Avís legal | Aena

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB D’AENA SME, SA

1. Objecte

Aquest Avís Legal («Avís Legal») regula l’ús del lloc identificat amb el nom de domini www.aena.es, així com la resta de dominis descrits al punt 14 d’aquest Avís Legal (els «Portals»), creats i actualitzats per la societat mercantil estatal Aena, SME, SA, a fi que la informació que contenen sigui d’ús públic.

L'accés i la navegació per aquests llocs web suposa el coneixement i l'acceptació sense reserves de tota la informació legal i les condicions d'ús.

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús d’aquests llocs web, però independentment d’elles, Aena SME, SA podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o la contractació de serveis específics oferts a través d’aquests. En el cas que hi hagi discrepàncies sobre el que estipulen les condicions generals i les condicions particulars d'un servei determinat, prevaldrà el que disposin les condicions particulars.

2. Àmbit d'aplicació

L’Avís Legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.aena.es que Aena, SME, SA posa a disposició dels usuaris d’Internet, així com la resta de dominis recollits en el punt 14.

Aena, SME, SA es constitueix com una societat mercantil estatal amb forma anònima, de les previstes a l’article 166 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i 111 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’objecte del qual social consisteix, entre altres, en l’ordenació, direcció, coordinació, explotació, conservació, administració i gestió dels aeroports d’interès general i dels heliports gestionats per Aena, SME, SA i dels serveis afectes a ells.

Dades de contacte d’Aena SME, SA:

Adreça: C/ Peonías, 12. 28042, Madrid.
C.I.F: A86212420
Telèfon de contacto: (+34) 91 321 10 00
Correu electrònic: https://tramitesyreclamaciones.aena.es/consultas/#/

Aena. SME, SA està inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

3. Exclusió de Responsabilitat

Aena, SME, SA realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer als Portals, no obstant això, no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que se’n pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís.

Aena SME, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut d’aquest lloc.

Totes les informacions contingudes (s'esmenten a tall d'exemple, i sense ànim exhaustiu, les relatives a horaris de vols, licitacions, plànols, ofertes de feina, etc.) tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'hi ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals, no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats a les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents o a la premsa.

La informació facilitada per Aena SME, SA és de caràcter general i no suposa cap assessorament professional o jurídic.

Aena SME, SA farà el màxim esforç perquè els Portals no sofreixen interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la disponibilitat permanent dels Portals i dels serveis que contenen i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin generar per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Aena SME, SA.

Aena, SME, SA no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin alterar el seu sistema informàtic i, per tant, exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats dels esmentats virus o elements lesius.

4. Subscripció de serveis

Amb caràcter general l'accés a les utilitats del lloc web no exigeix subscripció prèvia o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun dels serveis que s'ofereixin a través del lloc web pot estar condicionat al previ emplenament del formulari de subscripció. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui en emplenar el formulari o formularis de subscripció. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada, per tal que coincideixi, en cada moment, amb la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es dota l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia adequada i de la confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per Aena SME, SA, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua per part de l'usuari.

5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

L’Usuari es compromet a utilitzar els Portals, els Serveis i els Continguts posats a disposició dels Usuaris de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels Serveis i/o dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic (hacking o pirateria informàtica) d’Aena, SME, SA, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Aena, SME, SA es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials pertinents contra els Usuaris que violin o infringeixin el compromís indicat en el paràgraf precedent.

6. Vincles o enllaços hipertextuals amb el lloc web

Els Usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant link) a los portales, deberán asegurar y comprometerse al respeto de las reglas de Aena, S.M.E., S.A. sobre enlaces en la Red.

