Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB D'AENA AEROPUERTOS S.A.

1. Objecte

Aena Aeropuertos, SA crea i actualitza el lloc identificat amb el nom de domini www.aena-aeropuertos.es, a fi que la informació que conté siga d'ús públic.

L'accés i navegació per aquest lloc web suposa el coneixement i l'acceptació sense reserves de tota la seua informació legal i condicions d'ús.

Les presents condicions generals tenen per objecte regular l'accés, navegació i ús d'este lloc web, però independentment de les mateixes, Aena Aeropuertos S.A. podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització i/o contractació de servicis específics oferits a través del mateix. En cas d'existir discrepància sobre l'estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars d'un determinat servici, prevaldrà allò disposat en estes últimes.

Dades de contacte d'Aena Aeropuertos S.A.:
Adreça: Arturo Soria, 109. 28043, Madrid.
CIF A86212420
Telèfon de contacte: 902 404 704
E-mail de contacte: webpublica@aena.es

Aena Aeropuertos, SA està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

2. Àmbit d'aplicació

Este avís legal regula l'ús del servici del portal d'Internet www.aena-aeropuertos.es que Aena Aeropuertos, SA posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Aena Aeropuertos S.A. té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l'Estat, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment de les seues finalitats, i patrimoni propi.

3. Exclusió de Responsabilitat

Aena Aeropuertos S.A. realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparèixer en este lloc web.

Aena Aeropuertos S.A. no garantix l'exactitud ni la posada al dia de la informació que es puga obtindre del mateix, la qual podrà ser modificada sense previ avís.

Aena Aeropuertos S.A. no assumix cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut d'este lloc.

Totes les informacions contingudes (s'esmenten a títol d'exemple, i sense ànim exhaustiu, les relatives a horaris de vols, licitacions, plànols, ofertes d'ocupació, etc.) tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'oferix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals no es garantix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats en les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents o en la premsa.

La informació facilitada per Aena Aeropuertos S.A. és de caràcter general i no suposa cap assessorament professional o jurídic.

Aena Aeropuertos S.A. realitzarà els seus millors esforços perquè el Portal no patisca interrupcions, però no pot garantir l'absència d'errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels servicis continguts en ell i, en conseqüència, no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuís que puguen generar-se per la falta de disponibilitat i pels errors en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Aena Aeropuertos S.A.

Aena Aeropuertos S.A. no garantix l'absència de virus o altres elements que puguen alterar el seu sistema informàtic. Aena Aeropuertos S.A. exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjuís de qualsevol naturalesa derivats dels esmentats virus o elements lesius.

4. Subscripció de servicis

Amb caràcter general, l'accés a les utilitats del lloc web no exigix prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant l'anterior, l'accés a algun dels servicis que s'oferisquen a través del lloc web, pot estar condicionat al previ ompliment del formulari de subscripció. A aquests efectes, l'usuari garantix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comunique en emplenar el\els formularis de subscripció. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantindre tota la informació facilitada, de manera que responga, en cada moment, a la seua situació real.

Si com a conseqüència del registre es dotara l'usuari d'una contrasenya, este es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a estos servicis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguen subministrats per Aena Aeropuertos S.A., i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels servicis per qualsevol tercer il·legítim que faça ús a este efecte d'una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari.

5. Protecció de dades personals

Per a accedir a algun dels servicis oferits a través del lloc web, l'usuari haurà de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal.

De conformitat amb allò que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals seran incorporades en un fitxer titularitat d'Aena Aeropuertos S.A. la finalitat del qual és possibilitar l'accés als servicis oferits pel lloc web d'Aena Aeropuertos S.A.

L'usuari es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades personals comunicades i n'autoritza la recollida i el tractament per a esta finalitat. En el supòsit de produir-se alguna modificació en les seues dades, Aena Aeropuertos S.A. prega als usuaris que ho comuniquen a fi de mantindre-les actualitzades.

Aena Aeropuertos S.A., com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d'índole tècnica i organitzativa, necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aporten, evitant la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Aena Aeropuertos S.A. tractarà estes dades conforme a les condicions determinades en este apartat i amb subjecció a allò establit en les condicions particulars del corresponent servici.

