CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB D'AENA SME, SA

1. Objecte

Aena SME, SA crea i actualitza el lloc identificat amb el nom de domini www.aena.es, a fi que la informació que conté siga d'ús públic.

L'accés i navegació per este lloc web suposa el coneixement i l'acceptació sense reserves de tota la seua informació legal i condicions d'ús.

Estes condicions generals tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús d'este lloc web, però independentment d'estes, Aena SME, SA podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització i/o la contractació de servicis específics oferits a través d'este. En cas d'existir discrepància sobre l'estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars d'un determinat servici, prevaldrà allò disposat en estes últimes.

Dades de contacte d'Aena SME, SA:
Adreça: Arturo Soria, 109. 28043, Madrid.
CIF A86212420
Telèfon de contacte: 902 404 704
Adreça electrònica de contacte: webpublica@aena.es

Aena SME, SA està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

2. Àmbit d'aplicació

Este avís legal regula l'ús del servici del portal d'Internet www.aena.es que Aena SME, SA posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Aena SME, SA té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l'Estat, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment de les seues finalitats, i patrimoni propi.

3. Exclusió de responsabilitat

Aena SME, SA fa el màxim esforç per a evitar qualsevol error en els continguts que puguen aparéixer en este lloc web.

Aena SME, SA no garantix l'exactitud ni la posada al dia de la informació que es puga obtindre d'este lloc, que podrà ser modificada sense avís previ.

Aena SME, SA no assumix cap responsabilitat derivada de l'ús per part de tercers del contingut d'este lloc.

Totes les informacions contingudes (s'esmenten a títol d'exemple, i sense ànim exhaustiu, les relatives a horaris de vols, licitacions, plànols, ofertes d'ocupació, etc.) tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'hi oferix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals, no es garantix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats a les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents o a la premsa.

La informació facilitada per Aena SME, SA és de caràcter general i no suposa cap assessorament professional o jurídic.

Aena SME, SA farà el màxim esforç perquè el portal no tinga interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la disponibilitat permanent del portal i dels servicis que conté i, en conseqüència, no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuís que es puguen generar per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Aena SME, SA.

Aena SME, SA no garantix l'absència de virus o altres elements que puguen alterar el seu sistema informàtic. Aena SME, SA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjuís de qualsevol naturalesa derivats dels virus o elements lesius esmentats.

4. Subscripció de servicis

Amb caràcter general, l'accés a les utilitats del lloc web no exigix prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant l'anterior, l'accés a algun dels servicis que s'oferixen a través del lloc web pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció. A estos efectes, l'usuari garantix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comunique en omplir el/s formularis de subscripció. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantindre tota la informació facilitada, de manera que responga, en cada moment, a la seua situació real.

Si com a conseqüència del registre es dotara l'usuari d'una contrasenya, este es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a estos servicis. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia adequada i de la confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrats per Aena SME, SA, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre'n l'accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels servicis per qualsevol tercer il·legítim que empre a este efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la seua pèrdua per l'usuari.

5. Política de privacitat

D’acord amb el que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que ens facilite a través del lloc web www.aena.es seran incorporades a diferents fitxers titularitat d’Aena SME, SA, amb les finalitats que identifiquem a continuació:

