Informes acústics

Els informes acústics proporcionen informació sobre l’avaluació mensual dels mesuraments de soroll registrats als Terminals de Monitoratge de Soroll (TMR) instal·lats per Aena en l’entorn de l’aeroport de Valencia. De forma addicional, recullen una anàlisi dels diversos factors que també incidixen en l’augment o disminució del soroll ocasionat per l’activitat aeronàutica.