POLÍTICA DE PRIVACITAT

Esta Política està orientada a informar totes les persones usuàries de les instal·lacions d’Aena, així com els usuaris del nostre web corporatiu.

Quin és l’objecte d’este document?

L’objecte d’este document és informar-te dels tractaments de les teues dades personals, d’acord amb la normativa de protecció de dades personals, concretament el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades (RGPD).

Qui és el responsable d’estos tractaments?

Els responsables del tractament són:

Aena SME, SA (AENA)
Adreça: Peonías, 12. 28042 Madrid.
CIF A86212420
Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

En cas que gaudisques d’un servici prestat a l’Aeroport Internacional Regió de Múrcia, el responsable del tractament és:

Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA (AIRM)
Adreça: Av. España, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Múrcia.
CIF A73988313
Registre Mercantil de Múrcia, tom 3.294, foli 63, full M-U93208.

Com m’afecta esta política si soc usuari de les instal·lacions aeroportuàries?

En cas que sigues usuari de les nostres instal·lacions aeroportuàries, t’informem del següent:

Quins tipus de dades es tracten?

Els tipus de dades personals teues que tractem són les següents:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara la imatge, la veu, les gravacions, etc.
 • Dades relatives a les característiques personals i de salut (PMR, per exemple).
 • Dades curriculars i de selecció, acadèmiques i professionals.
 • Dades de circumstàncies personals, targetes de fidelització amb companyies, dades de queixes o reclamacions.
 • Dades econòmiques relatives a mitjans de pagament.
 • Dades del vol.

Per a què tractem les teues dades personals?

Les dades personals que ens facilites o que es faciliten a l’hora de començar la teua relació amb nosaltres i les que es puguen arreplegar o generar al llarg d’esta relació es tractaran per a les finalitats que s’indiquen a cada full informatiu, formulari d’arreplega de dades personals o qualsevol altre mitjà que es pose a la teua disposició a l’aeroport mateix, i que es resumixen a continuació:

 • Videovigilància amb finalitats de seguretat i gestió d’aparcaments, basat en interés públic.
 • En cas que tingues la categoria d’autoritat, les teues dades es tractaran per a prestar-te assistència i per a la prestació de servicis a autoritats: gestió de visites, gestió de sales d’autoritats, registre i manteniment de contactes institucionals, basat en el compliment d’una obligació legal.
 • Gestió de servicis prestats a l’usuari: accés i facturació, usuaris de servicis VIP (sales VIP i servici VIP Fast Lane), usuaris d’Aena Club Client, usuaris de venda de publicacions, servicis Wi-Fi, basat en l’execució d’un contracte.
 • Enviament de comunicacions comercials, si escau, basat en el teu consentiment.
 • Gestió d’usuaris de l’aeroport: visites, consignes, basat en l’execució d’un contracte.
 • Gestió del servici a persones amb mobilitat reduïda (PMR), basat en l’execució d’un contracte.
 • Si escau, gravacions de les teues telefonades a determinats telèfons (operatives, investigació d’incidents, emergències), basat en el teu consentiment, execució de contracte, interés vital, interés públic, exercici de reclamacions, segons corresponga.
 • Gestió del servici d’aparcament: control d’entrada i eixida (targetes) i control d’abonats (si escau) i facturació del servici, basat en l’execució d’un contracte.
 • Control i gestió del pas per filtres de seguretat dels passatgers cap a la zona d’embarcament i servici VIP Fast Lane (si escau), basat en el compliment d’una obligació legal.
 • Gestió i control de la prestació d’assistència mèdica (en cas de ser atés pel servici mèdic aeroportuari), basat en el teu consentiment, interés vital, segons corresponga.
 • Gestió, control i tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies remeses a Aena SME, SA, o Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA (si escau), basat en el teu consentiment, obligació legal, segons corresponga.
 • Defensa jurídica i assessorament en matèria jurídica: en els casos en què siga part d’un expedient jurídic d’Aena SME, SA, o Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, basat en el compliment d’una obligació legal.
 • En els casos en què vosté presente una denúncia a través del canal de denúncies, les seues dades seran tractades per a tramitar i investigar la denúncia presentada, sota el seu consentiment i d’acord amb les obligacions legals
 • Gestió, control i tramitació dels exercicis de dret en matèria de protecció de dades (si escau), basat en el compliment d’una obligació legal, consentiment, segons corresponga.
 • Gestió d’objectes perduts, en custòdia i de la transmissió patrimonial d’estos, basat en el teu consentiment, obligació legal, segons corresponga.
 • Finalitats estadístiques, basat en l’interés legítim o compliment d’una obligació legal, segons corresponga.
 • Registre d’entrada/eixida de documentació i arxivament d’esta (en cas de presentar o ser part en la documentació), basat en el compliment d’una obligació legal, interés públic, finalitats d’arxivament en interés públic, segons corresponga.
 • En el cas que sol·licite autorització per a exercir activitats aèries, tant amb aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS) com un altre tipus d’activitats aèries, tractarem les seues dades personals per a gestionar eixa autorització amb els organismes implicats, basat el tractament en obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica).

