Emissions atmosfèriques

L'aeroport du a terme el control de qualitat de l'aire en una estació equipada per al mesurament i el registre de contaminants atmosfèrics.

L'aeroport té establits programes de manteniment per als seus vehicles i equips, a fi de minimitzar les emissions de gasos contaminants.

No hi ha calderes de calefacció i els grups electrògens de la central elèctrica, instal·lacions vitals per al manteniment de l'operativitat de l'aeroport, tenen establit un programa de manteniment preventiu.

Per al control de la qualitat de l'aire, l'aeroport disposa d'una estació fixa de mesurament de la qualitat de l'aire situada al camp de vol. Per mitjà de l'estació es controlen contínuament els nivells de NO, NO2, NOX, SO2, O3, CO i PM10 i es du a terme la captació per a analitzar els nivells de Pb, PM2,5 i benzè

Quant a la prevenció de la legionel·losi, els sistemes de climatització de l'aeroport no disposen de torres de refrigeració o condensadors d'evaporació, punts d'alt risc per a la contaminació per Legionella pneumophila. Les instal·lacions existents a l'aeroport que són objecte de reglamentació pertanyen al grup de baix risc.

No obstant això, s'han definit plans de prevenció de la legionel·losi per mitjà de neteja i desinfecció de les xarxes d'aigua per a consum humà i dels sistemes contra incendis, i de manera periòdica es fan proves analítiques de la qualitat de l'aire als edificis, així com de l'aigua de consum humà i la xarxa contra incendis.