Abocaments

L'aeroport du a terme controls dels abocaments d'aigües residuals i d'altres substàncies que puguen contaminar el sòl.

Les aigües residuals són conduïdes a la depuradora municipal, on són tractades abans de procedir a l'abocament final.

La xarxa d'aigües pluvials disposa de separadors d'hidrocarburs en distints punts, a fi de minimitzar el risc de contaminació del sòl. A més, periòdicament s'analitza una mostra d'aigua en el punt d'abocament d'esta xarxa per a comprovar-ne la composició.

Per tal d'evitar que certes substàncies o residus perillosos pogueren contaminar el sòl de manera accidental, s'han habilitat diferents punts en què s'emmagatzemen amb mesures de prevenció de la contaminació, com ara recipients de retenció o mesures d'absorció. Els possibles vessaments d'hidrocarburs produïts en la plataforma es recullen per mitjà d'un equip d'aspiració que, si és necessari, es complementa amb absorbents que, una vegada saturats, són gestionats com a residu perillós.

La realització de pràctiques d'extinció d'incendis amb foc real està restringida a la plataforma de pràctiques contra incendis, fins i tot si s'utilitzen safates o altres elements per a pràctiques amb extintors. Aquesta plataforma, que simula el fuselatge d'un avió instal·lat sobre basses, disposa d'un sistema de recollida per separat d'aigua i hidrocarburs que permet la reutilització dels dos en pràctiques posteriors per mitjà d'un sistema de bombes alimentades per plaques solars.

Per a les pràctiques d'excarceració s'utilitzen vehicles descontaminats en un centre de tractament de vehicles sense ús, de manera que en el procés no siga possible la contaminació accidental de sòls.