Medi ambient

Compartiu:

Gestió mediambiental

L'aeroport de Menorca, complint un dels requisits de la certificació EMAS, ha elaborat i posa a la disposició de tot el públic esta Declaració Ambiental validada per AENOR. Esta declaració, corresponent a 2019, pretén que les parts interessades coneguen d'una manera clara i inequívoca els impactes ambientals generats per l'activitat aeroportuària, així com les iniciatives de millora que es desenvolupen. D'esta manera, l'aeroport de Menorca, a través d'esta iniciativa voluntària, prova d'informar d'una manera transparent i contínua sobre el seu comportament ambiental, i crea un canal de diàleg obert amb totes les parts implicades en la seua activitat.

L'aeroport de Menorca, amb prop de tres milions i mig de passatgers, té una llarga tradició quant a la cura del medi ambient i el respecte a l'entorn. En totes les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions, es presta especial atenció a les possibles alteracions o afeccions que es pogueren produir durant el transcurs d'obres i operacions aeronàutiques, així com en altres activitats dutes a terme al recinte aeroportuari o als seus voltants.

Prova d'això és la implantació i certificació de sistemes de gestió reconeguts, com l'ISO 14.001 i l'ISO 9001. L'aeroport menorquí disposa d'estes certificacions de gestió mediambiental i de qualitat des de principis del segle XXI i és un dels aeroports pioner a tota la xarxa d'Aena. El treball conjunt amb companyies i empreses per al control i la prevenció, en aspectes tan importants per al medi com és el tractament i la depuració d'aigües, la gestió de residus, la reducció de consums i emissions, la preservació de l'entorn, etc., han estat sempre presents en l'acompliment diari dels professionals de l'aeroport. En este sentit i en un entorn privilegiat com és l'illa de Menorca, reconeguda per la Unesco com a Reserva de la Biosfera des del 1993, l'aeroport ha procurat sempre anar a l'una amb la societat, una societat motivada i conscienciada per conservar i respectar el més preuat que té este racó meravellós del Mediterrani: Els visitants, des del primer moment, perceben la conjunció perfecta entre els valors naturals, la cura de les tradicions i el paisatge, sense renunciar a les comoditats que oferix la modernització.

L'aeroport de Menorca és conscient de la importància estratègica que tenen estes instal·lacions aeroportuàries per al conjunt de l'illa, ja que el turisme és el principal motor de l'activitat econòmica insular i l'aeroport constituïx la principal porta d'entrada d'este sector. En sintonia amb l’illa, l’aeroport aposta per la descarbonització, participant activament amb el projecte Menorca 2030 amb iniciatives diverses com la reforma del pàrquing general, on s’estan instal·lant 5.000 m2 de plaques solars a les cobertes que se sumaran a queja existixen en el P2. Amb este projecte es constituirà la planta fotovoltaica més gran d’autoconsum de l’illa. amb una producció de més de 550 kw. Per això, seguim a la recerca de la millora contínua, de l'eficiència, provant d'adaptar-nos a les necessitats dels clients i a les seues inquietuds, entre les quals es troba en lloc preferent, el respecte per l'entorn.

Vegetació silvestre

Vegetació silvestre

Conscient que en l'interior d'alguns aeroports hi ha importants valors naturals que s'han mantingut al marge de l'acció de l'home, l'aeroport de Menorca ha dut a terme, juntament amb el Grup Ornitològic Balear (GOB), una catalogació de les plantes del seu entorn, per poder conèixer així les comunitats botàniques existents al recinte aeroportuari.

A l'aeroport de Menorca, hi trobem els dos dominis de vegetació (comunitats vegetals que ocupen un paisatge on no hi ha intervingut l'home) que hi ha a l'illa: el de l'alzinar balear (Cyclamini-Quercetum ilicis typicum) i el de l'ullastre menorquí (Prasio-Oleetum), que es desenvolupa a les zones on l'alzinar no ho pot fer. Als terrenys menys profunds i més rocosos, on alzines i ullastres no poden viure, hi apareixen diferents comunitats arbustives i herbàcies (trèvols i gramínies), amb la destacada presència de plantes bulboses adaptades a la forta sequera estival.

