Os teus datos

Para comezar, completa os teus datos e acepta as condicións do servizo.

Todos os campos son obrigatorios.

Datos de contacto

Ao encher o presente formulario, no que acepta as condicións do servizo, procederase a rexistrar a súa solicitude de “asistencia a persoas con mobilidade reducida”. Infórmaselle de que Aena SME S.A., como responsable do ficheiro, tratará os datos coa finalidade de xestionar o servizo que solicita de asistencia a persoas con mobilidade reducida, así como de realizar unha enquisa de satisfacción para a mellora do servizo. Os datos serán conservados durante a prestación do servizo.

Vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidade e limitación do tratamento, mediante o envío dunha comunicación ao correo electrónico ocpd@aena.es, así como a través do portal de servizos telemáticos (https://serviciostelematicos.aena.es).

Para calquera dúbida, pode contactar co noso delegado de protección de datos mediante o correo electrónico: dpd@aena.es. Tamén pode, en calquera momento, presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.