Gestió mediambiental

L'aeroport ha implantat un sistema de gestió mediambiental que permet l'estudi de cadascun dels aspectes mediambientals que es deriven de les activitats desenvolupades.

L'aeroport de Palma de Mallorca ha implantat un sistema de gestió mediambiental que permet l'estudi rigorós, documentat i coordinat de cadascun dels aspectes mediambientals que es deriven de les activitats desenvolupades, i que identifica els que tenen o poden tenir un impacte significatiu al medi ambient.

El 12 de juliol de 2002, l'aeroport de Palma de Mallorca va obtenir el certificat de gestió mediambiental ISO 14001, atorgat per AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació).

La concessió reconeix i valida internacionalment l'esforç i les actuacions que l'aeroport de Palma de Mallorca ha portat a terme i continuarà desenvolupant pel que fa al medi ambient.

Tot i que l'àmbit d'actuació d'aquest sistema de gestió mediambiental se circumscriu a les activitats de l'aeroport, es fa imprescindible la col·laboració de la resta d'empreses que realitzen les seves tasques a les instal·lacions aeroportuàries. Per aquesta raó, s'han elaborat una sèrie de clàusules mediambientals que s'adjunten als contractes subscrits, alhora que es realitzen visites de control mediambiental a les instal·lacions, amb la finalitat d'assegurar que tots els esforços s'encaminen en la mateixa direcció.

Política ambiental

L'aeroport de Palma de Mallorca, en línia amb la política de qualitat mediambiental d'Aena, es compromet a:

  • Vetllar pel compliment dels requisits de la legislació i reglamentació ambiental aplicables.
  • Desenvolupar la política mediambiental mitjançant la implantació d'un sistema de gestió mediambiental estructurat i documentat que permeti aconseguir els objectius i les finalitats ambientals fixats i revisar-los periòdicament, i implicar-se així en una millora contínua.
  • Revisar periòdicament la política mediambiental amb la finalitat d'adequar-se a les noves exigències de l'entorn.
  • Comunicar la política mediambiental a tots els empleats, contractistes i concessionaris de l'aeroport.
  • Conscienciar el personal d'Aena-aeroport de Palma de Mallorca mitjançant programes de sensibilització i formació mediambientals.
  • Prevenir la contaminació en els aspectes mediambientals originats per les operacions i activitats d'Aena-aeroport de Palma de Mallorca i estudiar i promoure totes les mesures a l'abast per minimitzar els impactes generats per altres agents que hi tinguin incidència.