POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente política está orientada a informar a todas as persoas que son usuarias das instalacións de Aena, así como os usuarios da nosa web corporativa.

Cal é o obxecto deste documento?

O obxecto deste documento é informarte dos tratamentos dos teus datos persoais, de acordo coa normativa de protección de datos persoais, concretamente o Regulamento (UE) 679/2016 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD).

Quen é o responsable destes tratamentos?

Os responsables do tratamento serán:

Aena SME, S.A. (AENA)
Enderezo: Rúa Peonías, 12. 28042 Madrid.
CIF: A86212420
Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 28.806, folio 211, sección 8, folla M-518648.

No caso de que goces dun servizo prestado no Aeroporto Internacional Región de Murcia, o responsable do tratamento será:

Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A. (AIRM)
Enderezo: Avenida de España, 101, Valladolises y Lo Jurado, 30154 Murcia.
CIF: A73988313
Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 3.294, folio 63, folla M-U93208.

Como me afecta esta Política se son usuario das instalacións aeroportuarias?

No suposto de que sexas usuario das nosas instalacións aeroportuarias, informámoste do seguinte:

Que tipos de datos se tratan?

Os tipos de datos persoais teus que tratamos son os seguintes:

 • Datos identificativos e de contacto, como a imaxe, voz, gravacións, etc.
 • Datos relativos ás características persoais e de saúde (PMR, por exemplo).
 • Datos curriculares e de selección, académicos e profesionais.
 • Datos de circunstancias persoais, tarxetas de fidelización con compañías e datos de queixas ou reclamacións.
 • Datos económicos, relativos a medios de pagamento.
 • Datos do teu voo.

Para que tratamos os teus datos persoais?

Os datos persoais que nos facilitas ou que se vaian facilitar no momento de comezar a túa relación connosco, e aqueles que se poidan recoller ou xerar ao longo a devandita relación, serán tratados para as finalidades que se indiquen en cada folla informativa, formulario de recollida de datos persoais ou por calquera outro medio que se poña á túa disposición no propio aeroporto, e que se resumen a continuación:

 • Videovixilancia con fins de seguridade e xestión de aparcadoiros, baseado en interese público.
 • En caso de que teñas a categoría de autoridade, os teus datos trataranse para darche asistencia e para a prestación de servizos a autoridades: xestión de visitas, xestión de salas de autoridades, rexistro e mantemento, e contactos institucionais, baseado no cumprimento dunha obriga legal.
 • Xestión de servizos prestados ao usuario: acceso e facturación, usuarios, de Servizos VIP (Salas VIP e servizo VIP Fast Line), usuarios de Aena Club Cliente, usuarios de Venda de Publicacións e servizos wifi, baseado na execución dun contrato.
 • Envío de comunicacións comerciais, se é o caso, baseado no teu consentimento.
 • Xestión de usuarios do aeroporto: visitas, consignas, baseado na execución dun contrato.
 • Xestión do servizo a Persoas con Mobilidade Reducida (PMR), baseado na execución dun contrato.
 • Se é o caso, gravacións das túas chamadas telefónicas a determinados teléfonos (operativas, investigación de incidentes, emerxencias), baseado no teu consentimento, execución de contrato, interese vital, interese público e exercicio de reclamacións, segundo proceda.
 • Xestión do servizo de aparcadoiro: control de entrada e saída (tarxetas) e control de abonados (se é o caso) e facturación do servizo, baseado na execución dun contrato.
 • Control e xestión do paso por filtros de seguridade dos pasaxeiros cara á zona de embarque e servizo VIP Fast Line (se é o caso), baseado no cumprimento dunha obriga legal.
 • Xestión e control da prestación de asistencia médica (en caso de ser atendido polo servizo médico aeroportuario), baseado no teu consentimento e interese vital, segundo proceda.
 • Xestión, control e tramitación das reclamacións, queixas e denuncias remitidas a Aena SME, S.A. ou Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A. (se é o caso), baseado no teu consentimento ou obriga legal, segundo proceda.
 • Defensa xurídica e asesoramento en materia xurídica: nos casos nos que sexa parte dun expediente xurídico de Aena SME, S.A. ou Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A., baseado no cumprimento dunha obriga legal.
 • Nos casos en que vostede presente unha denuncia a través da canle de Denuncias, os seus datos serán tratados para tramitar e investigar a denuncia presentada, todo iso baseado no seu consentimento e obrigas legais.
 • Xestión, control e tramitación dos exercicios de dereito en materia de protección de datos (se é o caso), baseado no cumprimento dunha obriga legal ou consentimento, segundo proceda.
 • Xestión de obxectos perdidos, en custodia e da transmisión patrimonial destes, baseado no teu consentimento ou obriga legal, segundo proceda.
 • Fins estatísticos, baseado no interese lexítimo ou cumprimento dunha obriga legal, segundo proceda.
 • Rexistro de entrada/saída de documentación e arquivo desta (en caso de presentar ou ser parte na documentación), baseado no cumprimento dunha obriga legal, interese público ou fins de arquivo en interese público, segundo proceda.
 • No caso de que solicite autorización para realizar actividades aéreas, tanto con aeronaves pilotadas por control remoto (drons ou RPAS), como outro tipo de actividades aéreas, trataremos os seus datos persoais para xestionar a devandita autorización cos organismos implicados, baseando o tratamento en obrigas legais (normativa de seguridade aeronáutica)

