauden erabiltzaile guztiei komunikatzen zaizkie, lokuzioaren izaerarengatik eta zuk mezua jaso eta zeure burua aipatutzat har dezazun. Hala ere, deia sektoreka egingo da terminal barruan bertan, ahal den guztietan.

  • Aenaren Bizitza eta Istripuen Aseguruaren onuradunak. Aenako langile batek bizitza- eta istripu-aseguruaren onuradun izendatzen bazaitu, jakinarazten dizugu Aena Taldearen enpresek (gure langileak zerbitzuak enpresaren zein taldetan ematen dituenaren arabera) tratatu egingo dituztela zure datu pertsonalak (izen-abizenak eta NANa) aseguruaren gestiorako eta hori aseguru-artekaritzari eta aseguruari komunikatzeko, hori guztia gure enpresei aplikagarri zaizkien legezko betebeharrak betez. Zure datuak helburua betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta, ondoren, 3 urtez (5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4koa, Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena).

 • Nola eragiten dit Politika honek webguneko erabiltzailea banaiz?

  Gure webguneko erabiltzailea bazara, ondorengo tratamendu hauen berri ematen dizugu:

  • Kontaktua. Gure webgunearen bidez Kontakturako emandako baliabideak eman dizkiguzun edonolako kontaktu, zerbitzu, informazio, zalantza, iradokizun edo erreklamazio eskaerei erantzuteko erabiliko dira. Horiek guztiak interes legitimoan, lege-betekizunean eta kontratuaren eta/edo baimenaren betearazpenean oinarrituta egongo dira, kasu bakoitzari dagokionaren arabera.
  • Aena Enplegua. Aena Enplegua atalari dagokionez, bi tratamendu daude:

   • “Interesdunak” atala: Izena ematean bildutako datuak (posta elektronikoaren helbidea) tratatuko dira etorkizunean egiten diren enplegu-deialdien berri emateko posta elektroniko bidez, eta tratamendua horretarako emandako baimenean oinarrituko da. Tratamendu horretan zuk zeuk eman dezakezu baja, formularioan berriz ere zure posta elektronikoaren helbidea sartuta (berriro alta ematea nahiko bazenu bezala). Sistemak hautemango du banaketa-zerrendan zaudela, eta hortik baja emateko aukera emango dizu.
   • Enplegu-eskaerak eta ematen diguzun informazioa (identifikazio-datuak, harremanetarako datuak, curriculumeko datuak eta hautaketa-prozesurako emandako informazioa) gure webgunearen bidez kudeatzea, Aena Taldearen barruan egiten ari diren hautaketa-prozesuekin lotuta, kontratu-aurreko neurriak eta legezko betebeharra betez (19/2013 Legea, Gardentasunari buruzkoa). Zure datuak ordezkari sindikalei ere jakinarazten zaizkie, lan-arloko legeriak eta Askatasun Sindikalari buruzko 11/1985 Lege Organikoak behartuta, edo interes publikoagatik (informazio jakin bat eskatzen zaie hautagaiei, segurtasun-arrazoiengatik), kasu bakoitzean dagokionaren arabera.

   Emandako baimena uka dezakezu edozein unetan, mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera. Mezuan hau adieraziko da: “Interesdunaren baimena kentzea”, eta zure nortasuna egiaztatzeko informazioa ere erantsiko da.

   Aena, Aena Desarrollo Internacional eta Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia izango dira zure datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak. Datuok webgunean kudeatutako lan-eskaerak eta aukeraketa-prozesuak kudeatzeko erabiliko dira.

   Datuak hautaketa-prozesua dirauen bitartean eta erreklamazio-epea bitartean gordeko dira.

   Interesdunak: jakinarazten dizugu interesdun zaren aldetik izena ematen duzunean, zure helbide elektronikoa hiru urtez gordeko dela. Behin hori igarota, gure datu-basetik ezabatuko da, eta berriz ere izena eman beharko duzu etorkizuneko hautaketa-prozesuetan interesik baduzu.

   Enplegu-eskaerei buruzko zure datuak, arestian adierazi bezala, ordezkari sindikalei jakinarazi ahalko zaizkie hori beharrezkoa denean, aplikagarria den araudiari jarraituz. Horrez gainera, jakinarazten dizugu ezen, abenduaren 9ko 19/2013 Legeak (gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak) agintzen duenari jarraituz, prozesuren batean parte hartuz gero, hautagaien emaitzak webgunean argitara daitezkeela, aurretik beste datu pertsonal batzuetatik bereizita.

   Enplegu-eskaera jakin batzuetarako, zure datuak Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei eman ahal izango zaizkie, aurrekari penalik dagoen egiaztatzeko, interes publikoan oinarrituta (Abiazio Zibilerako Segurtasun Programa Nazionala).