 • Quant als mitjans de contacte facilitats a través del nostre lloc web, la finalitat és atendre les peticions de contacte, servicis, informació, dubtes, suggeriments o reclamacions de qualsevol índole que ens puga fer arribar a través dels mitjans de contacte facilitats.
 • Quant a la secció Aena Ocupació, la finalitat és gestionar les sol·licituds d'ocupació i la informació que ens facilite a través del nostre lloc web, relacionada amb els processos de selecció que s'estiguen duent a terme dins del Grup Aena.
 • Quant al nostre Club Client, la finalitat és enviar-li, a través dels mitjans que ens facilite, comunicacions comercials i informatives relatives a tots els servicis que s'oferixen als aeroports, ja siguen directament oferits per Aena (aparcament, sales VIP i informació sobre vols) o per tercers (retail, publicitat, vehicles de lloguer, transport aeri, turisme, així com qualsevol altre servici que li puga resultar d'interés i que siga prestat per tercers als nostres aeroports).
 • Quant a la venda de publicacions, la finalitat és gestionar les comandes que faça a través del nostre lloc web, així com enviar-li, a través dels mitjans que ens facilite, informació comercial relacionada amb les nostres ofertes i novetats que li puguen resultar d'interés.
 • Quant a la reserva d'aparcaments d'Aena, la finalitat és gestionar la reserva de la plaça d'aparcament que faça a través del nostre lloc web, així com enviar-li, a través dels mitjans que ens facilite, informació comercial relacionada amb les nostres ofertes i novetats que li puguen resultar d'interés.
 • Quant a les sales VIP dels aeroports, la finalitat és gestionar les compres d'accés a les sales VIP que faça a través del nostre lloc web, així com enviar-li, a través dels mitjans que ens facilite, informació comercial relacionada amb les nostres ofertes i novetats que li puguen resultar d'interés.
 • Quant als servicis de PMR, l'informem que les dades que ens facilite a través del formulari disposat a este efecte al lloc web d'Aena tindran com a finalitat la gestió dels servicis de PMR que sol·licite.
 • Quant al pagament per mòbil, Aena li oferix la possibilitat d’accedir als servicis a través del telèfon mòbil mitjançant la baixada de l’aplicació mòbil (app) al seu dispositiu.

  Quan utilitze l’aplicació mòbil al seu dispositiu, recopilarem informació sobre punts d’accés Wi-Fi o aquella relativa a la latitud i la longitud, a fi que esta informació ens ajude a mostrar la seua ubicació per a poder facilitar-li els nostres servicis. L'informem que podrà elegir l’opció de permetre o denegar l’accés sobre la seua ubicació mentres utilitze l’aplicació habilitant/deshabilitant els servicis de localització, configurant esta opció des de la configuració del seu dispositiu.

  En relació amb els pagaments per mòbil, l'informem que, llevat que associe el pagament efectuat a la seua condició de soci del Club Client, l’única informació que se li sol·licitarà i s’emmagatzemarà en els fitxers responsabilitat d’Aena seran els quatre últims dígits de la targeta de crèdit, que es tractaran amb l’única finalitat que puga identificar la targeta emprada per al pagament del servici contractat; el número de matrícula del seu cotxe, que s’utilitzarà per a establir el període de temps que ha utilitzat els servicis d’aparcament oferits per Aena a fi de facturar estos servicis; i també el DNI, a l’efecte d’identificació en cas que pague, a través del dispositiu mòbil, l’accés a una de les sales VIP gestionades per Aena.

  En cas que associe el pagament realitzat a través de la nostra aplicació mòbil a la seua condició de membre del Club Client, l'informem que Aena tractarà la informació obtinguda per a realitzar un perfil comercial seu com a soci del Club Client, la segmentació dels clients que formen part del Club, l’enviament d’ofertes comercials personalitzades i la millora de la seua experiència com a usuari de la nostra aplicació mòbil.

  Així mateix, si arriba a contractar algun producte que porte associada una obligació de pagament, en cas que no se’n produïsca el pagament en el terme previst per a això i no es complisquen els requisits previstos en la normativa, les dades relatives a l’impagament podran ser comunicades a fitxers relatius a l’incompliment d’obligacions dineràries.

 • Respecte al blog de Responsabilitat Corporativa, la finalitat és gestionar la subscripció per a rebre informació per correu electrònic sobre notícies del blog, butlletí informatiu o newsletter, projectes i iniciatives de l'àrea de Responsabilitat Social Corporativa d'Aena.

Així mateix, l'informem que Aena podrà utilitzar la informació que ens facilite a través del nostre lloc web per a fer estudis i anàlisis estadístiques.

Aena SME, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d'índole tècnica i organitzativa, necessàries per tal de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que ens facilite, i n'evitarà l'alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat.

Així mateix, l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment atorgat, davant d'Aena SME, SA en la forma legalment prevista, mitjançant sol·licitud a l'Oficina Central de Protecció de Dades d'Aena (c/ Arturo Soria núm. 109, 28043 Madrid. Adreça electrònica: ocpd@aena.es) i al Portal de Servicis Telemàtics d'Aena: https://serviciostelematicos.aena.es.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

© Aena SME, SA, 2014.

Aena SME, SA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'este lloc web, així com del seu contingut.

