Residus

L'aeroport ha construït una planta de transferència de residus per tractar adequadament els residus urbans produïts per l'activitat aeroportuària i aeronàutica.

L'aeroport ha construït una planta de transferència de residus per tractar adequadament els residus urbans produïts per l'activitat aeroportuària i aeronàutica.

Aquesta planta incorpora uns dispositius que, gràcies al seu disseny, permeten  la recollida no selectiva de residus urbans i un tractament totalment net en els processos d'emmagatzematge i compactació d'aquests residus. A més, compta amb contenidors de recollida selectiva per a paper i cartró, vidre o envasos lleugers. D'aquesta manera, es permet l'adequada gestió d'aquests residus a les companyies aèries que fan recollida separativa de residus a les seves aeronaus.

Actualment, l'aeroport fa la recollida selectiva de paper i cartró a les zones administratives i comercials de l'aeroport i està en fase d'implantació la recollida selectiva de vidre i envasos a les mateixes zones, molt especialment als restaurants.

Residus perillosos

Certes activitats de l'aeroport produeixen residus contemplats dins de la llei com a residus perillosos. Els més representatius són els olis minerals usats, bateries i piles, fluorescents, absorbents contaminats per la recollida d'hidrocarburs, envasos buits contaminats, etc.

La gestió d'aquests residus s'ha de fer garantint la protecció de la salut humana, la defensa del medi ambient i la preservació dels recursos naturals. L'aeroport gestiona els seus residus perillosos d'acord al que marca la legislació vigent, per a la qual cosa ha contractat els serveis de diversos gestors de residus autoritzats per la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.