Seguiment ambiental d'empreses

L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat realitza la vigilància ambiental de totes les activitats desenvolupades per empreses externes

A més de les activitats dutes a terme per Aena (controlades a través del Sistema de Gestió Ambiental de l'Aeroport) l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat realitza la vigilància ambiental de totes les activitats desenvolupades per empreses externes (contractistes i concessionaries).

El seguiment d'aquesta vigilància es realitza mitjançant el Pla de Vigilància Ambiental (PVA) que és l'instrument documental que tota empresa ha d'emplenar abans de l'inici de l'activitat i en el qual figura tota la seva incidència ambiental (és a dir, la descripció de tots els seus aspectes ambientals com a la generació de residus, els abocaments, l'emmagatzemament de productes, el protocol de manteniment d'equips i vehicles, les emissions atmosfèriques, la generació de soroll, l'afecció a ecosistemes, el consum de recursos, entre altres aspectes).

El resultat de la vigilància ambiental és recollit en un informe de seguiment que inclou informació sobre el comportament ambiental de l'empresa i la petició, si procedeix, d'accions correctores, preventives i/o de millora de la seva gestió ambiental.