Els textos, els dissenys, les imatges, les bases de dades, els logotips, l'estructura i la resta d'elements d'este web estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre la propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'este lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, està estrictament prohibida llevat d'autorització prèvia per escrit d'Aena SME, SA. Qualsevol infracció d'estos drets pot donar lloc als procediments judicials que corresponguen.

7. Vincles o enllaços hipertextuals amb el lloc web

Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguen crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, enllaç) al lloc web hauran d'assegurar i comprometre's a respectar les regles d'Aena SME, SA sobre enllaços a la xarxa.

 • L'enllaç només es podrà dirigir a la pàgina inicial o home de www.aena.es, llevat d'autorització expressa i per escrit d'Aena SME, SA.
 • L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur l'usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL http://www.aena.es i ha d'abastar completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal de www.aena.es. En cap cas, llevat que Aena SME, SA ho autoritze de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l'enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, www.aena.es, incloure'l com a part del seu web o dins d'un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de www.aena.es.
 • Aena SME, SA no autoritza l'establiment d'un enllaç a www.aena.es des dels llocs web que continguen materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen la moral, l'orde públic o les normes socials generalment acceptades.
 • Aena SME, SA recomana al lloc web interessat a fer un enllaç a www.aena.es l'ús del logotip de la marca Aena SME, SA per a il·lustrar l'enllaç.

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d'altres llocs web no implica que Aena SME, SA mantinga vincles o associació de cap classe amb el titular del web en el qual s'establisca l'enllaç, ni que Aena SME, SA promocione, avale, garantisca o recomane els continguts d'estos portals o llocs web.

Per la seua banda, el lloc web d'Aena SME, SA pot contindre vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Aena SME, SA. Aena SME, SA declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en els esmentats portals o llocs web a què es puga accedir per enllaços o buscadors de les pàgines web d'Aena SME, SA. La presència d'enllaços en les pàgines web d'Aena SME, SA té finalitat merament informativa.

8. Restriccions d'accés

Aena SME, SA es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés de qualsevol usuari a este lloc web o a alguna part d'este.

9. Dret aplicable i jurisdicció competent

L'ús dels elements d'este lloc implica l'acceptació de les advertències legals ací expressades i, en especial, que els conflictes relatius a este lloc es regiran exclusivament pel Dret espanyol. Els Jutjats i Tribunals espanyols seran els únics competents.

10. Modificació de les presents condicions i advertències

Aena SME, SA es reserva el dret a modificar les condicions i els advertiments aplicables a este lloc web.

11. Servicis específics

 1. Informació de vols

  La informació de vols continguda en esta web és la més actualitzada que es disposa. Està basada en les dades confirmades d'operació i les estimacions proporcionades a Aena SME, SA per les companyies aèries.

  Aena SME, SA fa el màxim esforç per assegurar-ne la fiabilitat i l'actualització immediata. No obstant això, si desitja més informació d'un vol en particular, consulte amb la companyia aèria.

  Per a informació sobre les hores de facturació i el temps d'antelació a l'hora programada d'eixida, li recomanem que consulte amb l'aerolínia que opera el vol.

  Si és vosté passatger o acompanyant i consulta la web abans de dirigir-se a l'aeroport, tinga en compte que la informació de vols s'actualitza en temps real i que pot variar durant el seu desplaçament. Per favor, consulte amb la seua companyia aèria per tal de confirmar estes dades.

  Tinga en compte, a més, que totes les hores que es mostren són hores locals.

  Aena SME, SA no es fa responsable dels danys o perjuís derivats, directament o indirectament, de l'ús de la informació de vols d'este web.

 2. Contractació de proveïdors i contractació comercial.

  Aena SME, SA proporciona al públic en general, al seu lloc web, informació sobre les licitacions en curs, així com les actuacions en matèria de contractació.

  Totes les dades, documents i informacions contingudes, tenen un caràcter merament informatiu. Només els textos publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat, Diari Oficial de les Comunitats Europees i d'altres mitjans de comunicació es consideren autèntics.

  Aena SME, SA no assumix cap responsabilitat per les accions que puguen dur a terme els particulars partint de la informació continguda en estes pàgines.

 3. Aena ocupació

  Aena SME, SA proporciona, al seu lloc web, la possibilitat de conéixer i participar en les convocatòries de faena d'Aena SME, SA, així com informació sobre les tasques que s'exercixen a Aena SME, SA.