 • El link solamente se podrá dirigir a la Página Principal o Home de www.aena.es, salvo autorización expresa y por escrito de Aena, S.M.E., S.A.
 • El link debe ser absoluto y completo, es decir, debe llevar al usuario, mediante un clic, a la propia dirección URL http://www.aena.es y debe abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la Página Principal de www.aena.es. En ningún caso, salvo que Aena, S.M.E., S.A. lo autorice de manera expresa y por escrito, el sitio web que realiza el enlace podrá reproducir, de cualquier manera, www.aena.es, incluirlo como parte de su web o dentro de uno de sus "frames" o crear un "browser" sobre cualquiera de las páginas de www.aena.es.
 • Aena SME, SA no autoritza l’establiment d’un enllaç a www.aena.es des dels llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

Qualsevol persona física o jurídica interessada en la utilització de l’ús del logotip de la marca Aena, SME, SA per il·lustrar l’enllaç haurà de sol·licitar autorització a través de la següent adreça de correu: imagencorporativa@aena.es

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d’altres llocs web no implica que Aena SME, SA mantingui vincles o associacions de cap classe amb el titular del web en el qual s’estableixi l’enllaç, ni que Aena SME, SA promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web.

Per la seva part, el lloc web d'Aena, SME, SA pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Aena, SME, SA.

Aena, SME, SA declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en els esmentats portals o llocs web a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de les pàgines web d’Aena SME, SA. La presència d’enllaços a les pàgines web d’Aena, SME, SA té finalitat merament informativa.

7. Restriccions d'accés

Aena SME, SA es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari als Portals o a alguna part d’ells.

8. Dret aplicable i jurisdicció competent

© Aena SME, SA, 2018.

Aena SME, SA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels Portals, així com del seu contingut.

Els texts, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura i resta d'elements d'aquest lloc web estan protegits per les lleus i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o d’altres, està estrictament prohibida llevat d’autorització prèvia per escrit d’Aena SME, SA. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc als procediments judicials que corresponguin.

9. Protecció de dades personals

10. Utilització de galetes

11. Codi de Conducta i Sistema Intern d’Informació i Protecció a l’Informant

D’una banda, el Codi de Conducta té per objecte establir els principis i valors d’ètica, integritat, legalitat i transparència d’Aena, SME, SA que han de guiar la conducta de totes les persones incloses en l’àmbit d’aplicació del mateix, entre si i en les seues relacions amb clients, socis, proveïdors i en general, amb totes aquelles persones i entitats, públiques i privades, amb les quals es relacionen en el desenvolupament de la seua activitat professional, promovent així mateix el compliment efectiu de les normes que apliquen al conjunt d’eixa activitats davall el principi de tolerància zero de qualsevol tipus de comportament il·lícit.

D’altra banda, la Política del Sistema Intern d’Informació i Protecció a l’Informant mostra el compromís d’Aena, SME, SA amb el Compliment Normatiu, l’ètica i el diàleg, fomentant una cultura d’escolta activa amb els seus grups d’interés, tant interns com externs. La política té per objecte garantir la protecció dels informants davant possibles represàlies i enunciar els principis generals del Sistema Intern d’Informació i Protecció de l’Informant, en el qual s’integra el Canal de Denúncies, com a mecanisme formal de comunicació, consulta o denúncia d’irregularitats. Esta Política es complementa amb el Procediment de Gestió Intern d’Informació i Protecció a l’Informant i el Protocol de Prohibició de Represàlies d’Aena.

Codi de Conducta. Sistema Intern d’Informació i Protecció a l’Informant | Canal de denúncies

12. Dret aplicable i jurisdicció competent

L’ús d’elements dels Portals implica l’acceptació de les advertències legals aquí expressades, i en especial, de que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel Dret Espanyol, sent els Jutjats i Tribunals espanyols els únics competents.

13. Modificació de les presents condicions i advertiments

Aena, S.M.E., S.A. es reserva el dret a modificar les condicions i els advertiments aplicables a aquests llocs web.

14. Serveis específics

 1. Informació de vols

  La informació de vols inclosa en aquesta web és la més actualitzada que tenim. Està basada en les dades confirmades d’operació i les estimacions proporcionades a Aena SME, SA per les companyies aèries.

  Aena SME, SA fa el màxim esforç per assegurar-ne la fiabilitat i l’actualització immediata. Això no obstant, si voleu més informació d'un vol en particular, consulteu-ho amb la companyia aèria.

