Qualitat de l'aire

L'aeroport realitza el control de qualitat de l'aire en quatre estacions per al mesurament i registre de contaminants atmosfèrics.

El Departament de Medi Ambient de l'aeroport realitza un seguiment dels nivells de contaminants atmosfèrics en immissió. Per a això, disposa de 4 estacions de mesurament de la contaminació atmosfèrica i control de la qualitat de l'aire. En aquestes estacions es mesuren de forma automàtica les concentracions dels següents contaminants: monòxid de carboni, diòxid de sofre, monòxid i diòxid de nitrogen, ozó i composts orgànics volàtils. De forma manual, també es duen a terme campanyes de mesurament de partícules (PM10, plom i PM2.5) i de benzè. A més, cada estació està dotada d'una estació de meteorologia. Les estacions estan ubicades en l'aeroport i en punts estratègics del seu entorn (localitats de Gavà, El Prat i Viladecans). Les ubicades en l'exterior de l'aeroport estan adscrites a la Xarxa de Vigilància de Control Ambiental de la Generalitat de Catalunya des d'on poden consultar-se les mesures.

Pel que respecta a l'emissió, l'aeroport controla les emissions produïdes en els focus d'equips i instal·lacions: Calderes de gas natural per a calefacció; grups electrògens d'emergència de centrals elèctriques: CELT, ZELA, CENAT; vehicles; gasos refrigerants (potencials) d'equips de fred i sistemes de protecció contraincendis.

L'aeroport fomenta l'ús responsable de les instal·lacions i equips amb emissió de contaminants a l'atmosfera i executa els programes de reducció d'emissions aplicables a l'aeroport en la reglamentació ambiental vigent (com al Programa d'actuacions per a la reducció de les emissions de rovells|òxids de nitrogen (NOx) i partícules (PM10), derivades de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) per a l'ampliació de l'aeroport i dels Decrets 226/2006 i 152/2007 de la Generalitat de Catalunya, dirigits a millorar la qualitat de l'aire ambient en els municipis del Baix Llobregat).

Entre les mesures més destacades es pot esmentar:

  • L'optimització de l'ús de les unitats auxiliars de subministrament d'energia a les aeronaus (APU's).
  • La progressiva substitució de vehicles propulsats per combustibles fòssils per equips elèctrics.
  • L'optimització de l'operativa dels moviments d'aeronaus a terra.