Residus

L'aeroport disposa d'una planta de transferència de residus no perillosos i diversos punts per al dipòsit temporal de residus perillosos.

En l'aeroport es generen gran varietat de residus. La gestió d'aquests residus prioritza la valoració enfront de la seua eliminació dins de les possibilitats que oferixen els gestors de l'entorn. Les fraccions segregades són les següents:

 • Recollida selectiva de residus similars a domèstics: Paper, cartó, envasos lleugers i envasos de vidre.
 • Mescla de residus similars a domèstics.
 • Residus vegetals.
 • Pneumàtics sense ús.
 • Residus de construcció- demolició.
 • Residus inerts procedents de manteniments menuts.
 • Restes de vidre pla.
 • Residus metàl·lics (ferralla no contaminada).
 • Residus de fusta.
 • Altres residus voluminosos.
 • Residus d'aparells elèctrics i electrònics.
 • Residus sanitaris.
 • Detectors d'incendis iònics i equips de detecció d'equipatges.
 • Vehicles al final de la seua vida útil.
 • Residus perillosos

L'aeroport disposa d'una planta de transferència de residus no perillosos. Encara que no realitza tasques de gestió de residus, permet concentrar i millorar les condicions del seu dipòsit temporal, especialment de la fracció no segregada de residus similars a domèstics.

També compta amb diversos punts per al dipòsit temporal de residus perillosos, dotats tots ells de mesures de prevenció de la contaminació acords a la seua naturalesa. En eixes zones, els residus es depositen selectivament en contenidors fins a la seua retirada per gestors autoritzats.

Per la seua banda, la conducció dels envasos lleugers i la fracció mescla de residus similars a domèstics que es produïx en la nova àrea terminal, es realitza a través d'un sistema pneumàtic fins a la planta de transferència.