   Aena taldeko erakunde onuradunei, zure baimenean oinarrituta aireportu-kudeaketako jardueran diharduten hautaketa-prozesuen onuradun direnei, baldin erakunde horietarako lanpostu batera aurkezten bazara, eta ez bada aurreikusten nazioarteko lagapen edo transferentzia gehiagorik, legezko betebeharra izan ezik.

  • Aena Club. Gure Aena Club zerbitzuari dagokionez, helburu hauek ditu:

   • Zure datu pertsonalak tratatuko dira Aena Bezero Clubeko kide zarela, zu kudeatzeko. Tratamendu hori kontratuaren gauzatzean oinarrituta dago, bertako Zehaztapen eta Baldintzen onarpenarekin.
   • Merkataritza-komunikazioen bidalketa kudeatzea, Aenak ematen dituen zerbitzu propioetan VIP, Parking eta Aenaren aireportu-kudeaketaren berezko beste zerbitzu batzuei buruz lor ditzakezun abantailen berri emateko, eta horiei buruzko informazioa jakinarazteko (Aenaren interes legitimoan oinarritutako tratamendua, zeinaren aurka egin ahal izango duzu dagokion laukia markatuz erregistratzeko unean, edo politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez).
   • Aenatik jasotako zerbitzuei buruzko inkestak bidaltzea, eta, horrela, haien gogobetetze-maila ezagutzea, Aenak bezeroen iritzia ezagutzeko eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko kontuan hartzeko duen interes legitimoan oinarrituta. Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez.
   • Aenak komunikazio komertzial elektronikoak bidaltzea –datuak hirugarrenei laga gabe– eta aireportuko dendetako edo Aenarekin lankidetzan diharduten hirugarren enpresetako deskontu-kupoiak eta sustapenak bidaltzea, honako sektore hauei buruzkoak: automobilgintza eta ibilgailuen alokairua, aisia, bidaia-agentziak, turismoa, garraioak, aire-konpainiak, jatetxeak, ehungintza, moda, edertasuna eta kosmetika, finantzen eta aseguruen arloa, egunkari eta aldizkariak, jokoa eta apustuak. Tratamendu hori berariaz emandako baimenean oinarritzen da, eta edozein unetan ukatu ahalko da horretan, Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez.
   • Uneren batean gure Market Place-ra sartzen bazara, Aena Klubeko kide zarela dituzun datuak tratatuko dira, zerbitzuaren logina eman ahal izateko, bai eta eskuratzen dituzun produktuak eta/edo zerbitzuak kudeatu, izapidetu eta horien jarraipena egiteko ere (zerbitzuaren zehaztapen eta baldintzak onartzean kontratua gauzatzean oinarrituta), eta, horrez gain, merkataritza-komunikazioak bidaliko zaizkizu, emandako baimenean oinarrituta. Market Place-ren Pribatutasun-politikan sar zaitezke tratamendu horri buruzko informazio gehiagorako.
   • Aena Klubeko kide zarela aparkaleku-erreserba bat egiten baduzu, kontsulta publiko bat egingo da DGTren Estatistika Atariaren bidez, ibilgailuaren matrikulari lotutako ingurumen-bereizgarria egiaztatzeko, gutxiago kutsatzen duten ibilgailuak dituzten erabiltzaileei onurak edo deskontuak eskaintzeko, Aenak ingurumenaren babesa sustatzeko duen interes legitimoan oinarrituta.

   Aena Club da Aenak klubeko kide diren erregistratutako erabiltzaileei eskaintzen dien zerbitzu bat. Bere helburu nagusia Aenaren zerbitzu edo prestazio jakin batzuetan dauden deskontu, promozio, eskaintza, berritasun eta abantailen berri ematea da, Klubeko kide zarelako eskuratu ahal izango dituzunak, bai eta horiei buruzko informazio zehatz eta eguneratua bidaltzea ere, bazkide zaren aldetik. Hala ere, jakinarazpen horietan baja egiteko eskaerak esan nahi du ezingo dizkizugula jakinarazi klubaren bidez eskaintzen diren zerbitzuei une bakoitzean aplika dakizkiekeen deskontu, promozio, eskaintza, berritasun eta abantailak.

   Ondorioz, ez baduzu onura horiei buruzko informaziorik jaso nahi, edozein unetan eskatu ahal izango duzu komunikazioetan baja egitea, horretarako prestatutako kanalen bidez.

   • Zeure kontutik, clubcliente.es atarian saioa hasi eta "Nire kontua " atalean sartuta, baimenak kudeatzeko.
   • Jasotako jakinarazpenaren oinean baja emateko dagoen estekaren bidez.
   • Mezu elektroniko bat bidaliz ocpd@aena.eshelbidera, gaian "Baja jakinarazpen komertzialetan" adierazita.

   Murtziako Eskualdeko Nazioarteko Aireporturako zerbitzu bat eskatuz gero, haren datuak Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SA sozietateari jakinaraziko zaizkio, hark kudeatzen baitu aireportu hori, zerbitzua eman dezan.