En caso de existir unha Política de privacidade específica dalgún servizo, resultará de aplicación o disposto nesta.

Como me afecta esta Política se son usuario da web?

No suposto de que sexas usuario da nosa web, informámoste dos seguintes tratamentos:

 • Respecto aos medios de Contacto facilitados a través do noso sitio web, a finalidade é atender as túas peticións de contacto, servizos, información, dúbidas, suxestións ou reclamacións, de calquera índole que nos poidas facer chegar a través dos medios de contacto facilitados, baseado no interese lexítimo, obriga legal, execución de contrato ou consentimento, segundo proceda en cada caso.
 • Respecto á sección Aena Emprego, a finalidade é xestionar as túas solicitudes de emprego e a información que nos facilites a través do noso sitio web, relacionada cos procesos de selección que se estean a levar a cabo dentro do Grupo Aena, así como manterte informado, a través de Aena SME, S.A., de futuras convocatorias de prazas fixas de ocupacións nas devanditas compañías do grupo, todo iso baseado no teu consentimento, obriga legal ou interese público, segundo proceda en cada caso.
 • Respecto ao noso Club Cliente, a finalidade é informarte das vantaxes que podes obter por ser membro do Club, así como comunicarte información precisa e actualizada referente a descontos, promocións, ofertas e vantaxes de servizos propios que Aena prové sobre Produtos VIP, Aparcadoiro, Voos e outros servizos propios da xestión aeroportuaria de Aena. De acordo cos Termos e Condicións xerais que regulan o servizo de Aena Club Cliente, o envío de comunicacións con información referente aos devanditos descontos, promocións, ofertas, novidades e vantaxes en servizos propios de Aena é un requisito necesario para a subscrición do contrato entre o usuario, como membro e usuario rexistrado do Club, e Aena, e para ter acceso ás devanditas vantaxes. Polo tanto, a solicitude de baixa das devanditas comunicacións implicará a túa baixa como membro do Club, ao non poder informarte das vantaxes que resultan aplicables en cada momento aos servizos ofrecidos a través do Club. Se non desexas recibir estas comunicacións, poderás solicitar a túa baixa como membro do Club, en calquera momento, mediante as canles habilitadas para iso. Este tratamento está baseado na execución do contrato.

  Ao mesmo tempo, en relación co noso Club Cliente, e se nos autorizas, a finalidade é enviarche comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto de Aena ou de terceiros sobre os seguintes ámbitos ou sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxes, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, sector téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas (comunicacións de terceiros). Este tratamento baséase no teu consentimento.

  Para o acceso a este servizo, Aena ofrece a posibilidade de descargar a aplicación móbil (APP) no dispositivo para proceder ao rexistro e xestión do servizo. No caso de que habilitaras os servizos de localización (opción de axuste do teu dispositivo), Aena recompilará a información sobre puntos de acceso wifi ou aquela relativa á túa latitude e lonxitude, co fin de que esta información nos axude a mostrar a túa localización e poder facilitarche os nosos servizos. Este tratamento baséase no teu consentimento e/ou na execución dun contrato, segundo proceda en cada caso.

  Os membros de Club Cliente poderán utilizar os seguintes servizos:

  1. Pagamento por móbil. Informámoste de que Aena almacenará os últimos catro díxitos da túa tarxeta de crédito para identificar a tarxeta empregada no pagamento do servizo contratado.

   No caso da utilización do servizo de Aparcadoiro, almacenarase o número de matrícula do teu coche co obxecto de establecer o período de tempo que utilizaches os servizos de aparcamento e poder facturalos.

   En caso de que pagues a través do teu dispositivo móbil o acceso a unha das Salas Vip xestionadas por Aena, recollerase o teu DNI para os efectos de identificación.

