Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB D'AENA AEROPUERTOS, SA

1. Objecte

Aena Aeropuertos, SA crea i actualitza el lloc identificat amb el nom de domini www.aena-aeropuertos.es, a fi que la informació que conté sigui d'ús públic.

L'accés i la navegació per aquest lloc web suposa el coneixement i l'acceptació sense reserves de tota la informació legal i les condicions d'ús.

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l'accés, la navegació i l'ús d'aquest lloc web, però independentment d'aquestes, Aena Aeropuertos, SA podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts a través d'aquest. En el cas que hi hagi discrepàncies sobre el que estipulen les condicions generals i les condicions particulars d'un servei determinat, prevaldrà el que disposin les condicions particulars.

Dades de contacte d'Aena Aeropuertos, SA:
Adreça: Arturo Soria, 109. 28043, Madrid.
CIF A86212420
Telèfon de contacte: 902 404 704
Correu electrònic de contacte: webpublica@aena.es

Aena Aeropuertos, SA està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 28.806, foli 211, secció 8, full M-518648.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.aena-aeropuertos.es que Aena Aeropuertos, SA posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Aena Aeropuertos, SA té personalitat jurídica pròpia i diferenciada de la de l'Estat, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment de les seves finalitats, i patrimoni propi.

3. Exclusió de responsabilitat

Aena Aeropuertos, SA fa els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web.

Aena Aeropuertos, SA no garanteix l'exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir d'aquest lloc, que podrà ser modificada sense avís previ.

Aena Aeropuertos, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús per part de terceres persones del contingut d'aquest lloc.

Totes les informacions contingudes (s'esmenten a tall d'exemple, i sense ànim exhaustiu, les relatives a horaris de vols, licitacions, plànols, ofertes de feina, etc.) tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats en les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents o a la premsa.

La informació facilitada per Aena Aeropuertos, SA és de caràcter general i no suposa cap assessorament professional o jurídic.

Aena Aeropuertos, SA farà els màxims esforços perquè el portal no tingui interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la disponibilitat permanent del portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin generar per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Aena Aeropuertos, SA.

Aena Aeropuertos, SA no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin alterar el seu sistema informàtic. Aena Aeropuertos, SA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats dels virus o elements lesius esmentats.

4. Subscripció de serveis

Amb caràcter general l'accés a les utilitats del lloc web no exigeix subscripció prèvia o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun dels serveis que s'ofereixin a través del lloc web, pot estar condicionat a l'emplenament previ del formulari de subscripció. A aquests efectes l'usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el/els formulari/s de subscripció. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es dota l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de la custòdia adequada i de la confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrats per Aena Aeropuertos, SA, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre'n l'accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua d'aquesta per l'usuari.

5. Protecció de dades personals

Per accedir a algun dels serveis oferts a través del lloc web, l'usuari haurà de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal.

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, informem que les dades personals seran incorporades en un fitxer titularitat d'Aena Aeropuertos, SA que té com a finalitat possibilitar l'accés als serveis oferts pel lloc web d'Aena Aeropuertos, SA.

L'usuari es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades personals comunicades i n'autoritza la recollida i el tractament per a aquesta finalitat. En el supòsit que es produeixi alguna modificació en les dades, Aena Aeropuertos, SA, demana als usuaris que ho comuniquin a fi de mantenir-les actualitzades.

Aena Aeropuertos, SA, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures, d'índole tècnica i organitzativa, necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aportin, evitant-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Aena Aeropuertos, SA tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i amb subjecció al que estableixen les condicions particulars del servei corresponent.

Així mateix, informem que l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant d'Aena Aeropuertos, SA en la forma prevista legalment, mitjançant una sol·licitud a l'Oficina Central de Protecció de Dades d'Aena (OCPD), c/ Arturo Soria, 109, 28043 Madrid.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

© Aena Aeropuertos, SA, 2011.

Aena Aeropuertos, SA és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest lloc web, així com del contingut.

Els textos, dissenys, imatges, bases de dades, logos, estructura i altres elements d'aquest lloc estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual. Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altres, estan estrictament prohibits llevat d'autorització prèvia per escrit d'Aena Aeropuertos, SA. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc als procediments judicials que corresponguin.

7. Vincles o enllaços hipertextuals amb el lloc web

Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant link) al lloc web, hauran d'assegurar i comprometre's a respectar les regles d'Aena Aeropuertos, SA sobre enllaços a la xarxa.

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d'altres llocs web no implica que Aena Aeropuertos, SA mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web en què s'estableixi el link, ni que Aena Aeropuertos, SA promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels portals o llocs web esmentats.

Per la seva part, el lloc web d'Aena Aeropuertos, SA pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Aena Aeropuertos, SA. Aena Aeropuertos, SA declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en els portals o llocs web esmentats a què es pugui accedir per enllaços o cercadors de les pàgines web d'Aena Aeropuertos, SA. La presència d'enllaços a les pàgines web d'Aena Aeropuertos, SA té una finalitat merament informativa.

8. Restriccions d'accés

Aena Aeropuertos, SA es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés de qualsevol usuari a aquest lloc web o a alguna part d'aquest.

9. Dret aplicable i jurisdicció competent

 

10. Modificació d'aquestes condicions i advertències

Aena Aeropuertos, SA es reserva el dret a modificar les condicions i les advertències aplicables a aquest lloc web.

11. Serveis específics

 1. Informació de vols

  La informació de vols inclosa en aquesta web és la més actualitzada que tenim. Està basada en les dades confirmades d'operació i les estimacions proporcionades a Aena Aeropuertos, SA per les companyies aèries.

  Aena Aeropuertos, SA fa els màxims esforços per assegurar-ne la fiabilitat i l'actualització immediata. Això no obstant, si voleu més informació d'un vol en particular, consulteu-ho amb la companyia aèria.

  Per a informació sobre les hores de facturació i el temps d'antel·lació a l'hora programada de sortida, us recomanem que ho consulteu amb la companyia aèria que s'encarrega del vol.

  Si sou passatger o acompanyant i consulteu el web abans de dirigir-vos a l'aeroport, tingueu en compte que la informació de vols s'actualitza en temps real i que pot variar durant el desplaçament. Si us plau, consulteu la vostra companyia aèria per confirmar aquestes dades.

  Tingueu en compte així mateix que totes les hores que es mostren són hores locals.

  Aena Aeropuertos, SA no es fa responsable dels danys o perjudicis derivats, directament o indirectament, de l'ús de la informació de vols d'aquest web.

 2. Contractació de proveïdors i contractació comercial

  Aena Aeropuertos, SA proporciona al públic en general, en el seu lloc web, informació sobre les licitacions en curs, així com les actuacions en matèria de contractació.

  Totes les dades, documents i informacions contingudes, tenen un caràcter merament informatiu. Només els textos publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat, Diari Oficial de les Comunitats Europees i d'altres mitjans de comunicació es consideren autèntics.

  Aena Aeropuertos, SA no assumeix cap responsabilitat per les accions que puguin dur a terme els particulars partint de la informació continguda en aquestes pàgines.

 3. Aena Aeropuertos, SA ocupació

  Aena Aeropuertos, SA proporciona, en el seu lloc web, la possibilitat de conèixer i participar en les convocatòries de feina d'Aena Aeropuertos, SA, així com informació sobre les tasques que s'exerceixen a Aena Aeropuertos, SA.