Gestió mediambiental

L'aeroport d'Alacant-Elx té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental que identifica tots els aspectes que tenen un impacte significatiu en el medi ambient.

El creixement necessari de la infraestructura aeroportuària per a oferir servicis de qualitat s'ha d'afrontar amb criteris de sostenibilitat i considerar els factors ambientals juntament amb els socials i econòmics.

Les obres d'ampliació de l'aeroport van disposar d'una Declaració d'Impacte Ambiental per a garantir la sostenibilitat del projecte. S'hi van establir mesures preventives, correctives i compensatòries per a la protecció dels sòls, del sistema hidrològic i de la qualitat de les aigües, de la vegetació i la fauna, de protecció atmosfèrica i acústica i del patrimoni cultural.

En fase d'explotació, l'aeroport d'Alacant-Elx manté un sistema de gestió ambiental (SGA) basat en la norma ISO 14001 i certificat per AENOR des de setembre de 2004. Este sistema permet el control sistemàtic, rigorós i documentat dels aspectes ambientals generats per l'activitat aeroportuària, a fi de previndre, o almenys minimitzar, els impactes ambientals associats.

En sintonia amb el compromís de prevenció de la contaminació i de millora contínua establits en la Política ambiental d'Aena, l'SGA establix mesures de protecció ambiental que van més enllà de les exigides en la legislació vigent i relatives a la gestió de residus, l'emmagatzematge de substàncies perilloses, el consum de recursos naturals i el control de les emissions a l'atmosfera i els abocaments. A més a més, desenrotlla actuacions per a protegir la flora i la fauna presents a l'aeroport i du a terme un control ambiental a totes les empreses que treballen dins del recinte aeroportuari.