Així mateix, informem que l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d'Aena Aeropuertos S.A. en la forma legalment prevista, mitjançant sol·licitud a l'Oficina Central de Protecció de Dades d'Aena Aeropuertos S.A., C/ Arturo Soria núm. 109, 28043 Madrid.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

© Aena Aeropuertos S.A., 2011.

Aena Aeropuertos S.A. és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'este lloc web, així com del seu contingut.

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura i altres elements d'este lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'este lloc, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits, excepte autorització prèvia per escrit d'Aena. Qualsevol infracció d'estos drets pot donar lloc als procediments judicials que corresponguen.

7. Vincles o enllaços hipertextuals amb el lloc web

Els Usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguen crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant link) al lloc web, hauran d'assegurar i comprometre's al respecte de les regles d'Aena Aeropuertos S.A. sobre enllaços en la Xarxa.

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d'altres llocs web no implica que Aena Aeropuertos S.A. mantinga vincles o associació de cap classe amb el titular de la web en la qual s'establisca el link, ni que Aena Aeropuertos S.A. promocione, avale, garantisca o recomane els continguts dels esmentats portals o llocs web.

Per la seua part, el lloc web d'Aena Aeropuertos, SA pot contindre vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Aena Aeropuertos, SA. Aena declina tota responsabilitat per les informacions incloses en estos portals o llocs web als quals es puga accedir per enllaços o buscadors de les pàgines web d'Aena. La presència d'enllaços a les pàgines web d'Aena Aeropuertos, SA té una finalitat merament informativa.

8. Restriccions d'accés

Aena Aeropuertos S.A. es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés de qualsevol usuari a este lloc web o a alguna part del mateix.

9. Dret aplicable i jurisdicció competent

L'ús dels elements d'este lloc implica l'acceptació de les advertències legals ací expressades i, en especial, que els conflictes relatius a este lloc es regiran exclusivament pel Dret espanyol. Els Jutjats i Tribunals espanyols seran els únics competents.

10. Modificació de les presents condicions i advertències

Aena Aeropuertos S.A. es reserva el dret a modificar les condicions i advertències aplicables a este lloc web.

11. Servicis específics

 1. Informació de vols

  La informació de vols continguda en esta web és la més actualitzada que es disposa. Està basada en les dades confirmades d'operació i les estimacions proporcionades a Aena Aeropuertos S.A. per les companyies aèries.

  Aena Aeropuertos S.A. realitza els màxims esforços per a assegurar la seua fiabilitat i actualització immediata. No obstant això, si desitja més informació d'un vol en particular, consulte amb la companyia aèria.

  Per a informació sobre les hores de facturació i el temps d'antelació a l'hora programada d'eixida, li recomanem que consulte amb l'aerolínia que opera el vol.

  Si és vosté passatger o acompanyant i consulta la web abans de dirigir-se a l'aeroport, tinga en compte que la informació de vols s'actualitza en temps real i que pot variar durant el seu desplaçament. Per favor, consulte amb la seua companyia aèria per tal de confirmar estes dades.

  Tingueu en compte, a més, que totes les hores que es mostren són hores locals.

  Aena Aeropuertos S.A. no es fa responsable dels danys o perjuís derivats, directament o indirectament, de l'ús de la informació de vols d'esta web.

 2. Contractació de proveïdors i Contractació Comercial.

  Aena Aeropuertos S.A. proporciona al públic en general, en el seu lloc web, informació sobre les licitacions en curs, així com les actuacions en matèria de contractació.

  Totes les dades, documents i informacions contingudes tenen un caràcter merament informatiu. Només els textos publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat, Diari Oficial de les Comunitats Europees i altres mitjans de comunicació es consideren autèntics.

  Aena Aeropuertos S.A. no assumix cap responsabilitat per les accions que puguen dur a terme els particulars partint de la informació continguda en estes pàgines.

 3. Aena Aeropuertos S.A. ocupació

  Aena Aeropuertos S.A. proporciona, en el seu lloc web, la possibilitat de conéixer i participar en les convocatòries d'ocupació d'Aena Aeropuertos S.A., així com informació sobre les ocupacions que s'exercixen en Aena Aeropuertos S.A.