   Ez da aurreikusten datuen jakinarazpen gehiagorik ez eta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

   Zure datuak Klubeko kide izaten jarraitzen duzun bitartean gordeko dira, bai eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erreklamazio eta erantzukizunei erantzuteko legezko epeetan ere.

   Emandako baimena edozein unetan uka dezakezu.

   Aena Klubeko kideek zerbitzu gehigarri hauek erabili ahalko dituzte (kontratua gauzatzean oinarrituta):

   1. Mugikor bidezko ordainketa. Aenak zure kreditu-txartelaren azken lau digituak gordeko ditu, kontratatutako zerbitzua ordaintzeko erabili den txartela identifikatu ahal izateko.

    Aparkaleku-zerbitzua erabiltzen bada, ibilgailuaren matrikularen zenbakia gordeko da, aparkalekuan egon den denbora zehaztu eta dagokion zenbatekoa kobratu ahal izateko.

    Aenak kudeatzen duen VIP areto batean sartzeko mugikorrarekin ordaintzen baduzu, zure NAN zenbakia gordeko dugu, zu identifikatzearren.

    Bazkideak, gure aplikazio mugikorraren bidez egindako ordainketa Aena Clubeko kide izatearekin lotzen badu, jakinarazten dugu Aenak bildutako informazioa tratatuko duela Aena Clubeko bazkide dela profil komertzial bat egiteko, Kluba osatzen duten bezeroen segmentazioa egiteko, jasotako produktu eta zerbitzuen arabera eskaintza komertzial pertsonalizatuak bidaltzeko, eta gure aplikazio mugikorraren erabiltzaile dela daukan esperientzia hobetzeko, bere nabigazio-datuak aztertuta.

   2. Matrikula bidezko Ordainketa. Aparkaleku-zerbitzua kudeatzeko eta ordaintzeko Aena-ren sistema berria da. Erabili ahal izateko, ibilgailuaren matrikula-zenbakia eta erabiltzaileak Aena Clubean duen profilean emandako kreditu-txartelaren datuak tratatuko dira.

    Matrikula bidezko Ordainketa zerbitzuak ibilgailuaren matrikula erregistratu eta identifikatuko du aparkalekuan sartzerakoan eta handik irteterakoan; beraz, ez da txartelik behar sartzeko eta irteteko. Aparkalekuan sartzean, irakurgailuak matrikula identifikatuko du, Matrikula bidezko Ordainketa zerbitzua kontratatu duen erabiltzaileak erregistratu duenarekin bat baitator; hortaz, hesia automatikoki irekiko da eta aparkalekuan sartu ahal izango da. Zerbitzuak autoetarako baino ez du balio; motozikletek ezin dute Matrikula bidezko Ordainketa zerbitzua erabili, oso zaila baita beren matrikulak irakurtzea.

    Klubaren deskontuez baliatzeko, itzulerako hegaldiaren ontziratzeko txartela eskaneatu beharko da, zenbateko berria kalkulatu eta automatikoki gorde dadin.

  • Argitalpenen Denda. Argitalpenen Dendari dagokionez, helburua da horren bidez egiten dituzun eskaerak kudeatzea. Tratamendu hori erosketa-kontratua gauzatzean oinarrituta dago. Horrez gain, baimena ematen badiguzu, eskura dituzun abantailei buruzko informazioa helaraztea, bai eta Argitalpenen Salmentari buruz Aenak eskaintzen dituen zerbitzuei lotuta zuretzat interesgarria izan daitekeen informazioa ere. Halaber, merkataritza-jakinarazpenak eta publizitatea ere bidaliko dizugu elektronikoki, adibidez, promozioak edo egun zehatzetan erabiltzeko deskontu-txartelak: Liburuaren Eguna, Liburu Azoka, Black Friday delakoan eta abar. Tratamendu hori zure baimenean oinarritzen da. Aenak jakinarazten du horretarako emandako baimena edozein unetan uka daitekeela mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera, gaian “BAJA DENDAKO BAIMENEAN” adierazita. Zure datuak bildu diren helburuak betetzeko beharrezkoa den denboraz gordeko dira, eta erreklamazioak aurkez daitezkeen denboran. Zure datuak bankuari lagako zaizkio emandako zerbitzuaren ordainketarako. Halaber, ordaindu beharreko produkturen bat kontratatuz gero, horretarako ezarritako epean ordaindu ez baduzu eta araudian adierazten diren baldintzak betetzen ez badira, egin ez den ordainketari buruzko datuak jakinarazi ahal izango dizkiegu diru-betebeharrak ez betetzearekin lotutako fitxategiei. Ez zaie hirugarrenei datu gehiagorik lagako, Legeak aurreikusten duen betebeharretan izan ezik. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.
  • Aenaren aparkalekuen erreserba. Aenaren aparkalekuko erreserbei buruz:

   • Eman dizkiguzun datuak gure webgunearen bidez egiten duzun aparkalekuaren erreserba kudeatzeko erabiliko dira, kontratu bat gauzatzean oinarritutako tratamendua baita.
   • Aenatik jasotako zerbitzuei buruzko inkestak bidaltzea, eta, horrela, zure gogobetetze-maila ezagutzea, Aenak bezeroen iritzia jakiteko eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko kontuan hartzeko dituen interes legitimoetan oinarrituta. Horren aurka egin edo informazio gehigarria eska dezakezu politika honetan horretarako prestatutako kanalen bidez.
   • Merkataritza-komunikazio elektronikoak bidaltzea, Aenarekin aurretik kontratatutakoen antzeko produktu eta/edo zerbitzuetan lor ditzakezun abantailen berri emateko. Tratamendu hori Aenak informazio hori emateko duen interes legitimoan oinarritzen da, eta tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eskatu, politika honetan horretarako ezarritako kanalen bidez.
   • Merkataritza-komunikazio elektronikoak bidaltzea, Aenaren aireportu-kudeaketaren berezko beste produktu eta/edo zerbitzu batzuei buruz informatzeko, besteak beste, VIP Zerbitzuei buruz. Tratamendu hori zure berariazko baimenean oinarritzen da dagokion laukia markatzean. Emandako baimen hori edozein unetan uka dezakezu, Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez.
   • Aenak komunikazio komertzial elektronikoak bidaltzea –datuak hirugarrenei laga gabe– eta aireportuko dendetako edo Aenarekin lankidetzan diharduten hirugarren enpresetako deskontu-kupoiak eta sustapenak bidaltzea, honako sektore hauei buruzkoak: automobilgintza eta ibilgailuen alokairua, aisia, bidaia-agentziak, turismoa, garraioak, aire-konpainiak, jatetxeak, ehungintza, moda, edertasuna eta kosmetika, finantzen eta aseguruen arloa, egunkari eta aldizkariak, jokoa eta apustuak. Tratamendu hori berariaz emandako baimenean oinarritzen da, eta edozein unetan ukatu ahalko duzu, Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez.

   Zure datuak zure bankuari jakinaraziko zaizkio, kontratatutako zerbitzuak ordaintzeko, bai eta, hala badagokio, zure enpresari edo konpainiari ere, erakunde hori bada jasotzen duzun zerbitzuaren kontratatzailea, sinatutako kontratua gauzatzeak berak legitimatuta.

   Halaber, epean ordaindu ez baduzu eta legeak adierazitako baldintzak betetzen ez badira, egin ez den ordainketari buruzko datuak jakinarazi ahal izango dizkiegu diru-betebeharrak ez betetzearekin lotutako fitxategiei.

   Murtziako Eskualdeko Nazioarteko Aireporturako zerbitzu bat eskatuz gero, haren datuak Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SA sozietateari jakinaraziko zaizkio, hark kudeatzen baitu aireportu hori, zerbitzua eman dezan.

   Ez da aurreikusten datuen jakinarazpen gehiagorik ez eta nazioarteko transferentziarik ere, lege-betekizunak horrela ezarri ezean.

   Zure datuak bezero zaren bitartean gordeko dira, bai eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erreklamazio eta erantzukizunei erantzuteko legezko epeetan ere.

  • VIP zerbitzuak. Aireportuetako VIP zerbitzuei dagokienez, helburua da webgunearen bidez erreserbatzen duzun VIP aretoetarako sarbidea kudeatzea, eta zuretzat interesgarria izan daitekeen informazioa bidaltzea. Hauek dira zerbitzuak:

   • Meet & Assist zerbitzuan erregistro-prozesua egitean, eman dizkiguzun datuak tratatu egingo dira gure webgunearen bidez erreserbatzen duzun zerbitzua kudeatzeko. Tratamendu hori beharrezkoa da kontratua gauzatu ahal izateko.
   • “Lehentasunez Sartzeko Eskubidea - Fast Lane” zerbitzuan erregistro-prozesua osatzean, eman dizkiguzun datuak tratatu egingo dira gure webgunearen bidez erreserbatzen duzun zerbitzua kudeatzeko. Tratamendu hori beharrezkoa da kontratua gauzatu ahal izateko. Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu “Bidaiariak hegazkineratze eta Fast Lane guneetara joateko igaro dituzten segurtasun-iragazkiak kontrolatzea eta kudeatzea” izeneko atala.
   • VIP areto edo guneetara sartzeko erosketa-prozesua egitean, eman dizkiguzun datuak tratatu egingo dira VIP zerbitzu horietara sartzeko erosketa kudeatzeko. Tratamendu hori beharrezkoa da kontratua gauzatu ahal izateko.
   • Aenatik jasotako zerbitzuei buruzko inkestak bidaltzea, eta, horrela, haien gogobetetze-maila ezagutzea, Aenak bezeroen iritzia ezagutzeko eta zerbitzuen kalitatea hobetzeko kontuan hartzeko duen interes legitimoan oinarrituta. Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez.
   • Merkataritza-komunikazio elektronikoak bidaltzea, Aenaren aireportu-kudeaketaren berezko beste produktu eta/edo zerbitzu batzuei buruz informatzeko, besteak beste, Parking Zerbitzuei buruz. Tratamendu hori zure berariazko baimenean oinarritzen da dagokion laukia markatzean. Emandako baimen hori edozein unetan uka dezakezu, Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez.
   • Aenak komunikazio komertzial elektronikoak bidaltzea –datuak hirugarrenei laga gabe– eta aireportuko dendetako edo Aenarekin lankidetzan diharduten hirugarren enpresetako deskontu-kupoiak eta sustapenak bidaltzea, honako sektore hauei buruzkoak: automobilgintza eta ibilgailuen alokairua, aisia, bidaia-agentziak, turismoa, garraioak, aire-konpainiak, jatetxeak, ehungintza, moda, edertasuna eta kosmetika, finantzen eta aseguruen arloa, egunkari eta aldizkariak, jokoa eta apustuak. Tratamendu hori berariaz emandako baimenean oinarritzen da, eta edozein unetan ukatu ahalko da horretan, Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez.