  2. Pagamento por Matrícula. É un novo sistema de xestión e pagamento de estadías no aparcadoiro que ofrece Aena, servizo para o cal se tratarán os datos da matrícula do vehículo e os datos da tarxeta de crédito que o usuario facilitou no seu perfil de cliente do Club Aena.

   O servizo de Pagamento por Matrícula consiste na lectura e identificación da matrícula do vehículo á entrada e saída do aparcadoiro, polo que non será necesaria a emisión dun tícket para a entrada e saída. Unha vez que se accede ao aparcadoiro, o lector recoñecerá a túa matrícula rexistrada, que estará asociada ao usuario co servizo de Pagamento por Matrícula activado; deste xeito se che abrirá automaticamente a barreira e poderás entrar e estacionar o teu vehículo. Este servizo só é apto para vehículos, polo que as motocicletas quedan excluídas de utilizar o sistema de Pagamento por Matrícula debido á complexidade de lectura destas matrículas.

   Para beneficiarte dos descontos do Club, deberás escanear a tarxeta de embarque de regreso para que se calcule o novo importe e se garde automaticamente.

 • Respecto á Venda de Publicacións, a finalidade é xestionar os pedidos que realices a través da Tenda de Publicacións. Ao mesmo tempo, e se nos autorizas, informarte das vantaxes que podes obter, así como comunicarche información do teu interese en relación cos servizos que Aena prové sobre Venda de Publicacións. Ao mesmo tempo, tamén desexa enviarche comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como promocións e cupóns de desconto en datas puntuais, como Día do Libro, Feira do Libro, Black Friday e outras. Este tratamento baséase na execución dun contrato e o seu consentimento.
 • Respecto á Reserva de Aparcadoiros de Aena, a finalidade é xestionar a reserva da praza de aparcadoiro que realices a través do noso sitio web, así como comunicarche información do teu interese. Ao mesmo tempo, e se nos autorizas, enviarche comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como boletíns con información de interese para o pasaxeiro, promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto de Aena ou de terceiros sobre os seguintes ámbitos ou sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxes, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, sector téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas. Este tratamento baséase na execución dun contrato e o teu consentimento.
 • Respecto aos Servizos Vip dos aeroportos, a finalidade é xestionar as túas compras de acceso ás Salas Vip que realices a través do noso sitio web, así como comunicarche información do teu interese. Ao mesmo tempo, e se nos autorizas, enviarche comunicacións comerciais e publicitarias por vía electrónica, como boletíns con información de interese para o pasaxeiro, promocións e cupóns de desconto das tendas do Aeroporto de Aena ou de terceiros sobre os seguintes ámbitos ou sectores: automoción e alugueiro de vehículos, ocio, axencias de viaxes, turismo, transporte, compañías aéreas, restauración, sector téxtil, moda, beleza e cosmética, financeiro e asegurador, prensa e revistas, xogo e apostas.

  Os usuarios dos Servizos VIP, poderán utilizar, así mesmo, o Dereito de Acceso Prioritario —Fast Line—, tamén denominado “carril rápido” ou “de acceso preferente” a través do cal accederán de forma preferente ao control de seguridade dos filtros xa existentes. A finalidade do tratamento é xestionar a adquisición do dereito de acceso prioritario que realices a través do noso sitio web, así como comunicarche información do teu interese. Este tratamento baséase na execución dun contrato e o teu consentimento.

 • Respecto aos Servizos de PMR, informámoste de que os datos que nos facilites a través do formulario disposto para tal efecto no sitio web de Aena terán como finalidade xestionar o servizo que solicitas de asistencia a persoas con mobilidade reducida, así como a realización dunha enquisa de satisfacción para a mellora do servizo.
 • Respecto ao Blog de Responsabilidade Corporativa, a finalidade é xestionar a subscrición para recibir información por correo electrónico sobre noticias do blog, boletín informativo ou newsletter, proxectos e iniciativas da área de Responsabilidade Social Corporativa de Aena. Este tratamento baséase no teu consentimento.

No caso de que vostede, en representación da súa empresa, solicite algún servizo dirixido a empresas (por exemplo, portal Empresas), os seus datos persoais, como representante desta, serán tratados para a realización das xestións necesarias para o servizo solicitado. Así mesmo, poderán ser utilizados para establecer contacto coa súa empresa, a través dos seus datos, todo iso baseado na execución do contrato, interese lexítimo, obriga legal ou consentimento, segundo o caso.