  Per a informació sobre les hores de facturació i el temps d'antel·lació a l'hora programada de sortida, us recomanem que ho consulteu amb la companyia aèria que s'encarrega del vol.

  Si sou passatger o acompanyant i consulteu el web abans de dirigir-vos a l'aeroport, tingueu en compte que la informació de vols s'actualitza en temps real i que pot variar durant el desplaçament. Si us plau, consulteu la vostra companyia aèria per confirmar aquestes dades.

  Tingueu en compte, a més, que totes les hores que es mostren són hores locals.

  Aena SME, SA no es fa responsable dels danys o perjudicis derivats, directament o indirectament, de l’ús de la informació de vols d’aquest web.

 2. Contractació de proveïdors i contractació comercial

  Aena SME, SA proporciona al públic en general, al seu lloc web, informació sobre les licitacions en curs, així com les actuacions en matèria de contractació.

  Totes les dades, documents i informacions contingudes, tenen un caràcter merament informatiu. Només els textos publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat, Diari Oficial de les Comunitats Europees i d’altres mitjans de comunicació es consideren autèntics.

  Aena SME, SA no assumeix cap responsabilitat per les accions que puguin dur a terme els particulars partint de la informació continguda en aquestes pàgines.

 3. Aena borsa de treball

  Aena SME, SA proporciona, al seu lloc web, la possibilitat de conèixer i participar en les convocatòries de feina d’Aena SME, SA, així com informació sobre les tasques que s’exerceixen a Aena SME, SA.

 4. Aena Club

  Aena Club és un programa de fidelització d’Aena, SME, SA el principal objectiu del qual és premiar la fidelitat dels usuaris que fan un ús freqüent dels serveis que ofereix Aena als aeroports (pàrquing, serveis VIP, comerços, etc.)

  Aena Club és un programa de fidelització d’Aena, SME, SA el principal objectiu del qual és premiar la fidelitat dels usuaris que fan un ús freqüent dels serveis que ofereix Aena als aeroports (pàrquing, serveis VIP, comerços, etc.)

  Termes i condicions | Aena Club | Aena

 5. Serveis VIP

  Aena, SME, SA ofereix els següents serveis VIP.

  Sales VIP destinades a millorar l’experiència de viatges dels passatgers abans que comencin. Amb l’esmentat propòsit s’ofereix informació de vols i càtering, premsa i revistes, TV, Internet i Wifi Premium, així com la posada a disposició de sales de reunions i àrees de descans. Actualment es troben obertes les sales següents: sala de l’Aeroport de La Corunya; sala Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza Mayor, Neptuno i Puerta del Sol de l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas; sala Costa Blanca de l’Aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández; sala de l’Aeroport de Bilbao; sala Guacimeta de l’Aeroport César Manrique-Lanzarote; sala Jable de l’Aeroport de Fuerteventura; sala Galdós de l’Aeroport de Gran Canària; sala Cap des Falcó de l’Aeroport d’Eivissa; sala Canudas, Colomer, Joan Miró i Pau Casals de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; sala de l’Aeroport de Màlaga-Costa del Sol; sala Tramuntana de l’Aeroport de Menorca; sala Formentor, Mediterrània, Llevant i Valldemossa de l’Aeroport de Palma de Mallorca; sala de l’Aeroport de Santiago-Rosalía de Castro, l’Azahar de l’Aeroport de Sevilla; sala Nivaria de l’Aeroport de Tenerife Nord-Ciutat de La Laguna; sala Montaña Roja de l’Aeroport Tenerife Sud; sala Joan Olivert de l’Aeroport de Valencia; i sala de l’Aeroport de Vigo.

  Condicions de compra d’accessos i normes d’ús de les sales VIP d’Aena

  Termes i condicions - Sales VIP

  Meet & Assist és un servei exclusiu de benvinguda i acompanyament a la sortida, arribada o trànsit del passatger. Ofereix assistència en la facturació d’equipatge i en els controls d’immigració i duanes; filtre preferència per als controls de seguretat (Fast Lane); estades en sales VIP; assistència en la recollida d’equipatges, connexions de vols i en els serveis de transfer i transport. La venda de serveis Meet & Assist es troba disponible als aeroports Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alacant-Elx Miguel Hernández, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Màlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Gran Canària, Tenerife Sud i València.