   Tratatutako datuak: Identifikaziorako eta harremanerako datuak, egindako eskaera, ordainbideak, eskaeraren dokumentazio egiaztagarria (hala dagokionean). Meet & Assist zerbitzurako: izen-abizenak, helbide elektronikoa, telefonoa, zerbitzuaren data eta ordua, aireportua eta Terminala.

   Datuak bezero izan bitartean gordeko dira, bai eta tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erreklamazio eta erantzukizunei erantzuteko legezko epeetan ere.

   Zure datuak hauei jakinarazi ahalko zaizkie: Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SA sozietateari, baldin eta Murtziako Eskualdeko Nazioarteko Aireporturako (Aenaren filiala den eta aireportu hori kudeatzen duen enpresarako) zerbitzu bat eskatzen baduzu; zure bankuari, emandako zerbitzua kobratzeko; hala dagokionean, zure enpresa edo hegazkin-konpainiari, erakunde hori baldin bada jasotzen duzun zerbitzuaren kontratatzailea, zerbitzu horretarako sarbidea kudeatzeko, eta tratamendu hori legitimatuta egongo da sinatutako kontratua gauzatzeagatik; kasu batzuetan, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoei eta aduana-agintariei ere jakinaraziko zaizkie, legezko betebeharrak betetzeko; eta, era berean, ordainketa-betebehar bat duen produkturen bat kontratatuz gero, ordainketa horretarako aurreikusitako epean egiten ez bada eta araudian aurreikusitako baldintzak betetzen badira, ez ordaintzeari buruzko datuak jakinarazi ahal izango zaizkie diruzko betebeharrak ez betetzeari buruzko fitxategiei. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik.

  • MMPren zerbitzuen eskaeren Zerbitzua. MMP zerbitzuen eskaeren Zerbitzuari dagokienez, jakinarazten dizugu Aenaren webgunean horretarako ezarritako formularioaren bidez ematen dizkiguzun datuen helburua dela mugikortasun mugatuko pertsonei (interes publikoan oinarrituta) laguntzeko eskatzen duzun zerbitzua kudeatzea, baita zerbitzua hobetzeko gogobetetze-inkesta bat egitea ere (interes legitimoan oinarrituta). Informazio gehiago behar izanez gero, kontsultatu Mugikortasun Mugatuko Pertsonei (MMP) laguntzeko zerbitzua kudeatzea" izeneko aurreko atala.
  • Salaketen Kanala. Salaketa bat aurkezten baduzu Salaketen Kanalaren bidez, zure datuak pribatutasun-politika berezi bat betez tratatuko direla jakinarazten dizugu. Politika hori hemen kontsulta dezakezu: https://www.aena.es/es/nota-adicional/politica-privacidad-canal-denuncias-aena
  • AENA Enpresak ataria. Zure enpresaren ordezkari zarela enpresei zuzendutako zerbitzuren bat eskatzen baduzu (adibidez,Enpresak Ataria), zure datu pertsonalak, haren ordezkari zarela, eskainitako zerbitzuetarako beharrezkoak diren kudeaketak egiteko tratatuko dira, esaterako fakturazio-ataria (fakturen kontsulta eta aireontzien flota). Tratamendua kontratu bat gauzatzean oinarrituta dago. Era berean, harremanerako zure datuak erabiliko ditugu zure enpresarekin harremanetan jartzeko. Interes legitimoan oinarritutako tratamendua, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Legeari jarraituz. Ez da aurreikusten datuak lagatzerik (legeak agintzen duenean izan ezik) edo nazioartera transferitzerik.
  • Aena Hornitzaileak ataria. Zure enpresaren ordezkari zarela enpresei zuzendutako zerbitzuren bat eskatzen baduzu (adibidez,Hornitzaileak Ataria), zure datu pertsonalak, haren ordezkari zarela, hornitzaileen atariak eskatutako eta eskainitako zerbitzuak emateko beharrezkoak diren kudeaketak egiteko tratatuko dira (kontratazio-agiriak kontsultatu eta deskargatzea, eta Aenaren lizitazio berrien aurrean alertak jasotzeko harpidetza egitea).