En cas que hi haja una política de privacitat específica d’algun servici, s’aplicarà allò que s’hi dispose.

Com m’afecta esta política si soc usuari del web?

En cas que sigues usuari del nostre web, t’informem dels tractaments següents:

 • Quant als mitjans de contacte facilitats al nostre lloc web, la finalitat és atendre les peticions de contacte, servicis, informació, dubtes, suggeriments o reclamacions de qualsevol índole que ens pugues fer arribar pels mitjans de contacte facilitats, basat en l’interés legítim, obligació legal, execució de contracte i/o consentiment, segons corresponga en cada cas.
 • Respecte de la secció Aena Ocupació, la finalitat és gestionar les teues sol·licituds de faena i la informació que ens facilites al nostre lloc web, relacionada amb els processos de selecció que es duguen a terme dins del Grup Aena, així com mantindre’t informat, per mitjà d’Aena SME, SA, de futures convocatòries de places fixes d’ocupacions en estes companyies del grup, tot això basat en el teu consentiment, obligació legal o interés públic, segons corresponga en cada cas.
 • Respecte al nostre Club Client, la finalitat és informar-te dels avantatges que pots obtindre com a membre del Club, així com comunicar-te informació precisa i actualitzada sobre descomptes, promocions, ofertes i avantatges de servicis propis que Aena proveïx sobre productes VIP, pàrquing, vols, i altres servicis propis de la gestió aeroportuària d’Aena. D’acord amb els Termes i les Condicions generals que regulen el servici d’Aena Club Client, l’enviament de comunicacions amb informació referent als esmentats descomptes, promocions, ofertes, novetats i avantatges en servicis propis d’Aena és un requisit necessari per a la subscripció del contracte entre l’usuari, com a membre i usuari registrat del Club, i Aena, i per a tindre accés als avantatges esmentats. Per tant, la sol·licitud de baixa de les comunicacions esmentades implicarà la teua baixa com a membre del club, ja que no et podrem informar dels avantatges que són aplicables en cada moment als servicis oferts a través del Club. Si no vols rebre estes comunicacions, podràs sol·licitar-ne la baixa com a membre del club, en qualsevol moment, mitjançant els canals habilitats per a fer-ho. Este tractament es basa en l’execució del contracte.

  Alhora, en relació amb el nostre Club Client, i si ens autoritzes, la finalitat és enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com promocions i cupons de descompte de les botigues de l’Aeroport d’Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, oci, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes (comunicacions de tercers). Este tractament es basa en el teu consentiment.

  Per a l’accés a este servici, Aena oferix la possibilitat de baixar l’aplicació mòbil (app) al dispositiu per a procedir al registre i gestió del servici. En el cas que hages habilitat els servicis de localització (opció d’ajustament del teu dispositiu), Aena recopilarà la informació sobre punts d’accés Wi-Fi o la relativa a la teua latitud i longitud, a fi que esta informació ens ajude a mostrar la teua ubicació per a poder facilitar-te els nostres servicis. Este tractament es basa en el teu consentiment i/o en l’execució d’un contracte, segons corresponga en cada cas.

  Els membres de Club Client podran utilitzar els servicis següents:

  1. Pagament per mòbil. T’informem que Aena emmagatzemarà els últims quatre dígits de la teua targeta de crèdit per a identificar la targeta emprada per al pagament del servici contractat.

   En el cas de la utilització del servici de pàrquing, s’emmagatzemarà el número de matrícula del cotxe per a establir el període de temps que has utilitzat els servicis de pàrquing i poder facturar-los.

