Informes acústics

Els informes acústics proporcionen informació sobre l’avaluació mensual dels mesuraments de soroll registrats als Terminals de Monitoratge de Soroll (TMR) instal·lats per Aena en l’entorn de l’aeroport d’Alacant-Elx. De forma addicional, recullen una anàlisi dels diversos factors que també incidixen en l’augment o disminució del soroll ocasionat per l’activitat aeronàutica.