  Normes d’ús del servei Meet & Assist

  Condicions de compra del servei Meet & Assist

  Termes i condicions - Meet & Assist

  Fast Lane/Fast track és un servei que proporciona accés preferent al control de seguretat, reduint el temps d’embarcament dels usuaris. Es fa mitjançant un únic accés per compra, vàlid durant 7 dies des de la compra. Els aeroports en els quals es troba disponible aquest servei són Aeroport de La Corunya, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Alacant-Elx Miguel Hernández, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Màlaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca, Gran Canària, Sevilla, Tenerife Sud i València.

  Condicions de compra d’accessos i normes d’ús d’accés preferents "Fast Lane - Fast Track" als filtres de seguretat

  Termes i condicions - Fast Track

  Serveis Premium és la manera més exclusiva de viatjar des de l’aeroport. Un servei per a passatgers que busquen agilitat, privacitat i tranquil·litat i que es compon de serveis de benvinguda i acompanyament, trasllat privat, sala Premium, Check-in en sala i realització del control de seguretat i passaports per un filtre privat i exclusiu. Altres serveis addicionals són els relatius al pàrquing, dutxes, sales de reunions i acompanyament en gestions sense impostos. El Servei Premium està disponible als aeroports d’Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Màlaga-Costa del Sol i Palma de Mallorca.

 6. Aena Pàrquing

  Aena, SME, SA, atenent les necessitats de comoditat dels usuaris a les seves instal·lacions, ofereix servei de reserva de plaça d’estada als aparcaments de la xarxa d’Aena, SME, SA., a través de la pàgina web destinada a l’efecte.

  Termes i condicions - Aena Pàrquing

 7. Aena Market (Food to Fly, Shop to Fly, Aena Travel)

  Mitjançant Food to Fly, l’usuari podrà realitzar comandes («Comandes») de menjar («Productes») als punts de restauració («Restaurants») que ofereixen el servei de menjar per recollir al mateix restaurant i que apareixen a la Pàgina Web de Foodtofly («Servei»). El contracte per a l’adquisició i compra de Productes és entre l’usuari i el Restaurant. Food to fly, en tots els casos, conclourà la venda dels Productes en nom de, i com a arrendatari dels Restaurants exclusivament.

  Termes i Condicions - Food To Fly

  Mitjançant Shop to Fly, l’usuari podrà realitzar comandes («Comandes») de productes/serveis («Productes») als punts de venda («Botigues») que ofereixen el servei de «Reserve & Collect» (R&C) o «Click & Collect» (C&C) i que apareixen a la Pàgina Web de Shop to Fly («Servei»). Per dur a terme l’esmentada operativa, l’usuari rebrà en nom de Shop to Fly a l’adreça electrònica facilitada, diferents comunicacions per informar-lo, entre altres de l’estat de la seva comanda. El contracte vinculant per a la reserva i compra de Productes és entre l’usuari i la Botiga en la qual es realitza la seva Comanda. Shop to Fly, en tots els casos, conclourà la venda dels Productes en nom de, i com a arrendatari de les Botigues exclusivament.

  Termes i condicions - Shop to Fly

  Mitjançant Aena Travel l’usuari podrà realitzar comandes («Comandes») associades a serveis de diferents categories relacionades amb Travel i Turisme a través de diferents partners amb els quals, a través del nostre acord amb TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, pot accedir a informació sobre diversos serveis de viatge que poden ser d’interès de l’usuari, entre ells: reserves d’hotels, compra de vols, activitats turístiques, compra d’entrades... totes elles comunicades a través del Lloc Web («Servei»). El contracte vinculant per a l’adquisició i compra d’aquesta tipologia de serveis es realitza entre l’usuari i el partner amb qui es realitzi la seva Comanda, generant-se l’acabament de la venda dels Productes / serveis exclusivament a través de cadascun dels partners. Aquest contracte es formalitzarà conforme al procediment establert pel mateix partner.

  Termes i Condicions - Aena Travel