Durante canto tempo imos conservar os teus datos?

Os teus datos conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que foron solicitados.

Posteriormente, conservaranse durante o tempo no que poidan xurdir reclamacións e responsabilidades derivadas do tratamento dos teus datos no seo da finalidade para a que foron recollidos.

A quen se comunican os teus datos?

As comunicacións previstas son as que se presentan seguidamente:

 • A entidades implicadas en procedementos administrativos e xudiciais (se é o caso).
 • Xulgados e tribunais (se é o caso).
 • A forzas e corpos de seguridade e autoridades aduaneiras (para cumprimento de obrigas legais).
 • Ao teu banco ou caixa para o pagamento polos servizos prestados.
 • Axencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA), para actuacións inspectoras.
 • Á túa compañía aérea, o momento do teu paso polos filtros de seguridade cara á túa porta de embarque ou no caso de que che prestemos un servizo relacionado coa túa compañía aérea (por exemplo, salas VIP) con fins de facturación.
 • A outras entidades implicadas na tramitación da túa reclamación ou queixa.
 • A Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S.A., no caso de que realices unha reserva a través da web de Aena dalgún servizo para o devandito Aeroporto.
 • A Aena Desarrollo Internacional SME, S.A., no caso de que presentes algunha solicitude, reclamación, queixa ou solicites algún servizo dirixido á devandita entidade.
 • No caso de que solicite autorización para realizar actividades aéreas, tanto con aeronaves pilotadas por control remoto (drons ou RPAS), como outro tipo de actividades aéreas, os seus datos serán comunicados a AESA e aos Provedores de Servizos de Tránsito Aéreo dos aeroportos implicados e do espazo aéreo afectado, de acordo coas obrigas legais (normativa de seguridade aeronáutica).
 • No caso de que vostede presente unha denuncia a través da Canle de denuncias, os seus datos poderán ser comunicados ás autoridades administrativas ou xudiciais para a investigación dos feitos denunciados (baseado en obrigas legais).
 • Ás persoas, entidades ou autoridades que puidesen requirilo por imperativo legal.
 • Ás entidades do grupo Aena beneficiarias dos procesos de selección, en caso de presentarse a un posto para as devanditas entidades, isto é:

  • Aena SME, S.A., inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 28.806, folio 211, sección 8, folla M-518648, con CIF A86212420, e sita na rúa Peonías 12, Madrid 28042.
  • Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia S.M.E., S.A., inscrita no Rexistro Mercantil de Murcia, no tomo 3294, folio 63, folla MU93208, con CIF A-73988313 e domicilio en avenida España n.º 101, Valladolises y Lo Jurado, CP 30154 Murcia.
  • Aena Desarrollo Internacional SME, S.A., inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid no tomo 11.288, folio 153, sección 8, folla número M-177.425, inscrición 4ª, con CIF A37250883 e domicilio para estes efectos na rúa Peonías, 12, 28042 Madrid.

Aena, Aena Desarrollo Internacional e Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia serán responsables do tratamento dos teus datos persoais que serán utilizados para xestionar as solicitudes de emprego e procesos de selección xestionados a través da web. Deste xeito, non se prevén máis cesións nin transferencias internacionais de datos, salvo obriga legal.

Que medidas de seguridade se garanten sobre os teus datos?

Aena e Aena Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, como responsables do tratamento, adoptarán as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais que se acheguen, para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Como podo exercitar os meus dereitos?

Calquera interesado ten dereito a obter confirmación sobre a existencia, ou non, dun tratamento dos seus datos persoais. Así mesmo, o Regulamento xeral de protección de datos estipula como dereitos do interesado:

 • Acceder aos seus datos.
 • Solicitar a rectificación ou supresión dos seus datos.
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos.
 • A portabilidade dos seus datos.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos.

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade, así como retirar o teu consentimento, tanto fronte a AENA, SME, S.A. como fronte a Aena Sociedad Concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia SME, S. A., a través do seguinte enderezo de correo electrónico ocpd@aena.es ou dirixindo un escrito a rúa Peonías, n.º 12, 28042-Madrid, así como a través do Portal de Servizos Telemáticos (https://serviciostelematicos.aena.es).

Como podo contactar co delegado de Protección de datos?

Para calquera dúbida relacionada con Protección de Datos, pode contactar co noso delegado de protección de datos mediante o correo electrónico: dpd@aena.es.

Así mesmo, tes dereito a presentar reclamación ante a Axencia Española de Protección de datos (AEPD) como autoridade de supervisión e control en materia de protección de datos no territorio español.