   Tratamendu hori zure baimenean oinarritzen da, eta zure enpresarekin harremanak ezartzeko zure harremanerako datuak erabiltzea, berriz, interes legitimoan oinarrituta dago, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Legeari jarraituz. Aenak jakinarazten du horretarako emandako baimena edozein unetan uka daitekeela mezu elektroniko bat bidalita ocpd@aena.es helbidera, gaian “BAJA HORNITZAILEEI EMANDAKO BAIMENEAN” adierazita, eta zure identifikaziorako informazioa erantsita. Zure datuak baja eskatzen ez duzun bitartean eta erreklamazioak aurkez daitezkeen bitartean gordeko dira. Ez da aurreikusten datuak lagatzerik (legeak agintzen duenean izan ezik) edo nazioartera transferitzerik.

  • Gure profilak sare sozialetan kudeatzea: Ildo horretan, gure sare sozialen bidez biltzen den informazioa helburu hauetarako erabiliko da, Aenaren interes legitimoan oinarrituta:

   • Aenak eskaintzen dituen zerbitzuei buruz sare sozialen bidez jakinarazten dizkiguzun zalantzak eta gorabeherak kudeatzeko eta horiei erantzuteko.
   • Jasotako mezuak aztertzeko eta anonimo bihurtutako txostenak egiteko. Horrek gure bezeroak hobeto ezagutzen lagunduko digu, zer gustatzen zaien eta nola erantzuten dieten gure zerbitzuei, Aenaren zerbitzuak oro har hobetzeko aukera emanez.

   Tratatutako datuak dira sare sozialeko zure profilaren identifikazio-datuak, egindako iruzkinak eta zure gorabeherak konpontzeko zuk zeuk ematen dizkiguzun datu pertsonalak: Izen-abizenak, telefonoa, helbide elektronikoa, zerbitzu zehatzerako beharrezkoak diren datuak (matrikula, erreserba-lokalizatzailea, bankuko datuak, MMP, VIP aretoak, Fast Track, Fast Lane, etab.), bai eta gure sare sozialetan mezu pribatuen bidez sortzen edo igortzen duzun edukia ere.

   Zure datuak aurreikusitako helburuak betetzeko behar den denboran gordeko dira, eta, ondoren, behar bezala blokeatuta gordeko dira, gure kontratu-harremana edo kontratu-aurrekoa betetzetik eta Aenaren kontura beste legezko betebehar batzuk betetzetik erantzukizunak erator daitezkeen bitartean.

   Zure datuak jakinaraz ahal izango zaizkie Aenak eskaintzen dituen zerbitzuekin lotutako enpresei edo horiek ematen dituzten enpresa emakidadunei, hori beharrezkoa denean zure eskaerari edo gorabeherari erantzuteko. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik.

  • Informazio Publikoaren Eskaeren Arreta.Informazio Publikoaren Eskaera bat egiten baduzu, zure datuak tratatu egingo dira informazio publikorako zure sarbide-eskaerari erantzuteko, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko sarbideari eta gobernu onari buruzko 19/2013 Legeari jarraituz. Lege-betebehar batek ezartzen du datuak nola tratatu behar diren. Datuak horien izapidea iraun bitartean eta erreklamaziorik aurkez daitekeen bitartean gordeko dira. Zure datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, lege-betebehar batek agindu ezean. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik
  • Datuak Babesteko Eskubideak Egikaritzeko eskaeren arreta. Aitortutako eskubideak taldeko enpresa baten aurrean gauzatu badituzu, zure datuak tratatuko ditugu datuen babesaren arloko eskubideak (hala badagokio) kudeatzeko, kontrolatzeko eta izapidetzeko, legezko betebehar bat betetzean oinarrituta. Datuak 3 urtez gordeko dira eskaera ebazten denetik (Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoko erantzukizunen preskripzio-epea). Zure datuak eskaeraren tramitazioan (halakorik bada) parte hartzen duten entitateei eta legeak ezarritako agintariei jakinaraziko zaizkie. Ez da aurreikusten nazioarteko transferentziarik.
  • Desgaitasun Ikusezinen Bereizgarria eskatzea: Inprimakia betetzean, zure datuak erregistratu egingo dira “Desgaitasun Ikusezinen Bereizgarria” erabiltzeko. Zure datuak tratatuko ditugu Aenako aireportuetan familiak eta MMPak segurtasun-kontroletatik igarotzea errazteko, eta egun horretarako hegaldi bat duzula baieztatzeko (zure ageriko baimenean oinarritutako tratamendua, edozein unetan ukatu ahalko duzuna), bai eta gogobetetasun-inkesta egiteko ere (zerbitzua hobetzeko interes legitimoan oinarritutako tratamendua). Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duzun eskubidea eta horrelako inkestak egiteko dugun interesa haztatuz, erabiltzailearen esperientzia eta zerbitzua bera hobetzeko. Eta ondorioztatu dugu badagoela zure aldetik arrazoizko itxaropen bat tratamendu horren inguruan; gainera ez dira bereziki babestutako datuak tratatuko eta ez dute erabaki automatizaturik ekarriko. Informazio gehiago eska dezakezu dpd@aena.es helbidean. Datuak aurreko helburuetarako behar den denboran gordeko dira, baita legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa den denboran ere, eta ez dago aurreikusita lagapenik egitea (legeak hala agintzen duenean izan ezik), ezta nazioarteko datu-transferentziarik ere.
  • Cookieekin lotutako tratamenduak. Aenan interesdunaren datu pertsonalak biltzen dituzten cookie teknikoak, analitikoak, publizitatekoak eta pertsonalizaziokoak erabiltzen ditugu, zerbitzua emateko beharrezkoak diren heinean (cookie teknikoak) edo zure berariazko baimenean oinarrituta (cookie analitikoak, publizitatekoak edo pertsonalizaziokoak), cookie guztiak onartuz edo gure web-domeinu batera sartu ondoren aurkezten den cookie-konfiguratzailearen bidez. Informazio gehiago kontsulta dezakezu gure Cookie-politikan.

