Aigua

L'aeroport té com a objectiu la reducció de consum d'aigua potable, sense reduir els nivells de qualitat en la prestació de serveis als seus client.

A causa del problema que l'escassetat d'aquest recurs planteja a Mallorca, des de fa temps l'aeroport té com a objectiu la reducció de consum d'aigua potable, sense reduir els nivells de qualitat en la prestació de serveis als seus client. Per a això s'han dut a terme diverses actuacions:

Utilització d'aigua regenerada per al reg de zones verdes. L'empresa municipal que gestiona les aigües residuals de Palma de Mallorca en fa el tractament terciari i posteriorment la posa a disposició de les empreses i entitats que ho desitgin per fer el reg de zones verdes. L'aeroport està connectat a l'anell perimètric de distribució d'aquest tipus d'aigua per regar la majoria de les seves zones ajardinades, incloses les barreres vegetals, la qual cosa suposa un estalvi molt important d'aigua potable.

Reutilització de l'aigua usada a les proves del servei d'extinció d'incendis. L'aeroport ha construït una plataforma per a la recollida de l'aigua usada a les proves dels motors-bomba dels vehicles contraincendi, que es fan dos cops al dia. L'aigua es condueix a un dipòsit i mitjançant una bomba es torna a carregar als vehicles.

Optimització del consum d'aigua sanitària. La majoria de les aixetes que donen servei als lavabos de les terminals són de tipus polsador amb recuperació automàtica, i així s'eviten els oblits a l'hora de tancar les aixetes. A més, als lavabos hi ha pictogrames per fomentar l'estalvi d'aigua per part dels usuaris.

Els urinaris tenen un sistema de descàrrega d'aigua per cèl·lula de detecció de presència ajustadissa, de manera que el cabal de descàrrega és el mínim que assegura l'optimització del consum d'aigua, alhora que es mantenen les condicions higienicosanitàries exigibles.

Instal·lació de comptadors d'aigua a tota la xarxa de distribució d'aigua potable. S'han instal·lat comptadors d'aigua pràcticament a tota la xarxa, amb la qual cosa s'aconsegueix un doble objectiu: detecció ràpida de les possibles fuites i més consciència de la despesa del recurs per part dels clients interns de l'aeroport.

Instal·lació de separadors d'hidrocarburs i greixos. S'han instal·lat a les xarxes d'aigües pluvials de l'aeroport que donen servei a les plataformes d'aeronaus, amb la finalitat de minimitzar el risc de contaminació de l'aqüífer existent al subsòl. A més, es fan anàlisis periòdiques de les seves aigües.