Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB D’AENA SME, SA

1. Objecte

Aena SME, SA crea i actualitza el lloc identificat amb el nom de domini www.aena.es, a fi que la informació que conté sigui d’ús públic.

L'accés i la navegació per aquest lloc web suposa el coneixement i l'acceptació sense reserves de tota la informació legal i les condicions d'ús.

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l’accés, la navegació i l’ús d’aquest lloc web, però independentment d’aquestes, Aena SME, SA podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o la contractació de serveis específics oferts a través d’aquest. En el cas que hi hagi discrepàncies sobre el que estipulen les condicions generals i les condicions particulars d'un servei determinat, prevaldrà el que disposin les condicions particulars.

Dades de contacte d’Aena SME, SA:
Adreça: Peonías, 12. 28042, Madrid.
CIF A86212420
Telèfon de contacte: (+34) 91 321 10 00

Aena SME, SA està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.aena.es que Aena SME, SA posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Aena SME, SA té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l’Estat, plena capacitat jurídica i d’obrar per al compliment de les seves finalitats, i patrimoni propi.

3. Exclusió de Responsabilitat

Aena SME, SA fa el màxim esforç per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web.

Aena SME, SA no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir d’aquest lloc, que podrà ser modificada sense avís previ.

Aena SME, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per part de tercers del contingut d’aquest lloc.

Totes les informacions contingudes (s'esmenten a tall d'exemple, i sense ànim exhaustiu, les relatives a horaris de vols, licitacions, plànols, ofertes de feina, etc.) tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'hi ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals, no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats a les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents o a la premsa.

La informació facilitada per Aena SME, SA és de caràcter general i no suposa cap assessorament professional o jurídic.

Aena SME, SA farà el màxim esforç perquè el portal no tingui interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la disponibilitat permanent del portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin generar per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Aena SME, SA.

Aena SME, SA no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin alterar el vostre sistema informàtic. Aena SME, SA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats dels virus o elements lesius esmentats.

4. Subscripció de serveis

Amb caràcter general l'accés a les utilitats del lloc web no exigeix subscripció prèvia o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun dels serveis que s'ofereixin a través del lloc web pot estar condicionat al previ emplenament del formulari de subscripció. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes les dades que comuniqui en emplenar el formulari o formularis de subscripció. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada, per tal que coincideixi, en cada moment, amb la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es dota l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia adequada i de la confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per Aena SME, SA, i es comprometen a no cedir-ne l’ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre’n l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua per part de l'usuari.

5. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

© Aena SME, SA, 2018.

Aena SME, SA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com del seu contingut.

Els texts, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura i resta d'elements d'aquest lloc web estan protegits per les lleus i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o d’altres, està estrictament prohibida llevat d’autorització prèvia per escrit d’Aena SME, SA. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc als procediments judicials que corresponguin.

6. Vincles o enllaços hipertextuals amb el lloc web

Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant, “enllaç”) al lloc web, hauran d’assegurar i comprometre’s a respectar les regles d’Aena SME, SA sobre enllaços a la xarxa.

 • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina inicial o home de www.aena.es, llevat d’autorització expressa i per escrit d’Aena SME, SA.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur l’usuari, mitjançant un clic, a l’adreça URL http://www.aena.es i ha de contenir completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal de www.aena.es. En cap cas, llevat que Aena SME, SA ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, www.aena.es, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de www.aena.es.
 • Aena SME, SA no autoritza l’establiment d’un enllaç a www.aena.es des dels llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.
 • Aena SME, SA recomana, al lloc web interessat a fer un enllaç a www.aena.es, l’ús del logotip de la marca Aena SME, SA per il·lustrar l’enllaç.

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d’altres llocs web no implica que Aena SME, SA mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web en el qual s’estableixi l’enllaç, ni que Aena SME, SA promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals o llocs web.

Per la seva banda, el lloc web d’Aena SME, SA pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Aena SME, SA. Aena SME, SA declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en els portals o llocs web esmentats a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de les pàgines web d’Aena SME, SA. La presència d’enllaços a les pàgines web d’Aena SME, SA té una finalitat merament informativa.

7. Restriccions d'accés

Aena SME, SA es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part d’aquest.

8. Dret aplicable i jurisdicció competent

L’ús d’elements d’aquest lloc implica l’acceptació de les advertències legals aquí expressades, i en especial, de que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel Dret Espanyol, sent els Jutjats i Tribunals espanyols els únics competents.

9. Modificació d'aquestes condicions i advertències

Aena SME, SA es reserva el dret a modificar les condicions i els advertiments aplicables a aquest lloc web.

10. Serveis específics

 1. Informació de vols

  La informació de vols inclosa en aquesta web és la més actualitzada que tenim. Està basada en les dades confirmades d’operació i les estimacions proporcionades a Aena SME, SA per les companyies aèries.

  Aena SME, SA fa el màxim esforç per assegurar-ne la fiabilitat i l’actualització immediata. Això no obstant, si voleu més informació d'un vol en particular, consulteu-ho amb la companyia aèria.

  Per a informació sobre les hores de facturació i el temps d'antel·lació a l'hora programada de sortida, us recomanem que ho consulteu amb la companyia aèria que s'encarrega del vol.

  Si sou passatger o acompanyant i consulteu el web abans de dirigir-vos a l'aeroport, tingueu en compte que la informació de vols s'actualitza en temps real i que pot variar durant el desplaçament. Si us plau, consulteu la vostra companyia aèria per confirmar aquestes dades.

  Tingueu en compte, a més, que totes les hores que es mostren són hores locals.

  Aena SME, SA no es fa responsable dels danys o perjudicis derivats, directament o indirectament, de l’ús de la informació de vols d’aquest web.

 2. Contractació de proveïdors i contractació comercial

  Aena SME, SA proporciona al públic en general, al seu lloc web, informació sobre les licitacions en curs, així com les actuacions en matèria de contractació.

  Totes les dades, documents i informacions contingudes, tenen un caràcter merament informatiu. Només els textos publicats en el Butlletí Oficial de l’EstatDiari Oficial de les Comunitats Europees i d’altres mitjans de comunicació es consideren autèntics.

  Aena SME, SA no assumeix cap responsabilitat per les accions que puguin dur a terme els particulars partint de la informació continguda en aquestes pàgines.

 3. Aena borsa de treball

  Aena SME, SA proporciona, al seu lloc web, la possibilitat de conèixer i participar en les convocatòries de feina d’Aena SME, SA, així com informació sobre les tasques que s’exerceixen a Aena SME, SA.