Zerbitzu jakin batzuetan (Aena Club, Parking Erreserben Kudeaketa, VIP Zerbitzuak, Aenaren Marketplaceak, gure Web edo aplikazio bidez emanak; eta Segurtasun Iragazkietatik Pasatzea Kontrolatzeko Sistemaren ontziratze-txartelen datuak, Fast Lane eta Fast Trak), gainera, zure datuak tratatuko ditugu anonimo bihurtzeko prozesu bat osatzeko, gure interes legitimoan oinarrituta, eta, horrela, datu erantsiak eta anonimoak lortuko ditugu, geroko erabilera estatistikoetarako edo enpresen bidezko beste helburu batzuetarako.

Ildo horretan, barne-azterketa bat egin dugu, datuen babeserako duen eskubidea eta horrelako prozesuak helburu estatistikoekin egiteko dugun interesa haztatuz, eta ondorioztatu dugu arrazoizko itxaropena dagoela (datu horiek identifikatzea ahalbidetzen duten datu guztiak ezabatzea, eranstea edo ordeztea pertsona fisiko bati lotu ezin zaizkion beste batzuekin) bereziki babestutako daturik ez tratatzeko eta erabaki automatizaturik ez hartzeko. Tratamendu horren aurka egin dezakezu edo informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan horretarako gaitutako kanalen bidez edo mezu elektroniko bat bidalita dpd@aena.es helbidera.

¿Cómo me afecta esta Política si además soy trabajador de una empresa que trabaja en el aeropuerto, o trabajo en una empresa que presta servicios para alguna de las empresas del grupo Aena?

En el supuesto de que seas trabajador de una empresa externa, puedes consultar la política de privacidad específica pulsando aquí.

¿Cómo me afecta esta Política si soy o un empresario individual o proveedor de Aena?

En ese caso, las empresas del grupo Aena tratarán tus datos personales como representante de tu empresa o como empresario individual, con la finalidad de participar en los proceso de licitación y ejecución de contratos,así como la tramitación de notificaciones electrónicas durante el proceso de contratación a través de nuestros sistemas o para gestión de los servicios prestados por los proveedores y a los clientes (gestión del servicio contratado, uso de medios de contacto telefónicos y facilitados por el proveedor para la notificación de asuntos relacionados con el servicio prestado y la gestión administrativa de este, obligaciones necesarias para cumplir con la normativa tributaria y gestión del pago o cobro de los servicios realizados).

En estos casos, te informamos de la obligación de facilitar los datos necesarios que resulten obligatorios, para el desarrollo del contrato,la aplicación de medidas precontractuales o aquellos necesarios para cumplir con las obligaciones legales que correspondan. De lo contrario, no se podría ejecutar o suscribir el contrato, o Aena no podría cumplir con sus obligaciones legales.

Los datos de la empresa adjudicataria, de las empresas licitadoras y de los representantes de dichas empresas, serán tratados por Aena con la finalidad de la adecuada gestión de la relación contractual y precontractual,obligaciones legales (normativa de contratos del sector público y normativas relativas a firma electrónica)y sobre la base de su consentimiento expresado mediante la firma de los anexos y formularios que son necesarios aportar en las ofertas para participar en la licitación.

Así mismo, los datos profesionales de contacto facilitados podrán ser utilizados para establecer relaciones con su empresa, basando dicho tratamiento en el interés legítimo de Aena.

¿De quién podemos recibir tus datos personales?

