Medi ambient

Gestió mediambiental

L'aeroport d'Alacant-Elx té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental que identifica tots els aspectes que tenen un impacte significatiu en el medi ambient.

Emissions acústiques

L'aeroport disposa de terminals de mesurament de sorolls (TMR) ubicats a llocs estratègics a fi de detectar, mesurar i associar el soroll produït per les aeronaus.

Emissions atmosfèriques

L'aeroport du a terme el control de qualitat de l'aire en una estació equipada per al mesurament i el registre de contaminants atmosfèrics.

Energia

L'aeroport du a terme un control i seguiment del consum energètic de les seues instal·lacions i ha posat en marxa mesures dirigides a optimitzar els recursos.

Residus

L'aeroport disposa d'una planta de transferència de residus no perillosos i diversos punts per al dipòsit temporal de residus perillosos.

Aigua

L'objectiu de l'aeroport es  la reducció de consum d'aigua potable, sense reduir els nivells de qualitat en la prestació de servicis.

Abocaments
Abocaments

L'aeroport du a terme controls dels abocaments d'aigües residuals i d'altres substàncies que puguen contaminar el sòl.

Control de fauna

L'aeroport d'Alacant-Elx disposa d'un servici de control de fauna basat en les tècniques de falconeria.