   En cas que pagues amb el dispositiu mòbil l’accés a una de les sales VIP gestionades per Aena, es recollirà el teu DNI a l’efecte d’identificació.

  2. Pagament per matrícula. És un nou sistema de gestió i pagament d’estades al pàrquing que oferix Aena, servici per al qual es tractaran les dades de la matrícula del vehicle i les dades de la targeta de crèdit que l’usuari ha facilitat en el seu perfil de client del Club Aena.

   El servici de Pagament per matrícula consistix en la lectura i la identificació de la matrícula del vehicle a l’entrada i l’eixida del pàrquing, per la qual cosa no caldrà l’emissió d’un tiquet per a l’entrada i l’eixida. Una vegada s’accedix al pàrquing, el lector reconeixerà la matrícula registrada, que estarà associada a l’usuari amb el servici de Pagament per matrícula activat; d’esta manera, se li obrirà automàticament la barrera i podrà entrar i estacionar el vehicle. Este servici només és apte per a vehicles, de manera que les motocicletes queden excloses d’utilitzar el sistema de Pagament per matrícula atesa la complexitat de lectura de les seues matrícules.

   Per a beneficiar-te dels descomptes del Club, hauràs d’escanejar la targeta d’embarcament de retorn perquè es calcule el nou import i es guarde automàticament.

 • Respecte a la venda de publicacions, la finalitat és gestionar les comandes que realitzes a través de la Tenda de Publicacions. Alhora, i si ens autoritzes, informar-te dels avantatges que pots obtindre, així com comunicar-te informació del teu interés en relació amb els servicis que Aena proveïx sobre venda de publicacions. Així mateix, també et volem enviar comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara promocions i cupons de descompte en dates puntuals, com el Dia del Llibre, la Fira del Llibre, el Black Friday, entre d’altres. Este tractament es basa en l’execució d’un contracte i en el teu consentiment.
 • Respecte de la reserva de pàrquings d’Aena, la finalitat és gestionar la reserva de la plaça d’aparcament que faces al nostre lloc web i comunicar-te informació del teu interés. Alhora, i si ens autoritzes, enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara butlletins amb informació d’interés per al passatger, promocions i cupons de descompte de les tendes de l’aeroport d’Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, oci, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes. Este tractament es basa en l’execució d’un contracte i en el teu consentiment.
 • Respecte dels servicis VIP dels aeroports, la finalitat és gestionar les compres d’accés a les sales VIP que faces al nostre lloc web i comunicar-te informació del teu interés. Alhora, i si ens autoritzes, enviar-te comunicacions comercials i publicitàries per via electrònica, com ara butlletins amb informació d’interés per al passatger, promocions i cupons de descompte de les tendes de l’aeroport d’Aena o de tercers sobre els àmbits o sectors següents: automoció i lloguer de vehicles, oci, agències de viatges, turisme, transport, companyies aèries, restauració, sector tèxtil, moda, bellesa i cosmètica, financer i assegurador, premsa i revistes, joc i apostes.

  Els usuaris dels servicis VIP podran utilitzar, així mateix, el dret d’accés prioritari —Fast Lane—-, també denominat “carril ràpid” o “d’accés preferent” a través del qual accediran de manera preferent al control de seguretat dels filtres ja existents. La finalitat del tractament és gestionar l’adquisició del dret d’accés prioritari que faces al nostre lloc web, així com comunicar-te informació del teu interés. Este tractament es basa en l’execució d’un contracte i en el teu consentiment.

 • Respecte als servicis de PMR, t’informem que les dades que ens facilites a través del formulari disposat a este efecte en el lloc web d’Aena tindran com a finalitat gestionar el servici que sol·licites d’assistència a persones amb mobilitat reduïda, així com la realització d’una enquesta de satisfacció per a la millora del servici.
 • Respecte al Blog de Responsabilitat Corporativa, la finalitat és gestionar la subscripció per a rebre informació per correu electrònic sobre notícies del blog, butlletí informatiu o newsletter, projectes i iniciatives de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa d’Aena. Este tractament es basa en el teu consentiment.

En cas que vosté, en representació de la seua empresa, sol·licite algun servici dirigit a empreses (per exemple, portal Empreses), les seues dades personals, com a representant d’esta, es tractaran per a fer les gestions necessàries del servici sol·licitat. Així mateix, es podran utilitzar per a establir contacte amb la seua empresa, per mitjà de les seues dades, tot això basat en l’execució del contracte, interés legítim, obligació legal o consentiment, segons el cas.