Antecedents

A la dècada dels seixanta, abans que es construïssin les instal·lacions de l'aeroport, el territori del recinte aeroportuari actual allotjava una àrea agrícola-ramadera. Encara avui dia es pot observar que l'evolució de les terres on no s'ha intervingut per raons de seguretat és semblant a la que pateixen les zones agràries que es deixen de gestionar.

L'antic territori agrícola-ramader va sent colonitzat gradualment per llavors d'altres plantes que troben un substrat favorable per al seu desenvolupament. Les comunitats vegetals dels voltants són les que sempre tenen més possibilitats d'ocupar el territori disponible. Així, els antics camps de cultiu són colonitzats per espècies que difícilment podrien conviure amb la gestió agrària.

Les espècies arbustives baixes constitueixen un estadi previ que, en poc temps, anirà seguit de la colonització d'ullastres i llentiscles més grans. En aquesta extensió silvestre, a més de la dispersió de llavors provocada pels fenòmens meteorològics o pels insectes, hi intervé la participació d'una determinada fauna especialitzada en la recollida de llavors, com la rata cellarda, Elyomis quercinus, o les diferents espècies de ratolins presents a Menorca, que emmagatzemen les llavors per sobreviure a l'hivern i permeten la germinació de la resta de llavors oblidades.

Vegetació actual

A la mostra que se ha fet dins del recinte aeroportuari menorquí s'hi ha identificat un total de 197 espècies vegetals diferents, sobre una superfície d'unes 100 hectàrees que estan agrupades en les següents comunitats o associacions vegetals: dins dels boscos escleròfil·les hi trobem l'alzinar mediterrani i l'ullastre menorquí; i entre els matolls i les pastures antigues hi ha la garriga calcària, la subaliança Hydochoerido-Brachypodietum phoenicoidis, l'aliança Urtico-Smyrnietum olusatri, l'aliança Echio-Galactition tomentosae, l'aliança Centrantho-Parietarion judaicae, l'aliança Resedo-Chrysanthemum coronarii i l'aliança Trifolio-Cynodontetum.

Valoració ambiental de la vegetació existent

L'interès més gran d'aquest estudi sobre la vegetació de l'aeroport de Menorca rau en el fet que aquest es comporta com un laboratori ambiental on es pot observar l'evolució natural que experimenten els diferents dominis de vegetació, quan s'abandonen les pràctiques agràries.

Des del punt de vista botànic s'espera que els ullastres acabin ocupant la gran majoria de les terres abandonades, a excepció de les zones on no hi hagi prou quantitat de sòl fèrtil per sobreviure a l'estiu. Als llocs on l'ullastre no té prou terra, trobarem la garriga de romaní com a comunitat culminar. A les zones més seques que estan sotmeses a l'acció d'herbívors, com el conill o la tortuga, cal suposar el domini dels prats. A més, és molt possible que amb una climatologia no gaire desfavorable es puguin estendre a poc a poc algunes de les interessants taques d'alzinar balear que queden dins del recinte.

Algunes espècies esmentades en aquest estudi mediambiental tenen especial interès, ja que constitueixen valors naturals escassos o amenaçats. En aquest aspecte, cal destacar algunes orquídies, que confereixen a algunes àrees un interès botànic destacable.

D'altra banda, l'evolució general de les zones de vegetació no intervinguda de l'aeroport de Menorca cap a un estat de colonització d'espècies silvestres ofereix sens dubte recer a una fauna interessant. El fet de constituir àrees que no tenen una presència humana intensa ajuda a la instal·lació de determinades espècies que poden conviure amb l'activitat aeroportuària.

En aquest sentit i sempre sota les oportunes mesures de seguretat, tant per a les operacions aeronàutiques com per a la mateixa fauna, hi ha la possibilitat d'utilitzar part dels terrenys com a zona de reserva per a algunes espècies amenaçades, com per exemple la tortuga de terra (Testudo hermanni).