Control i seguiment

El Departament de Medi Ambient realitza un exhaustiu control i seguiment de tots els residus generats, des del seu origen i emmagatzemament fins a la seva retirada i cessió a un gestor autoritzat per al seu tractament extern.

La verificació de la correcta gestió dels residus generats per Aena es realitza en seguiments periòdics de Control Operacional de les activitats d'Aena. En el cas de residus generats per empreses contractistes i concessionàries la verificació es realitza a través del seguiment periòdic del Pla de Vigilància Ambiental d'aquestes empreses.