Durant quant de temps conservarem les teues dades?

Les teues dades es conservaran durant el temps necessari per a complir la finalitat per a la qual han sigut obtingudes.

Posteriorment, es conservaran durant el temps en què puguen sorgir reclamacions i responsabilitats derivades del tractament de les dades al si de la finalitat per a la qual s’han arreplegat.

A qui es comuniquen les teues dades?

Les comunicacions previstes són les que es presenten a continuació:

 • A entitats implicades en procediments administratius i judicials (si escau).
 • Jutjats i tribunals (si escau).
 • A forces i cossos de seguretat i autoritats duaneres (per a compliment d’obligacions legals).
 • Al teu banc o caixa per al pagament dels servicis prestats.
 • Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per a actuacions inspectores.
 • A la teua companyia aèria, en el moment de passar pels filtres de seguretat cap a la porta d’embarcament o en cas que et prestem un servici relacionat amb la teua companyia aèria (per exemple, sales VIP) amb finalitats de facturació.
 • A altres entitats implicades en la tramitació de la reclamació o queixa.
 • A Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, en cas que faces una reserva al web d’Aena d’algun servici per a este aeroport.
 • A Aena Desarrollo Internacional SME, SA, en cas que presentes alguna sol·licitud, reclamació o queixa, o sol·licites algun servici dirigit a eixa entitat.
 • En el cas que sol·licite autorització per a exercir activitats aèries, tant amb aeronaus pilotades per control remot (drons o RPAS) com un altre tipus d’activitats aèries, les seues dades seran comunicades a AESA i als proveïdors de servicis de trànsit aeri dels aeroports implicats i de l’espai aeri afectat, d’acord amb les obligacions legals (normativa de seguretat aeronàutica).
 • En el cas que vosté presente una denúncia a través del canal de denúncies, les seues dades podran ser comunicades a les autoritats administratives o judicials per a investigar els fets denunciats (d’acord amb les obligacions legals).
 • A les persones, entitats o autoritats que ho pogueren requerir per imperatiu legal.
 • A les entitats del grup Aena beneficiàries dels processos de selecció, en cas de presentar-se a un lloc per a estes entitats; és a dir:

  • Aena SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648, amb CIF A86212420 i situada al carrer Peonías 12, Madrid 28042.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Múrcia, tom 3294, foli 63, full MU93208, amb CIF A-73988313 i domicili a l’avinguda España, 101, Valladolises y Lo Jurado CP 30154 Múrcia.
  • Aena Desarrollo Internacional SME, SA, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 11.288, foli 153, secció 8, full número M-177.425, inscripció 4a , amb CIF A37250883 i domicili a este efecte al carrer Peonías, 12, 28042 Madrid.

Aena, Aena Desarrollo Internacional i Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia seran responsables del tractament de les teues dades personals, que s’utilitzaran per a gestionar les sol·licituds de faena i processos de selecció gestionats al web. D’esta manera, no es preveuen més cessions ni transferències internacionals de dades, llevat d’obligació legal.

Quines mesures de seguretat es garantixen sobre les teues dades?

Aena i Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, com a responsables del tractament, adoptaran les mesures, d’índole tècnica i organitzativa, necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals que s’aporten, i n’evitaran l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Com puc exercitar els meus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtindre confirmació sobre l’existència, o no, d’un tractament de les seues dades personals. Així mateix, el Reglament General de Protecció de Dades estipula com a drets de l’interessat:

 • Accedir a les seues dades.
 • Sol·licitar la rectificació o supressió de les seues dades.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades.
 • A la portabilitat de les seues dades.
 • Oposar-se al tractament de les seues dades.

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com retirar el teu consentiment, tant a AENA SME, SA, com a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, SA, a l’adreça electrònica ocpd@aena.es o dirigint un escrit al carrer Peonías, núm. 12, 28042-Madrid, així com en el portal de servicis telemàtics (https://serviciostelematicos.aena.es).

Com puc contactar amb el delegat de Protecció de Dades?

Per a qualsevol dubte relacionat amb la protecció de dades, podeu contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades mitjançant l’adreça electrònica: dpd@aena.es.

Així mateix, té dret a presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a autoritat de supervisió i control en matèria de protecció de dades al territori espanyol.