Con carácter general, Aena recaba datos de carácter personal directamente del interesado a través de los formularios de solicitud o registro de los diferentes servicios que ofrece, tal y como se informa en esta política.

En ocasiones, los datos personales pueden proceder de terceros, como compañías aéreas, clientes y empresas colaboradoras, cuando sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado o su empresa sean partes, o cuando exista una obligación legal para ello.

¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar tus datos?

Tus datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han sido recabados.

Posteriormente, se conservarán durante el tiempo en el que puedan surgir reclamaciones y responsabilidades derivadas del tratamiento de sus datos en el seno de la finalidad para la que han sido recogidos.

¿A quién se comunican tus datos?

Además de las ya recogidas anteriormente, las comunicaciones previstas son las que se presentan a continuación:

 • A entidades implicadas en Procedimientos Administrativos y Judiciales (en su caso).
 • Juzgados y Tribunales (en su caso).
 • A Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Autoridades Aduaneras (para cumplimiento obligaciones legales).
 • A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las finalidades de prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, siguiendo los requisitos formales que exige la Agencia Española de Protección de Datos, y para el cumplimiento de obligaciones legales (Programa Nacional de Seguridad y Reglamento (UE) 2015/1998).
 • A tu banco o caja para el pago por los servicios prestados.
 • Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para actuaciones inspectoras.
 • A tu compañía aérea o empresa, en caso de que te prestemos un servicio contratado con la misma (por ejemplo, salas VIP) con fines de facturación.
 • A otras entidades implicadas en la tramitación de tu reclamación o queja.
 • A Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E, en el caso de que realices una reserva a través de la Web de Aena de algún servicio para dicho Aeropuerto.
 • Asimismo, en caso de contratar algún producto que lleve asociada una obligación de pago, en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en la normativa, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias.
 • A Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A., en el caso en que presentes alguna solicitud, reclamación, queja, o solicites algún servicio dirigido a dicha entidad.
 • A las entidades emisoras de los certificados digitales que se aporten, a efectos de verificar su validez.
 • Y a las a las personas, entidades o autoridades que pudieran requerirlo por imperativo legal.
 • Entidades del grupo Aena beneficiarias de los procesos de selección, en caso de presentarse a un puesto para dichas entidades, esto es:

  • Aena SME, S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28.806, Folio 211, Sección 8, Hoja M-518648, con CIF A86212420, y sita en calle Peonías 12, Madrid 28042.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, al Tomo 3294, Folio 63, Hoja MU93208, con CIF A-73988313 y domicilio en Avenida España 101, Valladolises y Lo Jurado CP 30154 Murcia.
  • Aena Desarrollo Internacional S.M.E., S.A., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 11.288, folio 153, sección 8, hoja número M-177.425, inscripción 4ª, con CIF A37250883 y domicilio a estos efectos en calle Peonías, 12, 28042 Madrid.

Aena, Aena Desarrollo Internacional y Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia serán responsables del tratamiento de tus datos personales que serán utilizados para gestionar las solicitudes de empleo y procesos de selección gestionados a través de la web. De esta manera, no se prevén más cesiones ni transferencias internacionales de datos, salvo obligación legal.

¿Qué medidas de seguridad se garantizan sobre tus datos?

Aena y Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, como responsables del tratamiento, adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que se aporten, evitando su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Nola gauzatu ditzakezu zure eskubideak?

Nahi duenak galdetu dezake bere datu pertsonalak tratatzen diren ala ez. Horrez gain, Datuak Babesteari buruzko Araudi Orokorraren arabera, interesdunak eskubide hauek ditu:

 • Bere datuak atzitzeko.
 • Bere datuak zuzendu edo ezabatu daitezela eskatzeko.
 • Bere datuen tratamendua mugatzeko.
 • Bere datuak eramateko.
 • Bere datuen tratamenduari uko egiteko.

Datuak atzitzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, ezabatzeko, horien aurka egiteko eta tratamendua eta eramangarritasuna mugatzeko eskubideak erabil ditzakezu, bai eta zure baimena ukatzeko eskubidea ere, AENA SME SAren aurrean zein Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME SAren aurrean, honako helbide elektroniko honen bidez: ocpd@aena.es, edo Peonías, 12, 28042 Madril helbidera idatzia bidaliz edo Zerbitzu Telematikoen Atariaren bidez (https://serviciostelematicos.aena.es).

Era berean, barne-azterketei buruzko informazio gehigarria eska dezakezu Politika honetan zehazten diren tratamenduetarako, datuak babesteko duzun eskubidea eta gure interes legitimoa haztatuta, interes legitimoan oinarrituta, datuak babesteko gure ordezkariarekin jarraian azaltzen den eran harremanetan jarrita.

¿Cómo puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos?

Para cualquier duda, puedes contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante el correo electrónico: dpd@aena.es

Asimismo, tienes derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos (AEPD - https://www.aepd.es/es)como Autoridad de supervisión y control en materia de protección de datos en el territorio español.